În atenția șoferilor din Mangalia: ESCROCII acționează prin metoda Insurance Scam!

0
430

Dru­mu­ri­le din judeţul Con­stan­ța, de mul­te ori, nu mai pre­zin­tă sigu­ran­ță pen­tru par­ti­ci­pan­ții la tra­fic și, de mul­te ori, din cau­za pie­to­ni­lor care se cred mai pre­sus de lege. Mai exact, aceş­tia se arun­că în faţa maşi­ni­lor, ca ulte­ri­or să cea­ră bani pen­tru a muşa­ma­li­za „inci­den­tul”. Anu­mi­te per­soa­ne sus­țin, în medi­ul onli­ne, că în ora­şul Man­ga­lia exis­tă ast­fel de peri­co­le, în sen­sul că la tre­ce­ri­le de pie­to­nii sunt indi­vizi care urmă­resc momen­tul de nea­tenţie al con­du­că­to­ri­lor auto şi le sar în faţă.

Nu mai exis­tă nici un dubiu că escro­cii au împân­zit judeţul Con­stanţa. Mai exact, aceşti teri­bi­liști, care te pot băga în belea fără să ai vreo vină, pro­fi­tă de momen­tul de nea­tenţie al şofe­ri­lor, la tre­ce­ri­i­le de pie­toni din ora­şul Man­ga­lia şi sar în fața vehi­cu­le­lor. Acest fapt este rela­tat şi de către o feme­ie pe o reţea de soci­a­li­za­re: “Atenţie, şoferi din Man­ga­lia! Exis­tă la tre­ceri niş­te tipi dubi­o­si care sar pe tre­ce­re când tu ai con­vin­ge­rea că nu ai nici un obs­ta­col si nu eşti pre­gă­tit de a pune frâ­nă. Dacă îţi ţin frâ­ne­le şi ai inspi­ra­ţia de a ges­tio­na rapid situ­a­ţia, se uită la tine zâm­bind ca şi când i‑ar părea rău că nu l‑ai atins. Gri­jă mare!”, este anu­nţul din medi­ul onli­ne.

De pre­ci­zat este fap­tul că meto­da aces­ta nu ar fi nouă în judeţ, întru­cât a mai fost întâl­ni­tă şi în anii tre­cu­ţi pe bule­var­dul I.C. Bră­ti­a­nu şi car­ti­e­rul Henri Coan­dă, dar şi pe dru­mul Con­stan­ța — Med­gi­dia, în zona Nazar­cea.

Tre­bu­ie să amin­tim, de alt­fel, că meto­da “Insu­ran­ce Scam” este o escro­che­rie pusă în apli­ca­re de anu­mi­ţi indi­vizi pen­tru a se ale­ge cu bani într-un mod cât se poa­te de sim­plu. Mai exact, o per­soa­nă stă pe tro­tu­ar şi urmă­reş­te cir­cu­la­ţia ruti­e­ră, aru­cân­du-se pe caro­sa­bil pen­tru a se lovi de un auto­tu­rism, atunci când aces­ta se apro­pie cu vite­ză redu­să, pen­tru a nu-şi pune via­ţa în peri­col, nor­mal! Ulte­ri­or, aşa-zisa per­soa­nă vătă­ma­tă cere bani şofe­ru­lui pen­tru a evi­ta dru­mu­ri­le la Poli­ţie şi instanţe­le de jude­ca­tă.

Lili­a­na IONIȚĂ, L.N, replicaonline.ro, 01.02.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele