CL Mangalia a aprobat sursele de finanțare pentru o nouă clădire destinată Școlii ”Gala Galaction”

0
552

Con­si­li­ul Local Man­ga­lia a apro­bat, recent, sur­se­le de finan­ța­re pen­tru con­stru­i­rea unei noi clă­diri a Șco­lii ”Gala Galac­tion” din oraș. Pro­iec­tul este finan­țat din fon­duri euro­pe­ne neram­bu­r­sa­bi­le și are o valoa­re de pes­te 16 mili­oa­ne de lei. Auto­ri­tă­ți­le loca­le au depus, încă din vara anu­lui 2018, docu­men­ta­ți­i­le nece­sa­re con­stru­i­rii unei noi uni­tăți de învă­țământ pen­tru Școa­la Gim­na­zi­a­lă „Gala Galac­tion”.

”Pro­iec­tul a tre­cut prin nume­roa­se eta­pe de veri­fi­cări, eva­luări teh­ni­co-finan­ci­a­re și alte ana­li­ze spe­ci­fi­ce, ast­fel încât, abia acum aștep­tăm sem­na­rea con­trac­tu­lui de finan­ța­re cu fon­duri UE. Fireș­te că ne dorim, ală­tu­ri de părinți și pro­fe­sori, să vedem cât mai curând noua clă­di­re a Șco­lii Gala Galac­tion, pen­tru ca ele­vii să nu mai învețe în schim­buri. Totuși, sun­tem con­ști­enți că acce­sa­rea fon­du­ri­lor euro­pe­ne neram­bu­ra­sa­bi­le înseam­nă pro­ce­duri de dura­tă, iar lucră­ri­le în teren pot înce­pe și după 3–4 ani de la depu­ne­rea pri­me­lor docu­men­te. În pre­zent, ne aflăm în faza de pre­con­trac­ta­re și aștep­tăm cu inte­res să sem­năm con­trac­tul de finan­ța­re. Asi­gur, însă, ele­vii, părin­ții și cadre­le didac­ti­ce că ducem la înde­pli­ni­re acest pro­iect și spe­răm că în toam­na aces­tui an vom înce­pe con­struc­ția noii școli”, a expli­cat pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an.

Rea­min­tim că noua clă­di­re a Șco­lii ”Gala Galac­tion” va fi con­stru­i­tă în incin­ta uni­tă­ții de învă­țământ, ”de la sens”. După desfi­in­ța­rea clă­di­rii exis­ten­te, vii­toa­rea loca­ție va avea un demi­sol, par­ter plus trei eta­je, urmând să găz­du­ias­că apro­xi­ma­tiv 800 de elevi, care vor putea face cur­su­ri­le în con­di­ții opti­me și cu dotări moder­ne.

Noua con­struc­ție va avea două săli de sport, 16 săli de cla­să, patru labo­ra­toa­re, ves­ti­a­re, bibli­o­te­că, spa­ții admi­nis­tra­ti­ve, can­ce­la­rie, cabi­ne­te medi­ca­le și alte biro­uri. În cadrul pro­iec­tu­lui, vor fi rea­bi­li­ta­te tro­tu­a­re­le, ale­i­le și spa­ți­i­le verzi din jurul șco­lii și va fi ame­na­ja­tă o nouă par­ca­re.

În pre­zent, Pri­mă­ria Man­ga­lia lucrea­ză la mai mul­te pro­iec­te cu finan­ța­re UE, cu o valoa­re tota­lă de pes­te 50 de mili­oa­ne de euro. Prin­tre aces­tea, se numă­ră și moder­ni­za­rea infras­truc­tu­rii pe un număr de 17 străzi din oraș, dar și din sta­țiuni, rea­bi­li­ta­rea Bise­ri­cii Sf. Ghe­or­ghe, Ambu­la­to­riu nou la Spi­ta­lul Muni­ci­pal, pre­cum și rea­li­za­rea trans­por­tu­lui public cu auto­bu­ze elec­tri­ce. În peri­oa­da urmă­toa­re, alte noi pro­iec­te euro­pe­ne urmea­ză a fi imple­men­ta­te la nive­lul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia.


Man­ga­lia News, Luni, 3 febru­a­rie 2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply