Documentarul Superhombre, despre alpinistul Horia Colibășanu, deschide cea de‑a 5‑a ediție ALPIN FILM FESTIVAL

0
245

ALPIN FILM FESTIVAL (AFF) — uni­cul eve­ni­ment din Româ­nia dedi­cat cul­tu­rii și edu­ca­ți­ei monta­ne, revi­ne în peri­oa­da 24 febru­a­rie — 1 mar­tie, la Bra­șov, Buș­te­ni și Pre­de­al. O pro­iec­ție de gală a docu­men­ta­ru­lui Super­hom­bre (r. Mir­cea Ghe­ra­se, Lucian Mir­cu), des­pre cunos­cu­tul alpi­nist timi­şo­rean Horia Coli­bă­şa­nu, va des­chi­de cea de‑a 5‑a edi­ție marți, pe 25 febru­a­rie, de la ora 19:00. Înce­pând din acest an, fes­ti­va­lul face par­te din IAMF — Inter­na­tio­nal Alli­an­ce for Moun­tain Film, pres­ti­gi­oa­sa aso­ci­a­ție mondi­a­lă ce reu­neș­te 27 de eve­ni­men­te cine­ma­to­gra­fi­ce din 20 de țări de pe 5 con­ti­nen­te. * Cea de‑a 5‑a edi­ție Alpin Film Fes­ti­val este un tri­but adus alpi­nis­tu­lui Zsolt Török, por­nit în 2019 într‑o ulti­mă expe­di­ție, în mun­ții Făgă­raș.

Acce­sul la Gala de des­chi­de­re AFF este liber, în limi­ta locu­ri­lor dis­po­ni­bi­le: http://bit.ly/Superhombre-AFF5

4 ani a durat rea­li­za­rea fil­mu­lui docu­men­tar sem­nat de Mir­cea Ghe­ra­se și Lucian Mir­cu. Îmbinând pes­te 100 de ore de fil­mări, mate­ri­al de arhi­vă și ima­gini în pre­mie­ră din locuri puțin umbla­te de om, Super­hom­bre  îl sur­prin­de pe Horia Coli­bă­șa­nu în cele trei ipos­ta­ze ale sale: den­tist, tată a doi copii și alpi­nist în Hima­la­ya. Ges­tul soli­dar și ris­cant de a nu-și aban­do­na cama­ra­dul bol­nav la 7400 metri pe Anna­pur­na, pe alpi­nis­tul basc Iña­ki Ochoa, a impre­sio­nat Spa­nia și comu­ni­ta­tea alpi­niș­ti­lor din lumea întrea­gă.  În ciu­da tra­gi­cu­lui inci­dent, Horia Coli­bă­șa­nu a con­ti­nu­at să se cațe­re în pur stil alpin, așa cum făcea Iña­ki, fără oxi­gen supli­men­tar. În pri­mă­va­ra lui 2017, spor­ti­vul de 40 de ani înce­pe o nouă expe­di­ție pe Eve­rest, după două ten­ta­ti­ve rata­te. Pen­tru pri­ma oară, el încear­că o ascen­siu­ne solo. Super­hom­bre este o poves­te des­pre cău­ta­rea liber­tă­ții într‑o lume în care tim­pul e tot mai scurt. Pen­tru Horia și cole­gii lui, Hima­la­ya e unul din ulti­me­le locuri de pe pla­ne­tă unde mai poți trăi nepre­vă­zu­tul, aven­tu­ra auten­ti­că.

O selec­ție spec­ta­cu­loa­să de fil­me des­pre ascen­siuni monta­ne, expe­di­ții și povești ale mun­te­lui, pre­cum și pre­zen­tări de car­te, dez­ba­teri și expo­zi­ții de foto­gra­fie lega­te de uni­ver­sul mun­te­lui și alpi­nism vor face deli­ci­ul publi­cu­lui și în acest an la Alpin Film Fes­ti­val. Iubi­to­rii de mun­te sunt invi­tați să urmă­reas­că zi de zi, cu intra­re libe­ră,  cele mai bune titluri inter­națio­na­le lan­sa­te în 2019 și cele mai  noi pro­duc­ții româ­nești, ale căror pro­iec­ții vor fi găz­du­i­te de Aula Ser­giu Chi­r­i­a­ces­cu a Uni­ver­si­tă­ții Transil­va­nia, Cine­ma­te­ca Patria și Sala Redu­ta din Bra­șov, Cen­trul Aurel Stroe din Buș­te­ni și Pre­de­al.

Selec­ția inter­națio­na­lă: pei­sa­je spec­ta­cu­loa­se, per­for­man­țe spor­ti­ve, adre­na­li­nă și aven­tu­ră

Con­si­de­rat de fes­ti­va­lu­ri­le de pro­fil din întrea­ga lume drept Cel mai bun film de mun­te din 2019, The Last Moun­tain (Ulti­mul mun­te, r. Dari­usz Załus­ki) adu­ce în pre­mie­ră în Româ­nia ima­gini din expe­di­ția polo­ne­ză către K2, unul din­tre ulti­mii opt miari care nu mai fuse­se cuce­rit pe timp de iar­nă până în 2018. Tot din Polo­nia vine și scurt­me­tra­jul docu­men­tar The Tou­gh (Cel Dur, r. Mar­cin Polar), o explo­ra­re necu­nos­cu­tu­lui pre­mi­a­tă în 2019 la Sun­dan­ce.

Pădu­rea supu­să unui pro­ces de indus­tria­li­za­re fără pre­ce­dent este per­so­na­jul prin­ci­pal din Le temps des forets (Tim­pul pădu­rii, r. Franço­is-Xavi­er Dro­u­et), dis­tins cu Pre­mi­ul Cri­ti­ci­lor la Fes­ti­va­lul Inter­națio­nal de Film de la Locar­no, în 2018. Cu pei­sa­je care-ți taie res­pi­ra­ția va sur­prin­de și docu­men­ta­rul Ours, sim­ple­ment sau­va­ge (Ursul, pur si sim­plu săl­ba­tic, r. Vin­cent Muni­er, Lau­rent Joffrion), o imer­siu­ne poe­ti­că în deco­rul săl­ba­tic al Mun­ți­lor Cata­bri­ei și o întâl­ni­re de excep­ție cu ursul brun, lupul cenu­șiu și capre­le de mun­te.

Juri­ul care va ale­ge titlu­ri­le câști­gă­toa­re din­tre cele 27 inclu­se în Com­pe­ti­ția Inter­națio­na­lă este for­mat din pro­du­că­toa­rea Oana Ghi­o­cel — con­sul­tant, edi­tor și rea­li­za­tor inde­pen­dent, spe­cia­li­zat în lung­me­tra­je și scurt­me­tra­je docu­men­ta­re, regi­zo­rul ger­man Bjorn Reinhar­dt, ale cărui fil­me docu­men­ta­re au fost pre­mi­a­te în întrea­ga lume, și Aldo Audi­sio, fost direc­tor al Muze­u­lui Nazio­na­le del­la Montag­na din Tori­no, fon­da­tor și fost coor­di­na­tor al Ali­an­ței Inter­națio­na­le IAMF pen­tru film de mun­te și pre­șe­din­te al Fes­ti­va­lu­lui de Film Tren­to.

Com­pe­ti­ția națio­na­lă – o cele­bra­re a fil­mu­lui româ­nesc de mun­te

Inclus și în Com­pe­ti­ția Inter­națio­na­lă, al cin­ci­lea epi­sod Wild Car­pa­thia — Win­ter is coming, docu­men­tar pro­dus de bri­ta­ni­cul Char­ley Ottley, ne dez­vă­lu­ie noi locuri fabu­loa­se din Româ­nia, sur­prin­se iar­na. Impre­sio­nant din punct de vede­re vizu­al, fil­mul repre­zin­tă un sem­nal de aver­ti­za­re pen­tru pro­te­ja­rea moş­te­ni­rii natu­ra­le şi cul­tu­ra­le a țării noas­tre. Des­pre o moș­te­ni­re nepre­țu­i­tă vor­beș­te și Enig­ma Sfin­xu­lui din Car­pați, docu­men­ta­rul sem­nat de Oana Ralu­ca Ghi­o­cel, ce explo­rea­ză isto­ria ascun­să a uma­ni­tă­ții.

Ală­tu­ri de Dinu Miti­tea­nu,  medic, pasio­nat monta­ni­ard, fost alpi­nist și sal­va­mon­tist și autor  al unor  nume­roa­se arti­co­le și con­fe­rin­țe, emi­siuni la radio și TV cu teme monta­ne, din juri­ul com­pe­ti­ți­ei face par­te și Liviu Mar­ghi­dan, cineas­tul care sem­nea­ză fil­me pre­mi­a­te în cele mai impor­tan­te fes­ti­va­luri din lume și care a regi­zat recent lung­me­tra­jul Stră­je­rii, pri­mul film de aven­turi pen­tru copii de după 1989. Sorin Păl­tă­nea, ingi­ner, fost alpi­nist și spe­o­log, actu­al­men­te direc­tor al Ser­vi­ci­u­lui Public Local Sal­va­mont Bra­șov, va ana­li­za fil­me­le din com­pe­ti­ție împre­u­nă cu cei­lalți mem­bri ai juri­u­lui.

Pro­gra­mul com­plet al celei de‑a 5‑a edi­ții Alpin Film Fes­ti­val va fi dis­po­ni­bil în curând pe https://alpinfilmfestival.ro/.

Edi­ția din acest an a fes­ti­va­lu­lui este sus­ți­nu­tă de:

Par­te­ne­rii insti­tu­țio­nali: Cen­trul Națio­nal al Cine­ma­to­gra­fi­ei,  Pri­mă­ria Bra­șov, Pri­mă­ria Pre­de­al, Pri­mă­ria Buș­te­ni, Con­si­li­ul Jude­țean Bra­șov.


Man­ga­lia News, 23.02.2020. (A trans­mis Mădă­li­na Cori­na Dia­co­nu).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply