Certeze, satul palatelor goale — Radio România Actualități [Audio/VIDEO]

0
701

Opu­len­ța este cuvân­tul care poa­te des­crie cel mai bine comu­na Cer­te­ze, din jude­țul Satu Mare. 70% din­tre locu­i­to­rii de aici mun­cesc de ani buni în Fran­ța, Spa­nia, Ita­lia sau Anglia, iar cu banii câști­gați au ridi­cat ade­vă­ra­te pala­te. Din păca­te, aces­tea nu sunt locu­i­te, iar părin­ții ori buni­cii rămași aca­să sunt prea bătrâni pen­tru a le putea între­ți­ne. Nici măcar ei nu stau în vile­le mari și impu­nă­toa­re, ci își tră­iesc zile­le în case­le vechi. Mai mult decât atât, cei mulți ple­cați pes­te hota­re nici n‑au de gând să se întoar­că în țară. În aces­te con­di­ții, Cer­te­ze, dar și mul­te alte loca­li­tăți din Țara Oașu­lui, e posi­bil să rămâ­nă în vii­tor la fel de fru­moa­se, dar nelo­cu­i­te. Repor­ter: Ser­giu Podină.


Man­ga­lia News, 12.02.2020. (sur­sa: Radio Româ­nia Actualități).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply