Bilanțul activității I.P.J. Constanța pe anul 2019

0
166

Eva­lu­a­rea acti­vi­tă­ții I.P.J. Con­stan­ța pen­tru anul 2019.

În anul 2019, poli­țiș­tii din cadrul Inspec­to­ra­tu­lui de Poli­ție Jude­țean Con­stan­ța și-au direc­țio­nat efor­tu­ri­le pen­tru apă­ra­rea vie­ții și inte­gri­tă­ții cetă­țe­ni­lor și pen­tru tra­ge­rea la răs­pun­de­re a celor care se fac res­pon­sa­bili de comi­te­rea unor fap­te care aduc atin­ge­re aces­tor valori.

Anul pre­ce­dent a fost carac­te­ri­zat printr‑o situ­a­ție ope­ra­ti­vă com­ple­xă. Cu toa­te aces­tea, s‑a înre­gis­trat un trend des­cen­dent al infrac­țio­na­li­tă­ții.

Ser­vi­ci­ul Ordi­ne Publi­că

La nive­lul jude­țu­lui Con­stan­ța, sesi­ză­ri­le de natu­ră pena­lă au scă­zut cu 0,61 % față de anul 2018. Pe un trend des­cen­dent se înscriu: fur­tu­ri­le din buzu­na­re, poșe­te (-21,09%), din locu­in­țe (-26,28%), infrac­țiu­ni­le care aduc atin­ge­re domi­ci­li­u­lui și vie­ții pri­va­te (-3,92%), ultra­jul asu­pra poli­țiș­ti­lor (-22,22%), infrac­țiu­ni­le con­tra patri­mo­ni­u­lui (-7,23%), tâlhă­ri­i­le (-0,33%).

Din cele 28.218 de inter­venţii la eve­ni­men­te, 18.564 sunt depla­sări la faţa locu­lui efec­tu­a­te sub 10 minu­te şi 2.197 au fost de până la 15 minu­te.

În medi­ul rural, situ­a­ția ope­ra­ti­vă ara­tă că au fost înre­gis­tra­te scă­deri la urmă­toa­re­le tipuri de infrac­țiuni: infrac­țiu­ni­le con­tra liber­tă­ții și inte­gri­tă­ții sexu­a­le (-2,43%), ultra­jul (-50%), infrac­țiu­ni­le con­tra patri­mo­ni­u­lui – fur­turi (-6,70%), din soci­e­tăți comer­ci­a­le pre­vă­zu­te cu sis­te­me de pază (-51,85%), din curți, ane­xe, gos­po­dă­rii (-50,71%), din locu­in­țe (-10,21%).

Ser­vi­ci­ul Inves­ti­ga­ții Cri­mi­na­le

Pe linie de cer­ce­ta­re pena­lă, în anul 2019 s‑a con­sta­tat fap­tul că, la nive­lul I.P.J. Con­stan­ța, 14.000 din­tre infrac­țiu­ni­le sesi­za­te sunt de natu­ră judi­ci­a­ră, fiind înre­gis­tra­tă o scă­de­re față de anul 2018.

În ceea ce pri­veș­te infrac­țiu­ni­le con­tra per­soa­nei și infrac­țiu­ni­le de mare vio­len­ță, în anul 2019, nicio infrac­țiu­ne de mare vio­len­ță nu a rămas cu autor nei­den­ti­fi­cat.

Majo­ri­ta­tea infrac­țiu­ni­lor de mare vio­len­ță înre­gis­tra­te în anul 2019 sunt comi­se în urma unor con­flic­te spon­ta­ne, în locu­in­țe sau depen­din­țe, între mem­brii fami­li­ei, cunoș­tin­țe sau pri­e­te­ni. Toc­mai din aceas­tă situ­a­ție, acest tip de fap­tă este extrem de greu de pre­ve­nit.

Per ansam­blu, infrac­țiu­ni­le sesi­za­te con­tra patri­mo­ni­u­lui înre­gis­trea­ză scă­deri față de anul 2018 (-7,23%), la prin­ci­pa­le­le infrac­țiuni care aduc atin­ge­re patri­mo­ni­u­lui per­soa­nei, res­pec­tiv fur­tu­ri­le (-16,69%) și înșe­lă­ciu­nea (-4,20%). Scă­deri sem­ni­fi­ca­ti­ve se înre­gis­trea­ză în cazul infrac­țiu­ni­lor de furt din auto (-17,14%) și furt din locu­in­ță (-26,81%).

Ser­vi­ci­ul Ruti­er

Pe linie ruti­e­ră, în anul 2019 se înre­gis­trea­ză scă­deri ale numă­ru­lui de acci­den­te ruti­e­re, atât în ceea ce pri­veș­te cele gra­ve, cât și cele ușoa­re. Însă numă­rul per­soa­ne­lor dece­da­te a rămas la ace­lași nivel cu anul pre­ce­dent, în con­di­ți­i­le scă­de­rii numă­ru­lui per­soa­ne­lor răni­te grav, ceea ce deno­tă o men­ți­ne­re a unui risc de pro­du­ce­re a unor acci­den­te vio­len­te, cu urmări deo­se­bit de gra­ve.

Prin­tre prin­ci­pa­le­le cau­ze gene­ra­toa­re de acci­den­te ruti­e­re, în anul 2019, se numă­ră tra­ver­sa­rea nere­gu­la­men­ta­ră, alte pre­o­cu­pări de natu­ră a dis­tra­ge aten­ția, pre­cum și vite­za exce­si­vă.

Acti­vi­ta­tea de con­sta­ta­re a poli­țiș­ti­lor ruti­eri s‑a mate­ria­li­zat în 618 infra­cţiuni con­sta­ta­te, 23.999 de san­cţiuni con­tra­venţio­na­le apli­ca­te, 1.771 de per­mi­se de con­du­ce­re reţi­nu­te şi 1.614 de cer­ti­fi­ca­te de înma­tri­cu­la­re retra­se.

Ser­vi­ci­ul pen­tru Acțiuni Spe­ci­a­le

În anul 2019, lup­tă­to­rii Ser­vi­ci­u­lui pen­tru Acțiuni Spe­ci­a­le Con­stan­ța au par­ti­ci­pat la 452 de acțiuni.

Poli­țiș­tii din cadrul S.A.S. Con­stan­ța au par­ti­ci­pat la razii, per­che­zi­ții domi­ci­li­a­re, man­da­te de exe­cu­ta­re, acțiuni de prin­de­re în fla­grant și au efec­tu­at con­troa­le teh­ni­ce de spe­cia­li­ta­te (piro­teh­nic), cole­te sus­pec­te, dar și nego­ci­e­re în situ­a­ții de cri­ză.

În ceea ce pri­veș­te nego­ci­e­rea în situ­a­ții de cri­ză, la nive­lul S.A.S. Con­stan­ța au exis­tat, în anul 2019, 3 ast­fel de eve­ni­men­te. Nego­ci­e­rea a fost rea­li­za­tă de per­so­na­lul spe­cia­li­zat, care inter­vi­ne în cazul ame­nin­ță­ri­lor sau ten­ta­ti­ve­lor de sui­cid și în cazul lip­si­ri­lor de liber­ta­te în mod ile­gal.

Ser­vi­ci­ul Cri­mi­na­lis­tic

În anul pre­ce­dent, cri­mi­na­liș­tii din cadrul I.P.J. Con­stan­ța au defă­șu­rat acti­vi­tă­ţi per­ma­nen­te de imple­men­ta­re, exa­mi­na­re, com­pa­ra­re a urme­lor papi­la­re ridi­ca­te cu oca­zia cer­ce­tă­rii la fața locu­lui, a foto­gra­fi­i­lor de sem­nal­men­te şi a date­lor bio­me­tri­ce. Pe lân­gă toa­te aces­te acti­vi­tă­ţi, în anul 2019 a fost efec­tu­at un volum ridi­cat de veri­fi­cări în ceea ce pri­veş­te per­soa­ne­le dipă­ru­te şi cada­vre­le cu iden­ti­ta­te necu­nos­cu­tă, ast­fel reu­șind să fie solu­țio­na­te în timp util cau­ze­le de cada­vre des­co­pe­ri­te pe raza judeţu­lui (inclu­siv în mare) dar şi cau­ze­le cu minori dis­pă­ru­ţi.

Cu pri­vi­re la acti­vi­ta­tea de cer­ce­ta­re la fața locu­lui, în spe­cial la cazu­ri­le de mare vio­len­ță, inclu­siv prin apor­tul cri­mi­na­lis­tic, în anul 2019, niciun dosar penal nu a rămas neso­lu­țio­nat.

Tot­o­da­tă, un aport impor­tant l‑a avut uti­li­za­rea câi­ne­lui de ser­vi­ciu (Lebac), pore­clit Bin­go dato­ri­tă suc­ce­se­lor avu­te, aces­tu­ia fiindu‑i acor­dat, în 2019, pre­mi­ul I de către inspec­to­rul gene­ral al Poli­ți­ei Româ­ne.

În anul 2019, un pas impor­tant pen­tru Ser­vi­ci­ul Cri­mi­na­lis­tic a fost înfi­in­ța­rea Com­par­ti­men­tu­lui de exa­mi­na­re IT (pen­tru per­che­zi­ții infor­ma­ti­ce).

Ser­vi­ci­ul Arme, Explo­zivi și Sub­stan­țe Peri­cu­loa­se

Pe par­cur­sul anu­lui 2019, a con­ti­nu­at tren­dul des­cen­dent de redu­ce­re a numă­ru­lui de deți­nă­tori de arme de foc. Ast­fel, s‑a ajuns la un număr de 3.088 de per­soa­ne (față de 3.504, în 2018). Acti­vi­ta­tea pri­o­ri­ta­ră, în anul pre­ce­dent, a reprezentat‑o scoa­te­rea de pe pia­ță a arme­lor leta­le și nele­ta­le, deți­nu­te ile­gal, sens în care, în aceas­tă peri­oa­dă, au fost iden­ti­fi­ca­te și scoa­se de pe pia­ță 15 arme, din­tre care 7 arme pro­ve­ni­te din acti­vi­tăți de con­tra­ban­dă.

Au fost, tot­o­da­tă, des­fă­șu­ra­te acti­vi­tăți pe linia com­ba­te­rii bra­co­na­ju­lui cin­e­ge­tic, a iden­ti­fi­că­rii acti­vi­tă­ți­lor ile­ga­le cu arti­co­le pe bază de ames­tec­turi piro­teh­ni­ce, pre­cum și acțiuni de veri­fi­ca­re a per­soa­ne­lor juri­di­ce care des­fă­șoa­ră acti­vi­tăți ile­ga­le cu sub­stan­țe toxi­ce din gama DDD-uri­lor. În acest sens, se pot men­țio­na indis­po­ni­bi­li­za­rea, în vede­rea con­fis­că­rii, a 3.350 de kilo­gra­me de arti­co­le piro­teh­ni­ce.

Poli­ția muni­ci­pi­u­lui Con­stan­ța

În anul 2019, poli­țiș­tii din cadrul Poli­ți­ei muni­ci­pi­u­lui Con­stan­ța au fost sesi­zați cu pri­vi­re la comi­te­rea a 6.665 de infrac­țiuni, în scă­de­re cu 10,48 % față de anul 2018.

Impor­tant de men­țio­nat este fap­tul că numă­rul infrac­țiu­ni­lor sesi­za­te con­tra patri­mo­ni­u­lui a scă­zut cu 889 de fap­te, față de anul pre­ce­dent. În acest sens, infrac­țiu­nea de furt a înre­gis­trat o depre­ci­e­re de 24,6 % (de la 2.959 în 2018 la 2.230 în 2019). Ace­eași ten­din­ță de scă­de­re o întâl­nim și în ceea ce pri­veș­te infrac­țiu­ni­le de furt din locu­in­ță (-169 de fap­te), fur­turi din auto­ve­hi­cu­le (-33 de fap­te), fur­tu­ri­le din buzu­na­re (-70 de fap­te), fur­turi de com­po­nen­te din exte­ri­o­rul auto­ve­hi­cu­lu­lui (-30 de fap­te).

În ceea ce pri­veș­te vio­len­ța în fami­lie, în peri­oa­da men­țio­na­tă au fost apla­na­te 454 de stări con­flic­tu­a­le intra­fa­mi­li­a­le, con­sta­tân­du-se o creș­te­re a numă­ru­lui per­soa­ne­lor cer­ce­ta­te pen­tru infrac­țiuni de vio­len­ță în fami­lie.

Con­su­mul exce­siv de alco­ol, nea­jun­su­ri­le de natu­ră eco­no­mi­că sau lip­sa de edu­ca­ție civi­că sunt cau­ze­le care gene­rea­ză scan­da­luri și vio­len­țe, mai ales asu­pra feme­i­lor și mino­ri­lor. În peri­oa­da de refe­rin­ță, la soli­ci­ta­rea vic­ti­me­lor, au fost emi­se 124 de ordi­ne de pro­tec­ție.


Man­ga­lia News, 05.02.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele