GRĂDINA CULTURALĂ CALLATIS’, proiect al Direcției de Cultură și Sport Mangalia, SELECTAT pentru FINANȚARE, în cadrul Programului RO-CULTURA

0
311

Uni­ta­tea de Mana­ge­ment a Pro­iec­tu­lui din cadrul Minis­te­ru­lui Cul­tu­rii, în cali­ta­te de Ope­ra­tor al Pro­gra­mu­lui RO-CULTURA, finan­țat prin Gran­tu­ri­le SEE 2014 – 2021, anun­ță publi­ca­rea pro­iec­te­lor selec­ta­te pen­tru finan­ța­re în cadrul ape­lu­lui ce vizea­ză con­so­li­da­rea antre­pre­no­ri­a­tu­lui cul­tu­ral și dezvol­ta­rea audien­ței și a publi­cu­lui.
Ape­lul a fost ini­țial des­chis în peri­oa­da 15 apri­lie – 15 iulie 2019, fiind pre­lun­git până la data de 16 iulie 2019, ora 16:00.

Buge­tul alo­cat ape­lu­lui de pro­iec­te a fost de 2.500.000 euro, iar valoa­rea spri­ji­nu­lui finan­ci­ar neram­bu­r­sa­bil acor­da­tă unui pro­iect a fost cuprin­să între 50.000 euro și 200.000 euro, repre­zen­tând 100% din tota­lul cos­tu­ri­lor eli­gi­bi­le ale pro­iec­tu­lui, în cazul pro­iec­te­lor imple­men­ta­te de bene­fi­ci­ari ai aju­to­ru­lui de mini­mis de tip insti­tu­ție publi­că de cul­tu­ră, res­pec­tiv 90% din tota­lul cos­tu­ri­lor eli­gi­bi­le ale pro­iec­tu­lui în cazul pro­iec­te­lor imple­men­ta­te de bene­fi­ci­ari ai aju­to­ru­lui de mini­mis de tip ONG sau soci­e­tăți comer­ci­a­le / soci­e­tăți coo­pe­ra­ti­ve.

În cadrul ape­lu­lui au fost depu­se în sis­te­mul elec­tro­nic EMSC 76 cereri de finan­ța­re.

După veri­fi­ca­rea admi­nis­tra­ti­vă și a eli­gi­bi­li­tă­ții, 55 de pro­iec­te au fost admi­se în urmă­toa­rea eta­pă de eva­lu­a­re, iar 21 au fost res­pin­se ca necon­for­me.

Urma­re a veri­fi­că­rii teh­ni­ce și finan­ci­a­re, 41 de pro­iec­te au întru­nit un punc­taj mai mare de 70 de punc­te, iar 14 au fost res­pin­se (2 pro­iec­te nu au întru­nit cele 5 punc­te obli­ga­to­rii pen­tru cri­te­ri­ul ce vizea­ză cali­ta­tea cul­tu­ral-artis­ti­că, 11 pro­iec­te nu au obți­nut punc­ta­jul minim total de 70 punc­te, iar 1 pro­iect a fost decla­rat nee­li­gi­bil).

Mul­țu­min­du-vă tutu­ror pen­tru inte­res, vă dorim suc­ces în imple­men­ta­rea pro­iec­te­lor finan­ța­te și vă încu­ra­jăm să depu­neți cereri de finan­ța­re și în cadrul urmă­toa­re­lor ape­luri pri­vind Con­so­li­da­rea antre­pre­no­ri­a­tu­lui cul­tu­ral și dezvol­ta­rea audien­ței și a publi­cu­lui ce vor fi lan­sa­te anul aces­ta prin Pro­gra­mul RO-CULTURA.

Cla­sa­men­tul pro­iec­te­lor este dis­po­ni­bil aici.

MN: După cum obser­vați în aceas­tă lis­tă, pro­iec­tul ”GRĂDINA CULTURALĂ CALLATIS, depus de Direc­ția de Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia, în par­te­ne­ri­at cu artis­ta nor­ve­gi­a­nă Lise Wul­ff, a fost apro­bat pen­tru finan­ța­re cu o sumă de aproa­pe 193.000 de Euro, valoa­re neram­bu­r­sa­bi­lă! Feli­ci­tări, echi­pei de pro­iect! Să vă vedem la lucru!

Gran­tu­ri­le SEE

Gran­tu­ri­le SEE și Nor­ve­gie­ne repre­zin­tă con­tri­bu­ția finan­ci­a­ră acor­da­tă de Nor­ve­gia, Islan­da și Lie­ch­ten­ste­in, pen­tru redu­ce­rea dis­pa­ri­tă­ți­lor eco­no­mi­ce și soci­a­le în Euro­pa și pen­tru con­so­li­da­rea rela­ți­i­lor cu 15 sta­te mem­bre ale Uniu­nii Euro­pe­ne. Valoa­rea tota­lă a con­tri­bu­ți­ei finan­ci­a­re afe­ren­te Gran­tu­ri­lor SEE și Nor­ve­gie­ne 2014 – 2021 este de 2,8 mili­ar­de de euro. Româ­nia bene­fi­ci­a­ză de un buget total de 500 mili­oa­ne de euro, a doua cea mai mare alo­ca­re finan­ci­a­ră din­tre cele 15 Sta­te Bene­fi­ci­a­re.

Lis­ta poa­te fi des­căr­ca­tă și de AICI:

RO-CULTURA 2020 lis­ta-pro­iec­te-cal­l02-Man­ga­lia-Gră­di­na-Cul­tu­ra­lă-Cal­la­tis


Man­ga­lia News, Luni, 10 febru­a­rie 2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele