În stațiunea Neptun au început lucrările unuia dintre cele mai mari parcuri acvatice din Europa! 55 de milioane de euro vor fi investiți în trei etape

0
559

De câte­va luni, tot încerc să aflu deta­lii des­pre una din­tre cele mai mari inves­ti­ții de pe lito­ra­lul româ­nesc: con­struc­ția par­cu­lui acva­tic de la Man­ga­lia, în drep­tul sta­țiu­nii Nept­un. După mul­te tele­foa­ne insis­ten­te, ema­i­luri și dis­cu­ții, am reu­șit să „scot” câte­va infor­ma­ții des­pre ceea ce se doreș­te a fi noua atrac­ție a sudu­lui lito­ra­lu­lui.

Nu vor­bim însă doar de un parc acva­tic! Inves­ti­ția aco­pe­ră 37 de hec­ta­re și, ca să aveți un ter­men de com­pa­ra­ție, vă spun că este o dată și jumă­ta­te cât toa­tă sta­țiu­nea Cos­ti­nești. Deși nu sunt încă publi­ce foto­gra­fii sau simu­lări gra­fi­ce 3D, pot să vă îndrept cu gân­dul spre mari­le resor­turi din Tur­cia. Com­ple­xul cuprin­de un aqua park, mai mul­te pis­ci­ne, baruri, res­ta­u­ran­te, zone comer­ci­a­le, spa­ții pen­tru spec­ta­co­le, dar și un hotel de 200 de came­re, cel mai pro­ba­bil de cinci ste­le. Inau­gu­ra­rea între­gu­lui com­plex ar tre­bui făcu­tă în pri­mă­va­ra anu­lui 2024, dar par­cul ar tre­bui să fie gata în 2022.

Sta­țiu­ni­le din sudul lito­ra­lu­lui abu­n­dă în spa­ții cu ver­dea­ță, zone cu locuri aeri­si­te și nesu­fo­ca­te de con­struc­ții”

Miha­e­la Surin este direc­to­rul exe­cu­tiv al Mera Hotels și a fost desem­na­tă de pro­pri­e­tar să dez­vă­lu­ie infor­ma­ții des­pre inves­ti­ția din sudul lito­ra­lu­lui.

De ce ați ales sudul lito­ra­lu­lui și care este valoa­rea tota­lă a inves­ti­ți­ei?

Valoa­rea este de 55 de mili­oa­ne de euro și este pro­iec­ta­tă în trei eta­pe. Două de câte 20 de mili­oa­ne de euro și cea fina­lă de 15 mili­oa­ne de euro. Sun­tem încă în dis­cu­ții cu băn­ci­le finan­ța­toa­re, iar eta­pe­le nu sunt defi­ni­ti­ve.

Sta­țiu­ni­le din sudul lito­ra­lu­lui sunt zone cu poten­ți­al turis­tic, care abu­n­dă în spa­ții cu ver­dea­ță, ele fiind aeri­si­te și nesu­fo­ca­te de con­struc­ții. Sunt doar câte­va moti­ve pen­tru care sudul lito­ra­lu­lui este o zonă ofer­tan­tă atât sub aspec­tul inves­ti­ți­i­lor asu­pra spa­ți­i­lor deja exis­ten­te, prin reno­vări ample, așa cum e cazul hote­lu­ri­lor noas­tre. Sub aspec­tul inves­ti­ti­i­lor noi, este atrac­tiv în spe­cial în zona de agre­e­ment, cum este cazul inves­ti­ți­ei în acest Aqua Parc. Sudul lito­ra­lu­lui este lip­sit de acest tip de acti­vi­tăți, care com­ple­tea­ză o vacan­ță ide­a­lă, la mare.

Poa­te sudul lito­ra­lu­lui să renas­că? Care ar fi rețe­ta?

Citiți con­ti­nu­a­rea AICI. Autor: Adri­an Gor­pin.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele