CNAIR — Precizări privind stadiul proiectului de modernizare a Centurii București

0
162

Având în vede­re impor­tan­ța pro­iec­tu­lui de moder­ni­za­re a Cen­tu­rii Bucu­rești și dez­ba­te­ri­le publi­ce cu pri­vi­re la sta­di­ul aces­tu­ia, CNAIR face urmă­toa­re­le pre­ci­zări:

CNAIR S.A. a invi­tat la sedi­ul com­pa­niei Antre­pre­no­rul Tir­re­na Scavi, pen­tru ca până vineri, 14 febru­a­rie 2020, să sem­ne­ze con­trac­tul  pen­tru fina­li­za­rea lucră­ri­lor de moder­ni­za­re a DN Cen­tu­ra Bucu­rești, sec­to­rul DN2 (E85, Km 12+300) – A2 (Km 23+750).

După sem­na­rea con­trac­tu­lui, urmea­ză con­sti­tu­i­rea de către antre­pre­nor a scri­so­rii de garan­ție de bună exe­cu­ție și apro­ba­rea ei de către Bene­fi­ci­ar, apoi va fi emis ordi­nul de înce­pe­rea a lucră­ri­lor.

Ter­me­nul pen­tru fina­li­za­rea lucră­ri­lor  este de 15 luni de la data emi­te­rii ordi­nu­lui de înce­pe­re a lucră­ri­lor.

Buge­tul alo­cat și apro­bat pen­tru exe­cu­ția lucră­ri­lor în cur­sul anu­lui 2020 este de apro­xi­ma­tiv 98.000.000 lei ( fără TVA).

Men­țio­năm că expro­pri­e­ri­le efec­tu­a­te până la aceas­tă dată sunt în con­for­mi­ta­te cu limi­te­le sta­bi­li­te prin pro­iec­tul teh­nic apro­bat. În cazul în care, pe par­cur­sul  exe­cu­ți­ei lucră­ri­lor, se va con­sta­ta că sunt nece­sa­re supra­fe­țe de teren supli­men­ta­re, Antre­pre­no­rul va fi res­pon­sa­bil de pre­gă­ti­rea și pre­da­rea către Bene­fi­ci­ar a docu­men­ta­ți­ei nece­sa­re în vede­rea pro­mo­vă­rii, de către Bene­fi­ci­ar, a unei Hotă­râri de Guvern pen­tru expro­pri­e­rea supra­fe­țe­lor de teren supli­men­ta­re.

În cee ce pri­veș­te sec­to­rul A1DN7, urma­re rezi­li­e­rii de catre CNAIR, in data de 21.06.2019, a con­trac­tu­lui de pro­iec­ta­re si exe­cu­tie este impe­ri­os nece­sa­ra exper­ti­za­rea teh­ni­ca, din punct de vede­re cali­ta­tiv si can­ti­ta­tiv, a lucra­ri­lor exe­cu­ta­te in cadrul con­trac­tu­lui. Sta­di­ul fizic al exe­cu­ti­ei lucra­ri­lor, la data rezi­li­e­rii, a fost de 86,5 %.

Pro­ce­du­ra de achi­zi­tie pen­tru atri­bu­i­rea con­trac­tu­lui de ser­vi­cii de exper­ti­za­re teh­ni­ca a fost dema­ra­ta, iar pre­lu­a­rea ampla­sa­men­tu­lui de la vechiul antre­pre­nor se va efec­tua dupa fina­li­za­rea exper­ti­zei teh­ni­ce si emi­te­rea Rapor­tu­lui de exper­ti­za si a docu­men­te­lor de pro­iec­ta­re pen­tru lucra­ri­le de reme­di­e­re.

Dupa pre­lu­a­rea ampla­sa­men­tu­lui se va pro­ce­da la dema­ra­rea pro­ce­du­rii de achi­zi­tie publi­ca pen­tru atri­bu­i­rea unui nou con­tract de exe­cu­tie lucrari in sco­pul fina­li­za­rii lucra­ri­lor con­form pro­iec­tu­lui teh­nic apro­bat.

Situ­a­ția pasa­je­lor afla­te pe DNCB

Pro­iec­ta­re si exe­cu­tie Lăr­gi­re la 4 Benzi a Cen­tu­rii Ruti­e­re a Muni­ci­pi­u­lui Bucu­res­ti Sud, intre A2 km.23+600 si km.55+520 – Lot II: Ame­na­ja­re Nod Ruti­er CB – Dj 401 (Ber­ceni) km.33+190 – 35+600

Acor­dul de mediu: Rama­ne vala­bil Acor­dul de Mediu obti­nut in anul 2013 si revi­zu­it in anul 2014 si 2018. Decla­ra­tia de pro­iec­ta­re a fost accep­ta­ta in data de 24.07.2019.

Au fost emi­se Cer­ti­fi­ca­te­le de Urba­nism de catre Pri­mă­ria Gene­ra­la Bucu­res­ti nr. 1755198/18.07.2019 si de catre Con­si­li­ul Jude­tean Ilfov nr. 10322/19.07.2019.

Antre­pre­no­rul a ini­țiat pro­ce­du­ra de obti­ne­re a avizelor/acordurilor con­form cer­ti­fi­ca­te de urba­nism.

În cadrul ședin­tei Comi­si­ei Teh­ni­ce pen­tru Sigu­ran­ta Cir­cu­la­tei, din data de 31.10.2019, s‑a soli­ci­tat core­la­rea racor­da­rii cu DJ 401 a nodu­lui ruti­er Ber­ceni, pe direc­tia Ber­ceni, cu pro­iec­tul Autos­tra­zii de Cen­tu­ra Bucu­res­ti km.0+000 – km.100+900.

Pen­tru peri­oa­da de exe­cu­ție a lucră­ri­lor se va emi­te un alt ordin de înce­pe­re dupa fina­li­za­rea peri­oa­dei de pro­iec­ta­re.

A fost pre­gă­ti­ta docu­men­ta­tia pri­vind declan­sa­rea pro­ce­du­ri­lor de expro­pri­e­re, Pro­iec­tul de Hotă­râre a Guver­nu­lui pri­vind declan­șa­rea pro­ce­du­ri­lor de expro­pri­e­re a imo­bi­le­lor pro­pri­e­ta­te pri­va­tă situ­a­te pe ampla­sa­men­tul lucra­rii a fost îna­in­tat de CNAIR către Minis­te­rul Trans­por­tu­ri­lor.

Pro­iec­ta­re si exe­cu­tie Pasaj Mogo­șoa­ia, pe cen­tu­ra Bucu­res­ti, pes­te DN1A

Cer­ti­fi­ca­tul de urba­nism a fost eli­be­rat de către Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești în data de 21.03.2019, cu o întar­zi­e­re de 38 de zile.

Ca urma­re a emi­te­rii cu întâr­zi­e­re a Cer­ti­fi­ca­tu­lui de Urba­nism, Antre­pre­no­rul a soli­ci­tat și a fost apro­ba­tă o exten­sie de timp de 38 zile.

Urma­re acti­vi­ta­ti­lor supli­men­ta­re de pro­iec­ta­re, refe­ri­toa­re la nece­si­ta­tea racor­da­ra­rii pasa­ju­lui prin bre­te­le­le 5 si 6 la Cen­tu­ra Exis­ten­ta a Bucu­res­ti­u­lui pe rela­tia Chi­ti­la (ce exced con­trac­tu­lui),  Antre­pre­no­rul a soli­ci­tat si a fost apro­ba­ta o exten­sie de timp de 72 zile.

Antre­pre­no­rul a trans­mis o Notificare/înștiintare de reven­di­ca­re pen­tru exten­sie de timp, din cau­za nee­mi­te­rii tutu­ror avizelor/acordurilor.

Pro­iec­tul (PAC si PTE) a fost veri­fi­cat de veri­fi­ca­to­rii de pro­iect si a fost apro­bat de Ingi­ner.

Aviz Apa Nova si Dis­tri­bu­tie Mun­te­nia (pro­iec­te protejare/deviere uti­li­tati) în curs de obti­ne­re.

Pasa­jul Olte­ni­ța — “ Lar­gi­re la 4 Benzi a Cen­tu­rii Ruti­e­re a Muni­ci­pi­u­lui Bucu­res­ti Sud intre A2 Km 23+600 si A1 Km 55+520 – Lot 1 — Ame­na­ja­re Nod Ruti­er CBDN4 (Olte­ni­ta) Km 29+500 – Km 33+190”

Data sem­na­rii con­trac­tu­lui: 20.06.2019. Data de ince­pe­re a acti­vi­ta­tii de pro­iec­ta­re este 31.07.2019.

A fost pre­ga­ti­tă docu­men­ta­ția pri­vind declan­șa­rea pro­ce­du­ri­lor de expro­pri­e­re, Pro­iec­tul de Hotă­râre a Guver­nu­lui pri­vind declan­șa­rea pro­ce­du­ri­lor de expro­pri­e­re a imo­bi­le­lor pro­pri­e­ta­te pri­va­tă situ­a­te pe ampla­sa­men­tul lucra­rii, a fost ina­in­tat de CNAIR la Minis­te­rul Trans­por­tu­ri­lor.

Pro­iec­ta­re si exe­cu­tie pasaj supra­te­ran pe DJ602 Cen­tu­ra Bucu­rești – Domnești

În data de 20.05.2019, a fost apro­bat HG pen­tru expro­pri­e­rea imo­bi­le­lor supli­men­ta­re situ­a­te atât pe raza UAT Bucu­res­ti Sec­tor 6, cât și pe raza UAT Domne­s­ti, Clin­ceni, Bra­ga­di­ru.

În data de 24.05.2019, prin adre­sa nr. 11124, Aso­ci­e­rea “STRACO GRUP SRLCOMNORD SASPECIALIST CONSULTING SRL” a depus Bene­fi­ci­a­ru­lui (CNAIR SA), Docu­men­ta­tia Teh­ni­ca în vede­rea obți­ne­rii Auto­ri­za­ți­ei de Con­stru­i­re.

În data de 16.07.2019, a fost emi­să „Deci­zia de Expro­pri­e­re” pen­tru tere­nu­ri­le supli­men­ta­re.

În data de 28.08.2019, a fost emi­să de către Minis­te­rul Trans­por­tu­ri­lor, Auto­ri­za­tia de Con­stru­i­re nr. 69 fara a fi auto­ri­za­te lucra­ri­le care fac obiec­tul trans­fe­ru­lui drep­tu­lui de pro­pri­e­ta­te al supra­fe­tei de 1.834 mp aflat in dome­ni­ul public al sta­tu­lui din admi­nis­tra­rea Minis­te­ru­lui Apa­ra­rii Natio­na­le in admi­nis­tra­rea Minis­te­ru­lui Trans­por­tu­ri­lor-CNAIR SA.

Se fac demer­su­ri­le nece­sa­re pen­tru trans­fe­rul drep­tu­lui de proprietate/administrare, de la MApN catre MT/CNAIR al aces­tei supra­fe­te (1834 mp), în vede­rea obți­ne­rii Auto­ri­za­ți­ei de Con­stru­i­re afe­ren­te.


Man­ga­lia News, 14.02.2020. (sursa:CNAIR).


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele