COMUNICARE OFICIALĂ despre CORONAVIRUS. Până în acest moment, nu există nici un cetățean român pentru care să fi fost confirmată infectarea cu virusul COVID – 19.

0
163

BULETIN INFORMATIV
26 febru­a­rie 2020, ora 10.00.

Până în acest moment, nu exis­tă nici un cetă­țean român pen­tru care să fi fost con­fir­ma­tă infec­ta­rea cu viru­sul COVID – 19.

În con­tex­tul apli­că­rii măsu­ri­lor nece­sa­re pen­tru pre­ve­ni­rea și com­ba­te­rea infec­ți­i­lor cu noul Coro­na­vi­rus, auto­ri­tă­ți­le națio­na­le cu res­pon­sa­bi­li­tăți în ges­tio­na­rea aces­tui tip de eve­ni­ment moni­to­ri­zea­ză per­ma­nent situ­a­ția la nivel națio­nal și inter­națio­nal.

În acest moment, 26 de per­soa­ne se află în caran­ti­nă, iar 2.077 de per­soa­ne sunt moni­to­ri­za­te la domi­ci­liu. Tot­o­da­tă, sunt în ana­li­ză la Insti­tu­tul Matei Balș 32 de pro­be pre­le­va­te de la per­soa­ne care pro­vin din zone­le vizi­ta­te de cetă­țea­nul ita­li­an depis­tat pozi­tiv de auto­ri­tă­ți­le ita­li­ene.

În ulti­me­le 24 de ore, au fost efec­tu­a­te 137 de ape­luri la numă­rul unic pen­tru ape­luri de urgen­ță 112 (cele mai mul­te din Bucu­rești – 44) cu pri­vi­re la Coro­na­vi­rus. Le reco­man­dăm cetă­țe­ni­lor să ape­le­ze numă­rul de urgen­ță doar dacă pro­vin din zone­le afec­ta­te sau au intrat în con­tact cu per­soa­ne care pro­vin de aco­lo. Pen­tru infor­ma­ții uti­le, le reco­man­dăm cetă­țe­ni­lor să se infor­meze per­ma­nent de pe cana­le­le ofi­ci­a­le ale Minis­te­ru­lui Sănă­tă­ții, Minis­te­ru­lui de Exter­ne, Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Inter­ne și Depar­ta­men­tu­lui pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță.

De ase­me­nea, în cur­sul zilei de ieri, 25 febru­a­rie, au fost înre­gis­tra­te două dosa­re pena­le pri­vind infra­cţiu­nea de „zădăr­ni­ci­rea com­ba­te­rii boli­lor”, în cele două cau­ze fiind cer­ce­ta­te 4 per­soa­ne.

Refe­ri­tor la cetă­țe­nii români aflați în zone­le afec­ta­te din Ita­lia, pre­ci­zăm că în regiu­nea Lom­bar­dia exis­tă apro­xi­ma­tiv 200.000 de cetă­țeni români, iar în regiu­nea Vene­to apro­xi­ma­tiv 120.000.

În legă­tu­ră cu achi­zi­ția de echi­pa­men­te spe­ci­fi­ce, în aceas­tă dimi­nea­ță au fost depu­se la Ofi­ci­ul Națio­nal de Achi­zi­ții Cen­tra­li­za­te, din cadrul Minis­te­ru­lui Finan­țe­lor Publi­ce, 10 ofer­te pen­tru sca­ne­re ter­mi­ce, iar nego­ci­e­ri­le vor fi pur­ta­te în cur­sul aces­tei zile.

Cen­trul de Comu­ni­ca­re Stra­te­gi­că al MAI. Mier­curi, 26.02.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele