Containere încărcate cu deșeuri, depistate în Portul Constanţa Sud Agigea

0
154

În urma unor acti­vi­tăți infor­ma­ti­ve des­fă­șu­ra­te de către poli­țiș­tii de fron­ti­e­ră din cadrul Găr­zii de Coas­tă – Ser­vi­ci­ul Pre­ve­ni­rea și Com­ba­te­rea Migra­ți­ei Ile­ga­le și Infrac­țio­na­li­tă­ții Trans­fron­ta­li­ere, a fost iden­ti­fi­ca­tă o soci­e­ta­te comer­ci­a­lă de pe raza muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești care efec­tua acti­vi­tăți de import ile­gal de deșe­uri în Româ­nia, ce erau decla­ra­te în fals la auto­ri­ta­tea vama­lă ca fiind pro­du­se second hand.

În data de 20.02.2020, sub coor­do­na­rea pro­cu­ro­ru­lui de caz din cadrul Par­che­tu­lui de pe lân­gă Cur­tea de Apel Con­stan­ța, poli­țiș­tii de fron­ti­e­ră în coo­pe­ra­re cu lucră­tori din cadrul Comi­sa­ri­a­tu­lui Jude­țean pen­tru Pro­tec­ția Con­su­ma­to­ri­lor Con­stan­ța, Gar­da de Mediu, Biro­ul Vamal de Fron­ti­e­ră Con­stan­ța Sud Agi­gea și Direc­ția de Sănă­ta­te Publi­că Con­stan­ța au efec­tu­at con­tro­lul fizic la 16 con­tai­ne­re des­căr­ca­te de pe o navă, pavi­li­on Olan­da, sosi­tă din direc­ția Marea Bri­ta­nie, în Por­tul Con­stan­ța Sud Agi­gea.

Ast­fel, s‑a con­sta­tat că, deși în docu­men­te­le pre­zen­ta­te la auto­ri­ta­tea vama­lă figu­rea­ză ca fiind obiec­te de uz cas­nic second hand, aces­tea erau deșe­uri inu­ti­li­za­bi­le.

Tot­o­da­tă, au fost des­fă­șu­ra­te acti­vi­tăți spe­ci­fi­ce de către poli­țiș­tii de fron­ti­e­ră din cadrul Inspec­to­ra­tu­lui Gene­ral al Poli­ți­ei de Fron­ti­e­ră în cola­bo­ra­re cu lucră­tori din cadrul Comi­sa­ri­a­tu­lui pen­tru Pro­tec­ția Con­su­ma­to­ri­lor al Muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești la sedi­ul și trei punc­te de lucru ale soci­e­tă­ții comer­ci­a­le afla­te pe raza muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești și jude­țu­lui Ilfov.

În cau­ză, sunt cer­ce­tați doi cetă­țeni români, în vâr­stă de 36, res­pec­tiv 33 de ani și un cetă­țean bri­ta­nic, în vâr­stă de 34 de ani, iar poli­țiș­tii de fron­ti­e­ră efec­tu­ea­ză cer­ce­tări, sub coor­do­na­rea pro­cu­ro­ru­lui din cadrul Par­che­tu­lui de pe lîn­gă Cur­tea de Apel Con­stan­ta înves­tit în cau­ză, sub aspec­tul săvâr­și­rii infrac­țiu­ni­lor de expor­tul sau impor­tul de deșe­uri cu încăl­ca­rea dis­po­zi­ți­i­lor lega­le în dome­niu și folo­si­rea de acte nere­a­le la auto­ri­ta­tea vama­lă, iar bunu­ri­le vor fi retur­na­te la expe­di­tor.


Man­ga­lia News, 21.02.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele