CORONAVIRUS COVID-19. 🛑 E bine să știm cum să ne comportăm!

0
244

CORONAVIRUSUL nu se trans­mi­te prin aer, se trans­mi­te prin con­tac­tul la nive­lul supra­fe­țe­lor, prin pică­tu­ri­le de tuse ajun­se pe față, gură, nas, ochi. Dacă cine­va tușeș­te și sar piă­turi pe butoa­ne­le unui lift, sau pe un sca­un, ori pe o masă, cine va atin­ge acea supra­fa­ță cu mâna și apoi își va atin­ge fața, gura, ochii, poa­te fi infec­tat.

Simp­to­me­le sunt: febra, tusea (de obi­cei sea­că) și difi­cul­ta­tea în res­pi­ra­ție, ce apa­re după o săp­tămâ­nă. Este o boa­lă care durea­ză des­tul de mult, pes­te o săp­tămâ­nă. Nu prea se întâl­nesc rino­re­ea, stră­nu­tul sau dure­rea în gât.

Peri­oa­da de incu­ba­ție este intre 2–14 zile, dar de câte­va zile se suge­rea­ză că ar fi chiar 24–27 zile. În aceas­tă peri­oa­dă fără simp­to­me, omul este con­ta­gi­os și răs­pân­deș­te viru­sul.

Viru­sul rezis­tă în jur de o săp­tămâ­nă la tem­pe­ra­turi sub 20, apoi la pes­te 25–30 înce­pe să mai moa­ră. Doam­ne aju­tă să vină căl­du­ra cât mai repe­de…

Viru­sul e dis­trus de săpun, de dez­in­fec­tanți comuni, pre­cum alco­o­lul medi­ci­nal.

Igie­na mâi­ni­lor este foar­te impor­tan­tă.

Nu mân­cați fără să vă spă­lați pe mâini. Mân­ca­rea amba­la­tă este cea mai sigu­ră.

Aten­ție și la pâi­nea neam­ba­la­tă. Folo­siți șer­vețe­le ume­de dez­in­fec­tan­te, dacă nu aveți cum să vă spă­lați pe mâini.

Cură­țați mai des supra­fe­țe­le cu alco­ol sau alte dez­in­fec­tan­te.

Aten­ție în mij­loa­ce­le de trans­port în comun, în maga­zi­ne, res­ta­u­ran­te, la mun­că.

Șter­geți și tele­fo­nul și tas­ta­tu­ra, deo­a­re­ce de obi­cei sunt cele mai mur­da­re lucruri dar și cele mai des folo­si­te.

Folo­si­rea măș­tii aju­tă dacă ești deja bol­nav, să nu dai mai depar­te. Pen­tru cei sănă­toși, spe­cia­liș­tii nu zic că ar pro­te­ja mai bine, doar dacă o schim­bi dese­ori.

Aten­ție la per­soa­ne­le veni­te din zone ende­mi­ce. Ei ar fi bine să stea în caran­ti­nă 14 zile.

Ori­ci­ne înce­pe sa aibă febră, tuse și res­pi­ra­ție grea și a fost în con­tact cu cine­va venit din Chi­na, Ita­lia, Core­ea de Sud, Japo­nia sau alte zone ende­mi­ce în ulti­ma lună, nu iese din casă, pune mas­ca și anun­ță ser­vi­ci­ul 112.

Cei mai afec­tați sunt cei în vâr­stă și cei cu boli aso­ci­a­te. Cei mai mulți se vin­de­că total 97%.

Doar cazu­ri­le gra­ve se inter­nea­ză, adi­că cei care au nevo­ie de suport în res­pi­ra­ție și la care sta­rea gene­ra­lă este grav afec­ta­tă.

Momen­tan nu exis­tă un tra­ta­ment pen­tru acest virus. Se încear­că une­le tra­ta­men­te care se dau în HIV și imu­no­glo­bu­li­ne, la cei cu faza seve­ră, dar nu este încă un reme­diu sigur. Se face doar tra­ta­ment simp­to­ma­tic, în pre­zent.

Cele mai afec­ta­te țări, cu număr de cazuri în creș­te­re sunt: Chi­na, Core­ea de Sud și mai nou Ita­lia.

Momen­tan nu sunt sem­na­la­te cazuri în Româ­nia. Știu că sunt câți­va, în loca­ți­i­le puse la dis­po­zi­ție de stat pen­tru caran­ti­nă. Cei care sunt în caran­ti­nă nu sunt bol­navi. Ei sunt doar sus­pecți.

Hai­deți sa îmbu­nă­tă­țim igie­na în aceas­ta peri­oa­dă și vom tre­ce cu bine și de acest peri­col!

Sănă­ta­te să aveți!!!

Mari­a­na Padu­ra­ru, febru­a­rie 2020.


Man­ga­lia News, 24.02.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele