Irina Rimes aleasă ambasadorul Zilei Brâncuși: „Lucrările lui nu reprezentau neapărat cum se numesc”

1
311

Cân­tă­rea­ța Iri­na Rimes a fost pre­zen­ta­tă, recent, în cadrul unei con­fe­rin­țe de pre­să orga­ni­za­tă la Muze­ul Națio­nal de Artă al Româ­ni­ei, drept amba­sa­do­rul Zilei Brân­cuși, care va avea loc pe 19 febru­a­rie 2020, când se vor împlini 144 de ani de la naș­te­rea celui mai impor­tant artist pe care Româ­nia l‑a dat lumii.

Minis­trul Cul­tu­rii, Bogdan Ghe­or­ghiu a sus­ți­nut că a ape­lat la Iri­na Rimes pen­tru a adu­ce tine­rii mai aproa­pe de cul­tu­ră, iar cân­tă­rea­ța i‑a pro­pus minis­tru­lui, chiar în tim­pul con­fe­rin­ței, să îi invi­te la dis­cu­ții și pe cei de la 5 Gang, pen­tru a atra­ge un public și mai tânăr decât cel pe care îl are ea.

Între­ba­tă cum se va impli­ca, mai exact, Iri­na Rimes a spus: „Pro­ba­bil o să pos­tez des­pre asta. O să vor­besc cu oame­nii de pe con­tu­ri­le mele printr‑o pos­ta­re.”

Cân­tă­rea­ța din Repu­bli­ca Mol­do­va a poves­tit și ce știe ea des­pre Con­stan­tin Brân­cuși.

Eu sunt mai main­stream. De mică am ști­ut de Coloa­na Infi­ni­tu­lui și m‑a fas­ci­nat. Am fost la Târ­gu Jiu, am vizi­tat une­le din­tre lucră­ri­le dom­nu­lui sculp­tor.”

N‑am avut mereu tan­gen­ță foar­te foar­te mare cu cul­tu­ra, cu cul­tu­ra ne-con­tem­po­ra­nă pen­tru că am fost și eu copil, am cres­cut la țară. În momen­tul când am înce­put să‑l des­co­păr pe Brân­cuși, m‑au fas­ci­nat lucră­ri­le lui că nu repre­zen­tau nea­pă­rat cum se numesc. Se numeș­te Poar­ta Săru­tu­lui, dar par­că nu înțe­le­geam de ce se numeș­te așa”, a poves­tit Iri­na Rimes.

Des­pre Coloa­na Infi­ni­tu­lui, aceas­ta a zis:

Nu ști­am ce repre­zin­tă, nu înțe­le­geam aceas­tă abor­da­re și când am văzut Coloa­na Infi­ni­tu­lui pen­tru pri­ma oară am avut impre­sia că mă întâl­nesc cu ceva care nu era din lumea mea, dar par­că mereu a fost pre­zent în lumea mea.”

La rân­dul său direc­to­rul inte­ri­mar al MNAR, Liviu Con­stan­ti­ne­scu, a spus:

Domni­șoa­ra Rimes, bănu­iesc că sun­teți domni­șoa­ră, mul­țu­mesc pen­tru pre­zen­ță, pen­tru că Muze­ul Națio­nal de Artă al Româ­ni­ei, iată, este gaz­da unui eve­ni­ment pe care îl dorim impor­tant pen­tru memo­ria lui Brân­cuși.”

Decla­ra­ți­i­le Iri­nei Rimes și ale­ge­rea făcu­tă de Minis­te­rul Cul­tu­rii au stâr­nit un val de cri­tici și iro­nii la adre­sa cân­tă­re­ței și a minis­te­ru­lui.

Citiți arti­co­lul inte­gral pe culturaladuba.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Iri­na, este o tana­ra f dra­gu­ta, o buna pro­fe­si­o­nis­ta, un artist ade­va­rat, a stu­di­at Con­ser­va­to­rul si nu vad de ce nu ar fi potri­vi­ta sa fie amba­sa­doa­rea zilei BRANCUSI. Inad­mi­si­bil sa se iste­ri­ze­ze aceas­ta sar­ba­toa­re si sa nu mai fim in sta­re sa sim­tim eve­ni­men­tul !

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele