Consiliul Județean Constanța este convocat în ședință ordinară pentru data de Marți, 18 februarie 2020

0
449

DISPOZIŢIA Nr. 46

pri­vind con­vo­ca­rea Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța în ședin­ță ordi­na­ră

pen­tru data de Marți, 18 febru­a­rie 2020, ora 13,00.

Ţuțu­ia­nu Mari­us Horia, în cali­ta­te de Preşe­din­te al Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa,

În con­for­mi­ta­te cu dis­po­zi­ți­i­le art.178 alin.(1), art. 179 al. (1) şi (2)  din Ordo­nan­ța  de Urgen­ță a Guver­nu­lui nr.57/2019 pri­vind Codul admi­nis­tra­tiv;

În teme­iul art.196 al. (1) lit.b din Ordo­nanţa de Urgenţă a Guver­nu­lui  nr.57/2019 pri­vind Codul admi­nis­tra­tiv,

D I S P U N:

Art.1. Se con­vo­că Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța în ședin­ță ordi­na­ră pen­tru data de Marți, 18 febru­a­rie 2020, ora 13.00, în sala “Remus Oprea­nu”, din cadrul Pala­tu­lui Admi­nis­tra­tiv — Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța, cu urmă­to­rul pro­iect al Ordi­nii de zi:

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea pro­ce­su­lui ver­bal al şedinţei Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa  din data de 15 ianu­a­rie 2020.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind acor­da­rea titlu­lui de „Cetă­ţean de Onoa­re al Judeţu­lui Con­stanţa” doam­nei Palo­ma Ceci­lia Rodi­ca Petres­cu.
Ini­ția­tor: Con­si­li­er judeţean – Ghe­or­ghe Vero­ni­ca Adri­a­na.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind acor­da­rea titlu­lui de „Cetă­ţean de Onoa­re al Judeţu­lui Con­stanţa” doam­nei Rodi­ca Şer­bă­ne­scu.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea Decla­ra­ţi­ei de intenţie a Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa şi a Con­si­li­u­lui Judeţean Har­ghi­ta.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind desem­na­rea secre­ta­ru­lui exe­cu­tiv al Comi­si­ei judeţe­ne în dome­ni­ul ega­li­tă­ţii de şanse între femei şi băr­ba­ţi.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind sta­bi­li­rea pe anul 2020 a sala­ri­i­lor de bază ale fun­cţio­na­ri­lor publici şi ale per­so­na­lu­lui con­trac­tu­al din cadrul Dire­cţi­ei Gene­ra­le de Asis­tenţă Soci­a­lă şi Pro­te­cţia Copi­lu­lui Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea sala­ri­i­lor de bază afe­ren­te anu­lui 2020 pen­tru fun­cţio­na­rii publici şi per­so­na­lul con­trac­tu­al din cadrul Dire­cţi­ei Gene­ra­le de Evi­denţă a Per­soa­ne­lor Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea sala­ri­i­lor de bază afe­ren­te anu­lui 2020 pen­tru fun­cţio­na­rii publici şi per­so­na­lul con­trac­tu­al din apa­ra­tul de spe­cia­li­ta­te al Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea Orga­ni­gra­mei şi a Sta­tu­lui de Fun­cţii de la Tea­trul pen­tru Copii şi Tine­ret Con­stanţa „Călu­ţul de mare”.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea Orga­ni­gra­mei şi a Sta­tu­lui de Fun­cţii pen­tru Cen­trul Cul­tu­ral Judeţean „Teo­dor T.Burada”.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind modi­fi­ca­rea HCJ Con­stanţa nr. 161/2019 pri­vind modi­fi­ca­rea struc­tu­rii orga­ni­za­tori­ce a Spi­ta­lu­lui Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind  Regu­la­men­tul de orga­ni­za­re şi fun­cţio­na­re a  Cen­tru­lui de Exce­lenţă în Turism şi Ser­vi­cii „Tomis”, imo­bil aflat în dome­ni­ul public al Judeţu­lui Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind  apro­ba­rea Regu­la­men­tu­lui de acor­da­re sti­mu­len­te finan­ci­a­re ele­vi­lor şi cadre­lor didac­ti­ce din uni­tă­ţi­le de învă­ţământ din judeţul Con­stanţa, care au obţi­nut dis­tin­cţii, meda­lii şi pre­mii spe­ci­a­le.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind desem­na­rea şi vali­da­rea în cadrul Auto­ri­tă­ţii Teri­to­ri­a­le de Ordi­ne Publi­că Con­stanţa a unor mem­bri.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea cofi­nanţă­rii şi a sem­nă­rii Acor­du­lui de Par­te­ne­ri­at pen­tru deru­la­rea pro­iec­tu­lui „Esca­pe­land – Joint Deve­lo­p­ment and Pro­mo­tion of Acti­ve Tou­rism in the Bla­ck Sea Basin” e MS code BSB 1108.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea indi­ca­to­ri­lor teh­ni­co-eco­no­mici faza DALI afe­renţi obiec­ti­vu­lui „Ame­na­ja­rea, con­so­li­da­rea şi moder­ni­za­rea imo­bi­le­lor C1 şi C2 în vede­rea înfi­inţă­rii unei Secţii Cli­ni­ce Medi­ca­lă III cu Com­par­ti­ment de Reu­ma­to­lo­gie şi Cen­tru de Exce­lenţă în Dia­gnos­ti­cul Boli­lor Infla­ma­to­rii Reu­ma­ti­ce Medi­a­te Imun şi  Bază de tra­ta­ment – Rea­bi­li­ta­re Medi­ca­lă, con­form stan­dar­de­lor euro­pe­ne”.
Ini­ția­tor: Vice­preşe­din­te – Palaz Cla­u­diu Ior­ga.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea indi­ca­to­ri­lor teh­ni­co-ecoo­no­mici afe­renţi obiec­ti­vu­lui –„Gos­po­dă­rie de apă” care deser­veş­te Poli­cli­ni­ca 2, Ser­vi­ci­ul  Cli­nic Judeţean de Medi­ci­nă Lega­lă Con­stanţa, Secţia Cli­ni­că medi­ca­lă III cu Com­par­ti­ment de Reu­ma­to­lo­gie şi Cen­tru de Exce­lenţă în Dia­gnos­ti­cul Boli­lor Infla­ma­to­rii Reu­ma­ti­ce Medi­a­te Imun şi Baza de  Tra­ta­ment – Rea­bi­li­ta­re Medi­ca­lă, con­form stan­dar­de­lor euro­pe­ne.
Ini­ția­tor: Vice­preşe­din­te – Palaz Cla­u­diu Ior­ga.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind însu­şi­rea Rapor­tu­lui de eva­lu­a­re al Pavi­li­o­nu­lui Expo­zi­ţio­nal Con­stanţa în sco­pul esti­mă­rii tari­fe­lor mini­me de uti­li­za­re tem­po­ra­ră şi închi­ri­e­rii în vede­rea valo­ri­fi­că­rii.
Ini­ția­tor: Vice­preşe­din­te – Palaz Cla­u­diu Ior­ga.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind modi­fi­ca­rea şi com­ple­ta­rea Ane­xei nr.7 din Hotă­rârea Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa nr.8/2020 pri­vind sta­bi­li­rea unor tari­fe, taxe şi taxe spe­ci­a­le pen­tru anul 2020.
Ini­ția­tor: Vice­preşe­din­te – Palaz Cla­u­diu Ior­ga.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind darea în folo­sinţă gra­tu­i­tă Cen­tru­lui Cul­tu­ral Judeţean Con­stanţa  „Teo­dor T. Bura­da” a Sălii de expo­zi­ţie ( par­ter şi etaj) şi a Sălii de cere­mo­n­ii situ­a­tă în Pavi­li­o­nul Expo­zi­ţio­nal Con­stanţa, în data de 07 mar­tie 2020, pen­tru desfă­şu­ra­rea eve­ni­men­tu­lui socio-cul­tu­ral „ Mare­le bal al Con­stanţei”.
Ini­ția­tor: Vice­preşe­din­te – Palaz Cla­u­diu Ior­ga.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind accep­ta­rea unei ofer­te de dona­ţie de la S.C. Nova Pro­ject & Kon­struct Gro­up SRL.
Ini­ția­tor: Vice­preşe­din­te – Palaz Cla­u­diu Ior­ga.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea soli­ci­tă­rii Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa pen­tru dema­ra­rea pro­ce­du­ri­lor de achi­zi­ţio­na­re a con­stru­cţi­ei spe­ci­a­le „Debar­ca­der”, situ­at în Sta­ţiu­nea Mama­ia, zona Cazi­no.
Ini­ția­tor: Vice­preşe­din­te – Palaz Cla­u­diu Ior­ga.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind com­ple­ta­rea HCJC nr. 12/15.01.2020 pri­vind apro­ba­rea asi­gu­ră­rii ser­vi­ci­i­lor de pază şi moni­to­ri­za­re pe anul 2020 la obiec­ti­ve­le apa­rţinând Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa cu Dire­cţia de Pază a Judeţu­lui Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Vice­preşe­din­te – Palaz Cla­u­diu Ior­ga.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea pre­luă­rii unor bunuri imo­bi­le din dome­ni­ul public al Ora­şu­lui Negru Vodă în dome­ni­ul public al Judeţu­lui Con­stanţa şi înscri­e­rea aces­to­ra în dome­ni­ul public al Judeţu­lui Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind trans­mi­te­rea unor spa­ţii din imo­bi­lul, pro­pri­e­ta­te publi­că a Judeţu­lui Con­stanţa, situ­at în Con­stanţa, str. Mir­cea cel Bătrân nr. 104 B, în folo­sinţă gra­tu­i­tă Cen­tru­lui Cul­tu­ral Judeţean Con­stanţa „Teo­dor T.Burada”.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind darea în admi­nis­tra­re a unui bun imo­bil, pro­pri­e­ta­te publi­că a Judeţu­lui Con­stanţa, către Dire­cţia Gene­ra­lă de Asis­tenţă Soci­a­lă şi Pro­te­cţia Copi­lu­lui Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea Pro­gra­mu­lui cu  obiec­ti­ve­le şi lucră­ri­le de dru­muri şi poduri pe anul 2020, finanţa­te din buge­tul Judeţu­lui Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea tari­fe­lor, preţu­ri­lor şi coe­fi­cienţi­lor ce vor fi apli­ca­te de Regia Auto­no­mă Judeţea­nă de Dru­muri şi Poduri Con­stanţa în anul 2020 în reor­ga­ni­za­re, in judi­ci­al reor­ga­ni­sa­tion, en redress­ment, în cali­ta­te de ope­ra­tor, în rela­ţia cu Con­si­li­ul Judeţean Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea Orga­ni­gra­mei, a Sta­te­lor de fun­cţii şi a Regu­la­men­tu­lui de Orga­ni­za­re şi Fun­cţio­na­re ale Dire­cţi­ei Gene­ra­le de Asis­tenţă Soci­a­lă şi Pro­te­cţia Copi­lu­lui Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea Pro­to­co­lu­lui de cola­bo­ra­re între Con­si­li­ul Judeţean Con­stanţa, Dire­cţia Gene­ra­lă de Asis­tenţă Soci­a­lă şi Pro­te­cţia Copi­lu­lui Con­stanţa, Dire­cţia Judeţea­nă de Sănă­ta­te Publi­că Con­stanţa, Ser­vi­ci­ul de Ambu­lanţă Judeţean Con­stanţa şi Cen­trul Judeţean de Resur­se şi Asis­tenţă Edu­ca­ţio­na­lă Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea Pla­nu­lui anu­al de acţiu­ne pri­vind ser­vi­ci­i­le soci­a­le admi­nis­tra­te şi finanţa­te din buge­tul Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa, pen­tru anul 2020.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea Regu­la­men­te­lor de Orga­ni­za­re şi Fun­cţio­na­re ale ser­vi­ci­i­lor soci­a­le cu şi fără caza­re afla­te în sub­or­di­nea Dire­cţi­ei de Pro­te­cţie a Copi­lu­lui din cadrul  Dire­cţi­ei Gene­ra­le de Asis­tenţă Soci­a­lă şi Pro­te­cţia Copi­lu­lui Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea înfi­inţă­rii Ser­vi­ci­u­lui Soci­al cu Caza­re Casa de Tip Fami­li­al „Cal­la­tis” pre­cum şi a  Regu­la­men­tu­lui de Orga­ni­za­re şi Fun­cţio­na­re al aces­tu­ia.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea înfi­inţă­rii Ser­vi­ci­u­lui Soci­al cu Caza­re Casa de Tip Fami­li­al „Dece­bal” pre­cum şi a Regu­la­men­tu­lui de Orga­ni­za­re şi Fun­cţio­na­re al aces­tu­ia.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind înfi­inţa­rea ser­vi­ci­u­lui soci­al cu caza­re Cen­trul de Abi­li­ta­re şi Rea­bi­li­ta­re pen­tru Per­soa­ne Adul­te cu Diza­bi­li­tă­ţi (CabR) ARISTOTEL Techir­ghi­ol, prin reor­ga­ni­za­rea Cen­tru­lui de Recu­pe­ra­re şi Rea­bi­li­ta­re Neu­rop­si­hia­tri­că Techir­ghi­ol Corp A.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind înfi­inţa­rea ser­vi­ci­u­lui soci­al cu caza­re Cen­trul de Ingri­ji­re şi Asis­tenţă pen­tru Per­soa­ne Adul­te cu Diza­bi­li­tă­ţi (CIAPAD) Techir­ghi­ol, prin reor­ga­ni­za­rea Cen­tru­lui de Îngri­ji­re şi Asis­tenţă Techir­ghi­ol.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind înfi­inţa­rea ser­vi­ci­u­lui soci­al cu caza­re Locu­inţă pro­te­ja­tă (minim) pen­tru per­soa­ne adul­te cu diza­bi­li­tă­ţi (LmP) Apar­ta­men­tul  Lirei Con­stanţa, prin reor­ga­ni­za­rea ser­vi­ci­u­lui soci­al Locu­inţă Pro­te­ja­tă Apar­ta­men­tul Lirei-Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind înfi­inţa­rea ser­vi­ci­u­lui soci­al cu caza­re Locu­inţă pro­te­ja­tă (maxim) pen­tru per­soa­ne adul­te cu diza­bi­li­tă­ţi Casa Aure­lia Negru Vodă, prin reor­ga­ni­za­rea ser­vi­ci­u­lui soci­al Locu­inţă Pro­te­ja­tă Casa Aure­lia Negru Vodă.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind înfi­inţa­rea ser­vi­ci­u­lui soci­al cu caza­re Locu­inţă pro­te­ja­tă (maxim) pen­tru per­soa­ne adul­te cu dizabilităţi(LMP) Casa Aza­le­ea Cum­pă­na prin reor­ga­ni­za­rea ser­vi­ci­u­lui soci­al Locu­inţe Pro­te­ja­te Cum­pă­na – „Casa Aza­le­ea”.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind înfi­inţa­rea ser­vi­ci­u­lui soci­al cu caza­re Locu­inţă pro­te­ja­tă (maxim) pen­tru per­soa­ne adul­te cu diza­bi­li­tă­ţi (LMP) Casa Dalia Cum­pă­na, prin reor­ga­ni­za­rea ser­vi­ci­u­lui soci­al Locu­inţe Pro­te­ja­te Cum­pă­na „Casa Dalia” .
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind înfi­inţa­rea ser­vi­ci­u­lui soci­al cu caza­re Locu­inţă pro­te­ja­tă (maxim) pen­tru per­soa­ne adul­te cu diza­bi­li­tă­ţi (LMP) Casa Iris Cum­pă­na, prin reor­ga­ni­za­rea ser­vi­ci­u­lui soci­al Locu­inţe Pro­te­ja­te Cum­pă­na „Iris”.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind înfi­inţa­rea ser­vi­ci­u­lui soci­al cu caza­re Locu­inţă pro­te­ja­tă (maxim) pen­tru per­soa­ne adul­te cu diza­bi­li­tă­ţi (LMP) Casa Vio­le­ta Cum­pă­na, prin reor­ga­ni­za­rea ser­vi­ci­u­lui soci­al Locu­inţe Pro­te­ja­te Cum­pă­na „Casa Vio­le­ta”.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind înfi­inţa­rea ser­vi­ci­u­lui soci­al cu caza­re Locu­inţă pro­te­ja­tă (maxim) pen­tru per­soa­ne adul­te cu diza­bi­li­tă­ţi Casa Aure­lia Lazu, prin reor­ga­ni­za­rea ser­vi­ci­u­lui soci­al Locu­inţe Pro­te­ja­te Lazu Casa Aure­lia.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind înfi­inţa­rea ser­vi­ci­u­lui soci­al cu caza­re Locu­inţă pro­te­ja­tă (maxim) pen­tru per­soa­ne adul­te cu diza­bi­li­tă­ţi Casa Ionuţ Lazu, prin reor­ga­ni­za­rea ser­vi­ci­u­lui soci­al Locu­inţe Pro­te­ja­te Lazu Casa Ionuţ.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind înfi­inţa­rea ser­vi­ci­u­lui soci­al cu caza­re Locu­inţă pro­te­ja­tă (maxim) pen­tru per­soa­ne adul­te cu diza­bi­li­tă­ţi Casa Opal Negru Vodă, prin reor­ga­ni­za­rea ser­vi­ci­u­lui soci­al Locu­inţe Pro­te­ja­te Negru Vodă-Casa Opal.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind înfi­inţa­rea ser­vi­ci­u­lui soci­al cu caza­re Locu­inţă pro­te­ja­tă (maxim) pen­tru per­soa­ne adul­te cu diza­bi­li­tă­ţi Casa Topaz Negru Vodă, prin reor­ga­ni­za­rea ser­vi­ci­u­lui  soci­al Locu­inţe Pro­te­ja­te Negru Vodă Casa Topaz.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind înfi­inţa­rea ser­vi­ci­u­lui soci­al cu caza­re Locu­inţă pro­te­ja­tă (maxim) pen­tru per­soa­ne adul­te cu diza­bi­li­tă­ţi casa Safir Negru Vodă, prin reor­ga­ni­za­rea ser­vi­cu­lui soci­al Locu­inţe Pro­te­ja­te Negru Vodă Casa Safir.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind înfi­inţa­rea ser­vi­ci­u­lui soci­al cu caza­re Locu­inţă pro­te­ja­tă (maxim) pen­tru per­soa­ne adul­te cu diza­bi­li­tă­ţi Casa Sma­rald Negru Vodă, prin reor­ga­ni­za­rea ser­vi­ci­u­lui soci­al Locu­inţe Pro­te­ja­te Negru Vodă Casa Sma­rald.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind înfi­inţa­rea ser­vi­ci­u­lui soci­al cu caza­re Locu­inţă pro­te­ja­tă (maxim) pen­tru per­soa­ne adul­te cu diza­bi­li­tă­ţi Casa Rubin Negru Vodă, prin reor­ga­ni­za­rea ser­vi­ci­u­lui soci­al Locu­inţe Pro­te­ja­te Negru Vodă Casa Rubin.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind înfi­inţa­rea ser­vi­ci­u­lui soci­al cu caza­re Locu­inţă pro­te­ja­tă (maxim) pen­tru per­soa­ne adul­te cu diza­bi­li­tă­ţi Casa Coral Negru Vodă, prin reor­ga­ni­za­rea ser­vi­ci­u­lui soci­al Locu­inţe Pro­te­ja­te Negru Vodă Casa Coral.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind înfi­inţa­rea ser­vi­ci­u­lui soci­al cu caza­re Locu­inţă pro­te­ja­tă (maxim) pen­tru per­soa­ne adul­te cu diza­bi­li­tă­ţi Casa  Lili­a­na Techir­ghi­ol, prin reor­ga­ni­za­rea ser­vi­ci­u­lui soci­al Locu­inţe Pro­te­ja­te  Casa Lili­a­na din Techir­ghi­ol.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind înfi­inţa­rea ser­vi­ci­u­lui soci­al cu caza­re Locu­inţă pro­te­ja­tă (maxim) pen­tru per­soa­ne adul­te cu diza­bi­li­tă­ţi Casa Daniel Techir­ghi­ol, prin reor­ga­ni­za­rea ser­vi­ci­u­lui soci­al Locu­inţe Pro­te­ja­te Techir­ghi­ol Casa Daniel.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind înfi­inţa­rea ser­vi­ci­u­lui soci­al cu caza­re Locu­inţă pro­te­ja­tă (maxim) pen­tru per­soa­ne adul­te cu diza­bi­li­tă­ţi Casa Egre­ta Toprai­sar, prin reor­ga­ni­za­rea ser­vi­ci­u­lui soci­al Locu­inţe Pro­te­ja­te Toprai­sar Casa Egre­ta.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind înfi­inţa­rea ser­vi­ci­u­lui soci­al cu caza­re Locu­inţă pro­te­ja­tă (maxim) pen­tru per­soa­ne adul­te cu diza­bi­li­tă­ţi Casa Lebă­da Toprai­sar, prin reor­ga­ni­za­rea ser­vi­ci­u­lui soci­al Locu­inţe Pro­te­ja­te Toprai­sar Casa Lebă­da.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind înfi­inţa­rea ser­vi­ci­u­lui soci­al cu caza­re Locu­inţă pro­te­ja­tă (maxim) pen­tru per­soa­ne adul­te cu diza­bi­li­tă­ţi Casa Coli­bri Toprai­sar, prin reor­ga­ni­za­rea ser­vi­ci­u­lui soci­al Locu­inţe Pro­te­ja­te Toprai­sar Casa Coli­bri.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind înfi­inţa­rea ser­vi­ci­u­lui soci­al cu caza­re Locu­inţă pro­te­ja­tă (maxim) pen­tru per­soa­ne adul­te cu diza­bi­li­tă­ţi Casa Fla­min­go Toprai­sar, prin reor­ga­ni­za­rea ser­vi­ci­u­lui soci­al Locu­inţe Pro­te­ja­te Toprai­sar Casa Fla­min­go.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind înfi­inţa­rea ser­vi­ci­u­lui soci­al cu caza­re Locu­inţă pro­te­ja­tă (maxim) pen­tru per­soa­ne adul­te cu diza­bi­li­tă­ţi (LMP) Casa Alba­tros  Toprai­sar.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind înfi­inţa­rea ser­vi­ci­u­lui soci­al cu caza­re Cen­trul de Abi­li­ta­re şi Rea­bi­li­ta­re pen­tru per­soa­ne Adul­te cu Diza­bi­li­tă­ţi (CabR) Sfân­tul Luca Negru Vodă.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind înfi­inţa­rea ser­vi­ci­u­lui soci­al cu caza­re Locu­inţă  pro­te­ja­tă (minim) pen­tru per­soa­ne adul­te cu diza­bi­li­tă­ţi (LmP) Lucea­fă­rul Med­gi­dia.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind înfi­inţa­rea ser­vi­ci­u­lui soci­al fără caza­re Cen­trul de zi pen­tru Per­soa­ne Adul­te cu Diza­bi­li­tă­ţi Techir­ghi­ol.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind înfi­inţa­rea ser­vi­ci­u­lui soci­al în comu­ni­ta­te pen­tru per­soa­ne­le adul­te cu diza­bi­li­tă­ţi – Com­par­ti­ment îngri­ji­rea şi pro­te­cţia adulţi­lor cu han­di­cap grav sau accen­tu­at la asis­ten­tul per­so­nal pro­fe­si­o­nist, pre­cum şi apro­ba­rea Regu­la­men­tu­lui de Orga­ni­za­re şi Fun­cţio­na­re.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind înfi­inţa­rea ser­vi­ci­u­lui soci­al cu caza­re Locu­inţă pro­te­ja­tă vic­ti­me­le vio­lenţei domes­ti­ce, pre­cum şi apro­ba­rea Regu­la­men­tu­lui de Orga­ni­za­re şi Fun­cţio­na­re.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea Regu­la­men­te­lor de Orga­ni­za­re şi Fun­cţio­na­re ale ser­vi­ci­i­lor soci­a­le cu şi fără caza­re afla­te în sub­or­di­nea Dire­cţi­ei de Asis­tenţă Soci­a­lă Per­soa­ne Adul­te din cadrul Dire­cţi­ei Gene­ra­le de Asis­tenţă Soci­a­lă şi Pro­te­cţia Copi­lu­lui Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea comi­si­ei de orga­ni­za­re şi desfă­şu­ra­re a eva­luă­rii fina­le a mana­ge­men­tu­lui doam­nei Voivo­zea­nu Doi­na, direc­tor general/manager la Cen­trul Cul­tu­ral Judeţean Con­stanţa „Teo­dor T.Burada”.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea comi­si­ei de orga­ni­za­re şi desfă­şu­ra­re a eva­luă­rii anu­a­le a mana­ge­ru­lui Muze­u­lui de Isto­rie Naţio­na­lă şi Arhe­o­lo­gie Con­stanţa pen­tru anul 2019.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea comi­si­ei de orga­ni­za­re şi desfă­şu­ra­re a eva­luă­rii anu­a­le a mana­ge­ru­lui Muze­u­lui de Artă Con­stanţa, pen­tru anul 2019.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea comi­si­ei de orga­ni­za­re şi desfă­şu­ra­re a eva­luă­rii anu­a­le a mana­ge­ru­lui Com­ple­xu­lui Muze­al de Şti­inţe ale Natu­rii Con­stanţa, pen­tru anul 2019.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea comi­si­ei de orga­ni­za­re şi desfă­şu­ra­re a eva­luă­rii anu­a­le a mana­ge­ru­lui Tea­tru­lui pen­tru Copii şi Tine­ret Con­stanţa „Călu­ţul de mare”, pen­tru anul 2019.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea comi­si­ei de orga­ni­za­re şi desfă­şu­ra­re a eva­luă­rii anu­a­le a mana­ge­ru­lui Tea­tru­lui de Stat Con­stanţa, pen­tru anul 2019.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea comi­si­ei de orga­ni­za­re şi desfă­şu­ra­re a eva­luă­rii anu­a­le a mana­ge­ru­lui „Bibli­o­te­cii Judeţe­ne I.N.Roman”Constanţa, pen­tru anul 2019.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind acor­da­rea unui aju­tor finan­ci­ar doam­nei Bar­bu Con­stanţa pen­tru fiul său Bar­bu Lucian.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind acor­da­rea unui aju­tor finan­ci­ar domni­şoa­rei Uzun Cris­ti­na Anca.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind acor­da­rea unui aju­tor finan­ci­ar doam­nei Gher­ghe­laş Danie­la.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind rec­ti­fi­ca­rea buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli pe anul 2019 pen­tru Spi­ta­lul Cli­nic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind rec­ti­fi­ca­rea buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli pe anul 2019 pen­tru Spi­ta­lul Cli­nic de Pne­u­mofti­zi­o­lo­gie Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli, a Lis­tei de Inves­ti­ţii şi a Pro­gra­mu­lui de eve­ni­men­te cul­tu­ra­le pe anul 2020, pen­tru Muze­ul de Artă Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli, a Lis­tei de Inves­ti­ţii şi a Pro­gra­mu­lui de eve­ni­men­te cul­tu­ra­le pe anul 2020, pen­tru Muze­ul de Isto­rie Naţio­na­lă şi Arhe­o­lo­gie Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli, a Lis­tei de Inves­ti­ţii şi a Pro­gra­mu­lui de eve­ni­men­te cul­tu­ra­le pe anul 2020, de la Com­ple­xul Muze­al de Şti­inţe ale Natu­rii Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli, a Lis­tei de Inves­ti­ţii şi a Pro­gra­mu­lui de eve­ni­men­te cul­tu­ra­le pe anul 2020, de la Tea­trul pen­tru Copii şi Tine­ret „Călu­ţul de mare” Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli, a Lis­tei de Inves­ti­ţii şi a Pro­gra­mu­lui de eve­ni­men­te cul­tu­ra­le pe anul 2020, pen­tru  Tea­trul de Stat  Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli, a Lis­tei de Inves­ti­ţii şi a Pro­gra­mu­lui de eve­ni­men­te cul­tu­ra­le pe anul 2020, pen­tru  Bibli­o­te­ca Judeţea­nă „I.N.Roman” Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli, a Lis­tei de Inves­ti­ţii şi a Pro­gra­mu­lui de eve­ni­men­te cul­tu­ra­le pe anul 2020, pen­tru  Cen­trul Cul­tu­ral Judeţean „Teo­dor T.Burada”Constanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli pe anul 2020 pen­tru Dire­cţia Gene­ra­lă de Evi­denţa a Per­soa­ne­lor Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli pe anul 2020 pen­tru  Cen­trul Judeţean de Resur­se şi Asis­tenţă Edu­ca­ţio­na­lă Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli şi a lis­tei de inves­ti­ţii pe anul 2020 pen­tru Cen­trul Şco­lar de Edu­ca­ţie Inclu­zi­vă Del­fi­nul.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli şi a lis­tei de inves­ti­ţii pe anul 2020 pen­tru Cen­trul Şco­lar de Edu­ca­ţie Inclu­zi­vă Maria Montes­sori.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli pe anul 2020 pen­tru Cen­trul Şco­lar de Edu­ca­ţie Inclu­zi­vă  Alba­tros.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli şi a lis­tei de inves­ti­ţii pe anul 2020 pen­tru Uni­ta­tea de Asis­tenţă Medi­co-Soci­a­lă Agi­gea.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli şi a lis­tei de inves­ti­ţii pe anul 2020 pen­tru Dire­cţia Gene­ra­lă de Asis­tenţă Soci­a­lă şi Pro­te­cţia Copi­lu­lui Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli şi a lis­tei de inves­ti­ţii pe anul 2020 pen­tru Dire­cţia  de Pază a Judeţu­lui Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli şi a lis­tei de inves­ti­ţii ale Regi­ei Auto­no­me Judeţe­ne de Dru­muri şi Poduri Con­stanţa, în reor­ga­ni­za­re, in judi­ci­al reor­ga­ni­sa­tion, en redress­ment, pe anul 2020.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli şi a lis­tei obiec­ti­ve­lor de inves­ti­ţii ale Judeţu­lui Con­stanţa pe anul 2020.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Art.2. — Pro­iec­te­le de hotă­râri vor fi puse la dis­po­zi­ția con­si­li­e­ri­lor jude­țeni prin inter­me­di­ul site-ului Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța la sec­țiu­nea „pro­iec­te ședin­ță CJC”;

- Pro­iec­te­le de hotă­râri men­țio­na­te mai sus vor fi ana­li­za­te și avi­za­te de către Comi­si­i­le de spe­cia­li­ta­te ale Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța;

- Se pot for­mu­la și depu­ne amen­damen­te cu pri­vi­re la aces­te pro­iec­te de hotă­râri în scris pe adre­sa de e‑mail a Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța ([email protected]) sau la sedi­ul Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța din b‑dul Tomis nr.51.

Art.3.  Pre­zen­ta dis­po­zi­ție va fi adu­să la cunoș­tin­ța locu­i­to­ri­lor jude­țu­lui Con­stan­ța prin mass media și prin afi­șa­rea pe pagi­na de inter­net a Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța.


Man­ga­lia News, 16.02.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply