Fii și tu un îngeraș! Susține visul unui copil. Contactează-ne și alege din lista copiilor care au nevoie de suport, pe cel pe care tu dorești să‑l susții. Fii eroul lui și schimbă‑i destinul

0
175

Fii și tu un înge­raș! Sus­ți­ne visul unui copil. Con­tac­tea­ză-ne și ale­ge din lis­ta copi­i­lor care au nevo­ie de suport, pe cel pe care tu dorești să‑l sus­ții. Fii ero­ul lui și schimbă‑i des­ti­nul.

Atunci când por­nim în via­ță, toți sun­tem depen­denți de aju­to­rul și sus­ți­ne­rea părin­ți­lor noș­tri. Iar când ai par­te de sus­ți­ne­re, poți rea­li­za foar­te mul­te în via­ță. Dar ce faci, atunci când părin­ții nu îți pot oferi mai mult decât con­di­ți­i­le mini­me de sub­zis­ten­ță, hra­nă și adă­post, sau poa­te nici atât, iar tu îndrăz­nești să visezi la mai mult?

Visezi să ai o via­ță bună, un loc de mun­că res­pec­ta­bil, sau chiar o mică afa­ce­re. Sau poa­te îți dorești să fii artist, unul talen­tat și apre­ciat, să fii res­pec­tat în soci­e­ta­te și să-ți înte­me­iezi, la un moment dat, o fami­lie care nu să nu întâm­pi­ne gre­u­tă­ți­le pe care tu ai fost nevo­it să le înfrunți.

De aici a por­nit pro­iec­tul nos­tru. Din dorin­ța de oferi șan­sa la un vii­tor mai bun copi­i­lor care au poten­ți­al, dar care nu au supor­tul nece­sar.

Noi știm că edu­ca­ția este cea care face dife­ren­ța între cele două gra­ni­țe și mai știm că fără un suport finan­ci­ar, cei mai mulți din­tre copi­ii talen­tați și cu vise măre­țe, nu reu­șesc. Își pierd pe par­curs visul. Nu este ușor să îți men­ții vie dorin­ța și pute­rea de a lup­ta pen­tru visul tău atunci când aca­să o duci greu, iar părin­ții tăi nu au posi­bi­li­ta­tea de a te sus­ți­ne în edu­ca­ție.

Noi am ales să lup­tăm ală­tu­ri de ei. Să îi sus­ți­nem și să‑i aju­tăm să-și înde­pli­neas­că visul și să aibă șan­sa la o via­ță mai bună. Însă nu noi vom fi ero­ii aces­tor povești. Nu sun­tem noi cei care vor schim­ba des­ti­ne­le aces­tor copii. Ci voi, cu aju­to­rul nos­tru.

Fii și tu un Înge­raș! Sus­ți­ne visul unui copil.

Iată cum poți aju­ta:

Cunoști copii talen­tați în anu­mi­te direc­ții artis­ti­ce sau spor­ti­ve, sau copii care înva­ță bine la școa­lă, dar ai căror părinți nu îi pot sus­ți­ne finan­ci­ar pen­tru a‑și dezvol­tă apti­tu­di­ni­le? Ofe­ră-le șan­sa unui vii­tor mai bun! Tri­mi­te-ne infor­ma­ții cât mai deta­li­a­te des­pre situ­a­ția copi­i­lor și aju­tă-ne să le facem cunos­cu­tă poves­tea. Asi­gu­ră-te că fami­li­i­le lor sunt de acord cu impli­ca­rea copi­i­lor în acest pro­iect. 

Poți schim­ba des­ti­nul unui copil, susținându‑i visul. Fii Înge­ra­șul lui! Oferă‑i șan­sa unui vii­tor mai bun sus­ținând finan­ci­ar taxa luna­ră afe­ren­tă medi­ta­ți­i­lor șco­la­re sau a cur­su­ri­lor de per­fec­țio­na­re în dife­ri­te arte sau în spor­tul pre­fe­rat, a lec­ți­i­lor la instru­men­tul pre­fe­rat, etc. 

Ajută‑l să-și desă­vâr­șeas­că talen­tul azi, pen­tru o via­ță mai bună în vii­tor.

Con­tac­tea­ză-ne și ale­ge din lis­ta celor care au nevo­ie de suport, pe cel pe care tu dorești să‑l sus­ții. Fii ero­ul lui și schimbă‑i des­ti­nul.

Supor­tul tău pre­su­pu­ne sus­ți­ne­rea taxe­lor luna­re nece­sa­re pre­gă­ti­rii lui în anu­mi­te dome­nii, în care aces­ta are poten­ți­al și doreș­te să exce­le­ze. 

Asi­gu­ră-te că îl poți sus­ți­ne finan­ci­ar pe întrea­ga peri­oa­dă pe care o pro­pui. Poți ale­ge să îl sus­ții în cuan­tu­mul unei anu­mi­te sume de bani, sau pen­tru o anu­mi­tă peri­oa­dă de timp; sau poți ale­ge să îl sus­ții cu tot ceea ce are nevo­ie, pen­tru întrea­ga peri­oa­dă de timp nece­sa­ră evo­lu­ți­ei lui.

Ori­ca­re ar fi ale­ge­rea ta, vei avea par­te de supor­tul nos­tru con­stant, te vom pune la curent cu toa­te infor­ma­ți­i­le nece­sa­re și ne vom asi­gu­ra că pro­te­ja­tul tău va bene­fi­cia de pre­gă­ti­rea nece­sa­ră pe care tu i‑ai asigurat‑o.

Dacă ești pro­fe­sor și ai exper­ti­ză într-un anu­mit dome­niu, mate­rie șco­la­ră sau un anu­mit sport, artă, spe­cia­li­za­re și îți dorești să sus­ții cu pre­gă­ti­re pro-bono un copil care are nevo­ie de suport în dome­ni­ul res­pec­tiv, fii tu Înge­ra­șul lui. Poți sus­ți­ne visul unui copil și îi poți schim­ba vii­to­rul într-unul mai bun!

Con­tac­tea­ză-ne și înscrie-te în lis­ta înge­ra­și­lor. După cum vezi, ori­ca­re ar fi moda­li­ta­tea în care tu alegi să ajuți un copil, sus­ți­ne­rea ta va fi foar­te valo­roa­să!

Ne bucu­răm enorm pen­tru ale­ge­rea ta și te invi­tăm să ne con­tac­tezi.

Ema­il: [email protected] Tele­fon: 0754 225 240.

Acce­sea­ză for­mu­la­rul cores­pun­ză­tor și dă-ne mai mul­te deta­lii des­pre cum vrei să ajuți. Toa­te dona­ți­i­le pen­tru acest pro­iect se fac prin plat­for­ma ”Bur­sa Bine­lui”.


Man­ga­lia News, 14.02.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele