Fructe și legume contaminate, în România. ATENȚIE!

0
257

Mai mul­te fruc­te și legu­me con­ta­mi­na­te cu pes­ti­ci­de sunt comer­ci­a­li­za­te în Româ­nia, atra­ge aten­ția medi­cul Tudor Ciu­ho­da­ru. Într‑o pos­ta­re pe pagi­na sa de FB, Ciu­ho­da­ru vor­beș­te chiar des­pre o aler­tă ali­men­ta­ră și dă și nume­le sub­stan­ței toxi­ce incri­mi­na­te.

E aler­tă ali­men­ta­ră. Fruc­te și legu­me con­ta­mi­na­te cu mai mul­te pes­ti­ci­de sunt comer­ci­a­li­za­te acum în Româ­nia. Cel mai frec­vent toxic depis­tat e ima­za­li­ul (E233, sub­stan­ță inter­zi­să în Uniu­nea Euro­pea­nă! *), scrie Ciu­ho­da­ru, care con­ti­nuă:

Ce tre­bu­ie să ști­ţi:

1. Tes­te­le efec­tu­a­te de către Auto­ri­ta­tea Naţio­na­lă Sani­tar-Vete­ri­na­ră şi pen­tru Sigu­ranţa Ali­men­te­lor au iden­ti­fi­cat 10 ast­fel de sub­stan­țe.

2. Mere­le și car­to­fii sunt cele mai ris­can­te. (98% din mos­tre­le tes­ta­te con­țin cel puțin un tip de pes­ti­cid).

3. Efec­te­le toxi­ce depind de doză şi dura­ta expu­ne­rii.

4. Nu exis­tă anti­dot.

5. Tra­ta­men­tul este doar simp­to­ma­tic. Esenţi­a­le sunt decon­ta­mi­na­rea şi supor­tul vital.

6. Valo­ri­le înre­gis­tra­te nu ar tre­bui să pro­du­că efec­te toxi­ce acu­te în cazul unui con­sum oca­zio­nal (doza maxi­mă de ima­za­lil 0,03mg/kg pe zi) dar se pot înre­gis­tra rea­cţii aler­gi­ce sau iri­ta­ti­ve.

7. Pe ter­men lung, con­su­mul unor ast­fel de ali­men­te con­ta­min­ta­re este sus­cep­ti­bil de a con­du­ce la afec­țiuni hepa­ti­ce și rena­le, pro­du­ce can­cer, dău­na fer­ti­li­ti­tă­ţii şi de a afec­ta fătul.

8. În caz de expu­ne­re sau posi­bi­lă expu­ne­re: Suna­ţi la un cen­tru de toxi­co­lo­gie, sau la 112.

9. Înde­păr­ta­rea cojii fruc­te­lor și legu­me­lor aju­tă la înde­păr­ta­rea bac­te­ri­i­lor nedo­ri­te și a pes­ti­ci­de­lor, care se găsesc în con­cen­tra­ţie cres­cu­tă, în spe­cial la supra­fa­ţa ali­men­te­lor.

10. Nu uita­ţi că fruc­te­le se spa­lă corect ţinân­du-le sub jet de apă timp minim 60 de secun­de sau măcar într-un vas cu apă, urma­te de clăti­rea cu apă cura­tă.

Citiți cu mare aten­ție eti­che­ta pro­du­se­lor pe care doriți să le achi­zi­țio­nați! Fruc­te­le si legu­me­le con­ta­mi­na­te cu pes­ti­ci­de nu au un miros sau culoa­re apar­te”, a scris dr. Tudor Ciu­ho­da­ru pe Face­bo­ok.


*Defi­ni­ție pen­tru E233: Adi­tiv ali­men­tar din cate­go­ria con­ser­vanţi­lor chi­mici, uti­li­zat pen­tru tra­ta­men­tul de supra­fa­ţă al fruc­te­lor, fiind efi­cient împo­tri­va muce­ga­iu­ri­lor. Se pre­zin­tă sub for­ma unui praf alb, foar­te solu­bil în apă. Tra­ta­men­tul se apli­că prin imer­sa­re sau pul­ve­ri­za­re cu solu­ţie, care pene­trea­ză une­ori coa­ja, putând fi regă­si­tă şi în fruct. Acest adi­tiv a fost con­si­de­rat peri­cu­los, în 2008 fiind scos de pe lis­ta adi­ti­vi­lor per­mi­şi în Uniu­nea Euro­pea­nă.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele