Direcția Cultură și Sport Mangalia anunță lansarea proiectului „Un viitor pentru trecut — clasarea și valorificarea patrimoniului epigrafic și sculptural callatian”, miercuri, 26 februarie, la Clubul Nautic 

0
307

Direc­ția Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia, orga­ni­zea­ză mier­curi, 26 febru­a­rie, ora 11.00, la sala de con­fe­rin­țe a Clu­bu­lui Nau­tic din Man­ga­lia, eve­ni­men­tul dedi­cat lan­să­rii pro­iec­tu­lui „Un vii­tor pen­tru tre­cut — cla­sa­rea și valo­ri­fi­ca­rea patri­mo­ni­u­lui epi­gra­fic și sculp­tu­ral cal­la­tian” (Cod unic pro­iect CALL01‑9), pro­iect finan­țat prin Gran­tu­ri­le SEE 2014–2021 în cadrul Pro­gra­mu­lui RO-CULTURA, ape­lul „Sus­ți­ne­rea expo­zi­ți­i­lor ino­va­ti­ve cu bunuri cul­tu­ra­le mobi­le restaurate”.

Enti­tă­ţi­le res­pon­sa­bi­le de imple­men­ta­rea pro­iec­tu­lui sunt: Direc­ția Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia, ser­vi­ci­ul Muze­ul de Arhe­o­lo­gie, în cali­ta­te de Pro­mo­tor de pro­iect și  Uni­ver­si­ta­tea „Ovi­di­us” din Con­stan­ța, în cali­ta­te de Partener.

Valoa­rea tota­lă a pro­iec­tu­lui este  de  604.935,49 lei, echi­va­len­tul a 126.499,97 Euro.

Pro­iec­tul pre­su­pu­ne cla­sa­rea a 201 bunuri cul­tu­ra­le din colec­ția muze­u­lui cal­la­tian, res­ta­u­ra­rea a 26 de expo­na­te din colec­ția numis­ma­ti­că,  pre­gă­ti­rea unei expo­zi­ții cu bunuri cul­tu­ra­le mobi­le cla­sa­te și res­ta­u­ra­te, sca­na­rea 3D a 20 de expo­na­te muze­a­le, recon­sti­tu­i­re 3D a unui tem­plu antic din ele­men­te arhi­tec­to­ni­ce și sculp­tu­ra­le cla­sa­te ce va con­sti­tui com­po­nen­ta ino­va­ti­vă și inte­rac­ti­vă a acti­vi­tă­ții, pre­cum și dezvol­ta­rea exper­ti­zei pro­fe­si­o­niș­ti­lor  muze­u­lui în dome­ni­ul cla­să­rii sau res­ta­u­ră­rii bunu­ri­lor de patrimoniu.

Obiec­ti­vul gene­ral vizea­ză îmbu­nă­tă­ți­rea mana­ge­men­tu­lui cul­tu­ral. Obiec­ti­ve­le  spe­ci­fi­ce sunt: con­so­li­da­rea sus­te­na­bi­lă a echi­pei muze­u­lui, valo­ri­fi­ca­rea patri­mo­ni­u­lui cul­tu­ral prin cla­sa­rea și res­ta­u­ra­rea bunu­ri­lor cul­tu­ra­le, creș­te­rea sus­te­na­bi­lă a numă­ru­lui de vizi­ta­tori ai muze­u­lui prin orga­ni­za­rea expo­zi­ți­ei ino­va­ti­ve și prin pro­gra­mul cul­tu­ral – edu­ca­țio­nal dezvol­tat în cadrul proiectului.

Dura­ta pro­iec­tu­lui este de 24 luni.

Gran­tu­ri­le SEE repre­zin­tă con­tri­bu­ția Islan­dei, Prin­ci­pa­tu­lui Lie­ch­ten­ste­in și Rega­tu­lui Nor­ve­gi­ei la redu­ce­rea dis­pa­ri­tă­ți­lor eco­no­mi­ce și soci­a­le în Spa­ți­ul Eco­no­mic Euro­pean și la con­so­li­da­rea rela­ți­i­lor bila­te­ra­le cu cele 15 sta­te bene­fi­ci­a­re din estul și sudul Euro­pei și sta­te­le baltice.

În total, cele trei sta­te au con­tri­bu­it cu 3,3 mili­ar­de Euro între 1994 și 2014 și 1,55 mili­ar­de Euro pen­tru peri­oa­da de finan­ța­re 2014–2021.

Mai mul­te deta­lii sunt dis­po­ni­bi­le pe www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro

Pro­gra­mul RO-CULTURA este imple­men­tat de Minis­te­rul Cul­tu­rii, prin Uni­ta­tea de Mana­ge­ment a Pro­iec­tu­lui și are ca obiec­tiv gene­ral con­so­li­da­rea dezvol­tă­rii eco­no­mi­ce și soci­a­le prin coo­pe­ra­re cul­tu­ra­lă, antre­pre­no­ri­at cul­tu­ral și mana­ge­men­tul patri­mo­ni­u­lui cultural.

Mai mul­te deta­lii sunt dis­po­ni­bi­le pe www.ro-cultura.ro.


Man­ga­lia News, 20.02.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply