Declarația unică se depune până la data de 25 mai 2020

0
89

Agen­ția Națio­na­lã de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lã infor­mea­zã con­tri­bu­a­bi­lii cã ter­me­nul de depu­ne­re a Decla­ra­ției uni­ce este 25 mai 2020.

Acest for­mu­lar se uti­li­zea­zã atât pen­tru decla­ra­rea impo­zi­tu­lui pe veni­tu­ri­le rea­li­za­te și a con­tri­bu­ți­i­lor soci­a­le dato­ra­te pen­tru anul 2019, cât și pen­tru esti­ma­rea obli­ga­ți­i­lor dato­ra­te pen­tru anul 2020.

Decla­ra­ția uni­cã se depu­ne de cãtre per­soa­ne­le fizi­ce care rea­li­zea­zã, indi­vi­du­al sau într‑o for­mã de aso­ci­e­re, venituri/pierderi din Româ­nia, din: acti­vi­tãți inde­pen­den­te, drep­turi de pro­pri­e­ta­te inte­lec­tu­a­lã, cu excep­ția con­tri­bu­a­bi­li­lor pen­tru care impo­zi­tul se reþi­ne la sur­sã, ceda­rea folo­sin­ței bunu­ri­lor, acti­vi­tãți agri­co­le, pis­ci­cul­tu­rã și/sau sil­vi­cul­tu­rã, trans­fe­rul titlu­ri­lor de valoa­re, pre­cum și veni­turi din alte sur­se (de exem­plu: câști­guri din trans­fe­rul de mone­dã vir­tu­a­lã sau veni­turi impo­za­bi­le ca urma­re a cesiu­nii de cre­an­țã).

Decla­ra­ția uni­cã se depu­ne și de cãtre per­soa­ne­le fizi­ce rezi­den­te care rea­li­zea­zã veni­turi din strãinã­ta­te, supu­se impo­zi­tãrii în Româ­nia (de exem­plu: veni­turi din acti­vi­tãți inde­pen­den­te, veni­turi din valo­ri­fi­ca­rea drep­tu­ri­lor de pro­pri­e­ta­te inte­lec­tu­a­lã, veni­turi din ceda­rea folo­sin­ței bunu­ri­lor, veni­turi din acti­vi­tãți agri­co­le, pis­ci­cul­tu­rã, sil­vi­cul­tu­rã, veni­turi sub for­mã de divi­den­de, veni­turi sub for­mã de dobânzi, veni­turi din pre­mii, veni­turi din jocuri de noroc, c⺭ti­guri din trans­fe­rul titlu­ri­lor de valoa­re etc.).

Decla­ra­ția uni­cã se depu­ne ast­fel:

a)  în for­mat hâr­tie, direct la regis­tra­tu­ra orga­nu­lui fis­cal sau prin poº­tã, cu con­fir­ma­re de pri­mi­re (data depu­ne­rii decla­ra­ției în for­mat hâr­tie este data înre­gis­trãrii aces­te­ia la orga­nul fis­cal sau data depu­ne­rii la poș­tã, dupã caz)

b) prin mij­loa­ce elec­tro­ni­ce de trans­mi­te­re la dis­tan­țã, în con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le lega­le în vigoa­re, res­pec­tiv:

- prin inter­me­di­ul ser­vi­ci­u­lui “Spa­ți­ul pri­vat vir­tu­al” (SPV);

- pe site-ul e‑guvernare.ro, cu sem­nã­tu­rã elec­tro­ni­cã cali­fi­ca­tã.

Pen­tru com­ple­ta­rea si depu­ne­rea decla­ra­ției uni­ce, con­tri­bu­a­bi­lii pot soli­ci­ta asis­ten­țã tele­fo­ni­cã, în dome­ni­ul fis­cal sau IT, la numãrul 0314039160, sau la sedi­ul uni­tã­ți­lor fis­ca­le pen­tru com­ple­ta­rea și depu­ne­rea decla­ra­ției, inclu­siv onli­ne, uti­li­zând cal­cu­la­toa­re­le puse la dis­po­zi­ția con­tri­bu­a­bi­li­lor în acest scop.


Man­ga­lia News, 26.02.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele