DATINA 70 — Editorial aniversar semnat de Aurelia LĂPUȘAN

0
374

DATINA 70. Când o publi­ca­ție împli­neș­te un număr rot­und de apa­ri­ții este pri­lej de bucu­rie pen­tru întrea­ga comu­ni­ta­te căre­ia i se adre­sea­ză. Dati­na noas­tră toc­mai a ajuns la numă­rul 70. A repor­nit la o nouă între­prin­de­re publi­cisti­că într-un ianu­a­rie 2015, reîn­no­dând firul cu pri­ma Dati­nă, năs­cu­tă la 21 decem­brie 1991, ca un tri­mes­tri­al de etno­gra­fie şi fol­clor, edi­ta­tă de Cen­trul Judeţean de Con­ser­va­re şi Valo­ri­fi­ca­re a Tra­di­ţi­ei şi a Cre­a­ţi­ei Popu­la­re Con­stanţa, pri­ma încer­ca­re de acest fel din Dobro­gea.

Încă de la înce­put, Dati­na s‑a impus ca o ”nece­si­ta­te fireas­că de a intro­du­ce în casa şi via­ţa noas­tră bine­le, ade­vă­rul, fru­mo­sul, valori fun­damen­ta­le ale popo­ru­lui nos­tru”, cum scria în arti­co­lul-pro­gram Călin Sabin, unul din impor­tanţii ani­ma­tori ai vieţii cul­tu­ra­le tomi­ta­ne a ace­lui timp. Şi con­ti­nua — „am numit‑o aşa pen­tru că dati­na este legea nescri­să care, conţinând un cor­pus de reguli şi nor­me sedi­men­ta­te de‑a lun­gul vea­cu­ri­lor printr‑o înde­lun­ga­tă expe­rienţă, guver­nea­ză deve­ni­rea uma­nă. Ea este forţa cre­a­toa­re a tra­di­ţi­ei popu­la­re, iar o soci­e­ta­te în care valo­ri­le mora­le tre­bu­ie să pri­meze nu se poa­te înă­lţa negli­jând cre­dinţe­le, prac­ti­ci­le, obi­ce­iu­ri­le, cân­te­ce­le şi dan­su­ri­le ce înglo­bea­ză vir­tu­ţi­le etho­su­lui româ­nesc, fără de care deve­nim un popor imper­so­nal, lip­sit de iden­ti­ta­te.”

Păstrându‑i nume­le și respectându‑i pro­gra­mul, con­ti­nu­ând poli­ti­ci­le edi­to­ri­a­le ale pri­mei serii, Dati­na noas­tră a atras în coloa­ne­le sale cola­bo­rări pres­ti­gi­oa­se, a pro­mo­vat actul de cul­tu­ră popu­la­ră, per­for­manţe­le artis­ti­ce din toa­te dome­ni­i­le, dar mai pre­sus de toa­te, oame­nii aces­tui bine­cu­vân­tat ținut. A infor­mat cu toa­te eve­ni­men­te­le petre­cu­te sub girul de auto­ri­ta­te al Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, prin Cen­trul Cul­tu­ral Jude­țean ”Teo­dor Bura­da”, a găz­du­it mate­ri­a­le de larg inte­res cul­tu­ral, atât din Dobro­gea cât şi din ţară. Prin mate­ri­a­le­le publi­ca­te, a ilus­trat pre­o­cu­pă­ri­le insti­tu­ţi­ei din dome­ni­ul etno­lo­gi­ei, fiind par­te a băn­cii de date a cul­tu­rii tra­di­ţio­na­le dobro­ge­ne. A pre­zen­tat via­ţa cul­tu­ra­lă a loca­li­tă­ţi­lor dobro­ge­ne, sti­mulând ini­ția­ti­ve­le loca­le de con­ser­va­re a obi­ce­iu­ri­lor și tra­di­ți­i­lor.

Ne-au fost ală­tu­ri, de la înce­pu­tul apa­ri­ți­ei celei de‑a doua serii și în pre­zent, oameni de cul­tu­ră de pro­fe­sii dife­ri­te și vâr­ste dife­ri­te, uniți prin ace­eași pasiu­ne: dra­gos­tea pen­tru fru­mos și tra­di­ție, pen­tru oameni și isto­ria locu­ri­lor.

Este momen­tul să le expri­măm recu­noș­tin­ța și mul­țu­mi­ri­le edi­to­ru­lui celor ce astăzi scriu revis­ta Dati­na: pro­za­to­rul Ovi­diu Dună­rea­nu, cri­ti­cul lite­rar Ioan Adam, pro­za­to­rul Adri­an Nico­la, jur­na­lis­tul Lau­ren­țiu Des­pi­na, conf. univ. dr. Sil­via Gro­s­su, de la Uni­ver­si­ta­tea de Stat din Chi­și­nău, bibli­o­graf Maria Pari­za, scri­i­toa­rea Iulia Pană, pro­fe­soa­ra Mire­la Stai­cu. Pe par­cur­sul ani­lor, au mai cola­bo­rat cu Dati­na: uni­ver­si­ta­rul Flori Iuhas, jur­na­lis­ta dr. Geor­ge­ta Adam, publi­cistul Ioan Popa, dr. Lau­ra Calo­ean, isto­ri­cii dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc, dr. Lavi­nia Dumi­traș­cu, prof. Ion Zam­fi­res­cu-Gar­văn, scri­i­to­rul Var­tan Ara­che­li­an, dr. Maria Dani­lov, repu­tat isto­ric din Repu­bli­ca Mol­do­va, dr. Var­va­ra Buzi­lă, pre­șe­din­ta Soci­e­tă­ții de etno­gra­fie din Repu­bli­ca Mol­do­va, Sorin Ber­ca­ru, Maria Mazi­lu (Spa­nia), Con­stan­tin Botea (Can­a­da), psi­ho­log Dra­goș Con­stan­ti­ne­scu, prof. Auri­ca Văcea­nu. Oca­zio­nal, am găz­du­it arti­co­le sem­na­te de cri­ti­cul lite­rar Alex Ște­fă­ne­scu, tra­du­că­to­rul Adri­an Săh­lean (S.U.A), prof. univ. dr. Octa­vian Dumi­tru Unc, Taner Murat.

Ne-au fost ală­tu­ri în demer­su­ri­le publi­cisti­ce, ini­ți­in­du-se din mers în acti­vi­ta­tea de repor­ter, refe­ren­te­le Cen­tru­lui cul­tu­ral jude­țean ”Teo­dor Bura­da”: Ana Lau­ra Par­fi­nov, Ana Maria Ște­fan, Adi­na Bocai, Lili­a­na Gîl­că, Nico­le­ta Lun­gu, acto­rul Dan Cojo­ca­ru. Ni s‑au ală­tu­rat în acest număr eru­di­tul lati­nist conf. univ. dr. Flo­ren­ti­na Nico­lae, isto­ri­cul Ena­che Tușa, filo­lo­gul Nico­las Tri­fon, Paris. Lis­ta celor ce au rea­li­zat în timp cele 70 de edi­ții este mult mai mare, omi­siu­ni­le sunt fără voie. Dati­na rămâ­ne și pen­tru tim­pul vii­tor o fereas­tră des­chi­să spre cul­tu­ră, spre via­ța satu­lui dobro­gean, atât de frâ­mân­tat între nou și tra­di­ție, între moder­nism și pere­ni­ta­te. Pro­mo­vând valo­ri­le auten­ti­ce, va sus­ți­ne și în con­ti­nu­a­re ini­ția­ti­ve­le des­ti­na­te să pro­te­je­ze zes­trea de aur a popo­ru­lui dobro­gean.

Aure­lia LĂPUȘAN, febru­a­rie 2020.

Revis­ta DATINA din febru­a­rie 2020, cu numă­rul 70, poa­te fi citi­tă inte­gral aici: https://cctb.ro/wp-content/uploads/2020/02/datina70-site.pdf


Man­ga­lia News: Fru­moa­să și foar­te valo­roa­să ani­ver­sa­re! Revis­ta luna­ră DATINA păs­trea­ză și trans­mi­te mai depar­te obi­ce­iu­ri­le, tra­di­ți­i­le, dati­ni­le stră­bu­ne ale aces­tor locuri bine­cu­vân­ta­te din­tre Dună­re și Mare. Feli­ci­tări, rea­li­za­to­ri­lor și cola­bo­ra­to­ri­lor admi­ra­bi­lei publi­ca­ții, ”Oameni de cul­tu­ră de pro­fe­sii dife­ri­te și vâr­ste dife­ri­te, uniți prin ace­eași pasiu­ne: Dra­gos­tea pen­tru fru­mos și tra­di­ție, pen­tru oameni și isto­ria locu­ri­lor”. Feli­ci­tări, dis­tin­sei doam­ne conf. univ. dr. Aure­lia LĂPUȘAN, redac­tor-șef DATINA! La mul­te apa­ri­ții edi­to­ri­a­le, La mulți, mulți ani, cu sănă­ta­te și bucu­rii!

MN: Vă reco­man­dăm să citiți aici și arti­co­le­le publi­ca­te de coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News des­pre DATINA.


Man­ga­lia News, 12.02.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply