Jurnalul Prefectului de Constanța, George-Sergiu Niculescu. Săptămâna 10–16 februarie 2020

0
96

Dragi Con­stăn­țeni,

Astăzi, revin cu un nou „Jur­nal al Pre­fec­tu­lui de Con­stan­ța”. Săp­tămâ­na tre­cu­tă am avut par­te de mai mul­te întâl­niri impor­tan­te, meni­te să adu­că bene­fi­cii locu­i­to­ri­lor aces­tui județ. Vă pro­pun să tre­cem în revis­tă, suc­cinct, cele mai impor­tan­te acțiuni ale săp­tămâ­nii tre­cu­te.

Luni, 10 febru­a­rie:

Am înce­put ziua de luni cu o ședin­ță de lucru, la care am con­vo­cat șefii ser­vi­ci­i­lor decon­cen­tra­te, ală­tu­ri de care am tra­sat obiec­ti­ve­le pen­tru urmă­toa­re­le zile. Apoi, am avut o pri­mă întâl­ni­re pe tema sen­su­lui gira­to­riu din loca­li­ta­tea Lumi­na. Împre­u­nă cu auto­ri­tă­ți­le impli­ca­te, am încer­cat să găsim cele mai bune solu­ții pen­tru gră­bi­rea lucră­ri­lor.

Marți, 11 febru­a­rie:

Am ținut o a doua întâl­ni­re pe tema sen­su­lui gira­to­riu de la inter­sec­ția DJ226 cu DN22 (Lumi­na). Con­si­der că am reu­șit să ajun­gem la un con­sens, iar în cea mai scur­tă peri­oa­dă, am încre­de­rea că vom vedea un sens gira­to­riu atât de impor­tant, care va adu­ce mai mul­tă sigu­ran­ță pe șose­le. De ase­me­nea, marți am pri­mit mai mulți cetă­țeni la pro­gra­mul de audien­țe care, pen­tru mine, repre­zin­tă un mod extrem de util să inte­rac­țio­nez cu oame­nii.

Mier­curi, 12 febru­a­rie:

Am luat par­te la bilan­țul anu­al al Găr­zii de Coas­tă. O onoa­re și o plă­ce­re deo­po­tri­vă, par­ti­ci­pa­rea la acest eve­ni­ment mi‑a con­fir­mat fap­tul că Gar­da de Coas­tă este o struc­tu­ră pro­fe­si­o­nis­tă, așa cum a dove­dit de atâ­tea ori în cazuri cu impli­ca­ții dife­ri­te.

Joi, 13 febru­a­rie:

Am orga­ni­zat la Insti­tu­ția Pre­fec­tu­lui – Jude­țul Con­stan­ța, o întâl­ni­re cu mai mulți fac­tori de deci­zie din sport si admi­nis­tra­ție, pen­tru că dorim ca jude­țul #Con­stan­ța să obți­nă 4 licen­țe de ame­na­ja­re a Fan Zone-uri­lor dedi­ca­te #EURO2020. Am sem­na­le pozi­ti­ve din par­tea tutu­ror și sper ca, în vară, să vedem fani ai fotba­lu­lui strânși în Fan Zone-uri­le din Con­stan­ța, Năvo­dari, Vama Veche și Man­ga­lia. Apoi, am avut întâl­niri de lucru și cu pri­ma­rii din Ovi­diu și Mereni, cu care am dis­cu­tat dife­ri­te subiec­te de actu­a­li­ta­te.

Vineri, 14 febru­a­rie:

Fina­lul săp­tămâ­nii a fost dedi­cat unui eve­ni­ment extrem de impor­tant: vizi­ta minis­tru­lui Eco­no­mi­ei, dl. Vir­gil Popes­cu, la Șan­ti­e­rul „Damen” Man­ga­lia. Aco­lo, am dis­cu­tat cu inves­ti­to­rul olan­dez (care deți­ne 49% din acțiu­ni­le șan­ti­e­ru­lui), des­pre acti­vi­ta­tea curen­tă, stra­te­gi­i­le de vii­tor și impli­ca­re în comu­ni­ta­te.

În fie­ca­re zi, noi, cei din Insti­tu­ția Pre­fec­tu­lui – Jude­țul Con­stan­ța, mun­cim în inte­re­sul comu­ni­tă­ții. Ori­ce lucru bun pe care îl facem aici, se poa­te răsfrân­ge pozi­tiv asu­pra locu­i­to­ri­lor jude­țu­lui Con­stan­ța. Așa că, pe tot par­cur­sul man­da­tu­lui, vă voi ține la curent cu acti­vi­ta­tea noas­tră!

O săp­tămâ­nă reu­și­tă!

Geor­ge-Ser­giu Nicu­les­cu, Pre­fec­tul jude­țu­lui Con­stan­ța.

MN: Alte file din ”Jur­na­lul Pre­fec­tu­lui de Con­stan­ța”, puteți vizu­a­li­za AICI.


Man­ga­lia News, 17.02.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele