Flagrant pe raza localității Mangalia. Peste 8.000 de pachete cu țigări de contrabandă, descoperite de polițiștii de frontieră [Foto/VIDEO]

0
546

Poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră din cadrul struc­tu­ri­lor Găr­zii de Coas­tă, sub coor­do­na­rea pro­cu­ro­ru­lui de caz din cadrul Par­che­tu­lui de pe lân­gă Tri­bu­na­lul Con­stanţa, au des­co­pe­rit și con­fis­cat, în urma unui fla­grant și a unor per­che­zi­ții domi­ci­li­a­re, pes­te 8.000 de pache­te cu țigări de con­tra­ban­dă.

În data de 10.02.2020, în urma acti­vi­tă­ți­lor infor­ma­tiv-ope­ra­ti­ve desfă­şu­ra­te, poli­țiș­tii de fron­ti­e­ră din cadrul struc­tu­ri­lor teri­to­ri­a­le ale Găr­zii de Coas­tă au rea­li­zat un fla­grant pe raza loca­li­tă­ții Man­ga­lia. Ast­fel, au fost depis­ta­te două auto­ve­hi­cu­le în care se aflau doi cetă­ţeni români, în vâr­stă de 37 şi 46 de ani, domi­ci­li­ați pe raza judeţu­lui Con­stan­ța, res­pec­tiv Sucea­va, des­pre care exis­tau date că sunt impli­cați în acti­vi­tă­ţi de con­tra­ban­dă.

Cu oca­zia efec­tuă­rii con­tro­lu­lui asu­pra celor două auto­ve­hi­cu­le a fost des­co­pe­ri­tă can­ti­ta­tea de 7.978 pache­te cu ţigări de con­tra­ban­dă, dife­ri­te mărci.

În con­ti­nu­a­rea cer­ce­tă­ri­lor, poli­țiș­tii de fron­ti­e­ră din cadrul Găr­zii de Coas­tă și din cadrul S.T.P.F. Sucea­va, sub coor­do­na­rea pro­cu­ro­ru­lui înves­tit în cau­ză, din cadrul Par­che­tu­lui de pe lân­gă Tri­bu­na­lul Con­stan­ța, au pus în apli­ca­re patru man­da­te de per­che­zi­ție domi­ci­li­a­ră pe raza jude­țe­lor Con­stanţa și Sucea­va, emi­se de Jude­că­to­rul de Drep­turi și Liber­tăți din cadrul Jude­că­to­ri­ei Con­stan­ța — Sec­ția pena­lă, oca­zie cu care au fost des­co­pe­ri­te mai mul­te pache­te de țigări de con­tra­ban­dă.

În total au fost ridi­ca­te în vede­rea con­fis­că­rii 8.045 pache­te cu ţigări de con­tra­ban­dă, eva­lu­a­te la apro­xi­ma­tiv 80.450 lei, au fost indis­po­ni­bi­li­za­te cele două auto­ve­hi­cu­le, în valoa­re tota­lă de 60.000 lei, pre­cum şi diver­se sume de bani.

În cau­ză sunt cer­ce­tați patru cetă­țeni români, cu vâr­ste cuprin­se între 37 și 70 de ani, pen­tru săvârşi­rea infra­cţiu­nii de con­tra­ban­dă, iar pen­tru doi din­tre ei au fost emi­se ordo­nanţe de reţi­ne­re pen­tru 24 de ore, urmând să fie pre­zen­ta­ţi Jude­că­to­ru­lui de Drep­turi și Liber­tăți din cadrul Jude­că­to­ri­ei Con­stan­ța cu pro­pu­ne­re de ares­ta­re pre­ven­ti­vă.

Supor­tul de spe­cia­li­ta­te a fost asi­gu­rat de către Direc­ția de Ope­ra­țiuni Spe­ci­a­le din cadrul IGPR.


Man­ga­lia News, 12.02.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply