Au început lucrările de reabilitare a străzilor din Mangalia, cu fonduri UE [galerie FOTO]

0
300

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia a înce­put lucră­ri­le de rea­bi­li­ta­re a tra­mei stra­da­le pe un număr de 17 străzi din mai mul­te zone ale ora­șu­lui. Pro­iec­tul în valoa­re de 7 mil. de euro face par­te din­tr-un amplu pro­gram de moder­ni­za­re a infras­truc­tu­rii din oraș și sta­țiuni, cu fon­duri euro­pe­ne.

Pro­iec­tul de rea­bi­li­ta­re a celor 17 străzi a fost ini­țiat încă din 2016, oda­tă cu des­chi­de­rea noi­lor axe de finan­ța­re euro­pea­nă. După par­cur­ge­rea eta­pe­lor lega­le de eva­lu­a­re și ana­li­ză, con­trac­tul de finan­ța­re a fost sem­nat în pri­mă­va­ra anu­lui 2019. Ulte­ri­or, s‑au des­fă­șu­rat pro­ce­du­ri­le de achi­zi­ție și lici­ta­ție, ast­fel că ordi­nul de înce­pe­re a lucră­ri­lor a fost dat în pri­me­le zile ale aces­tui an. „La acest pro­iect, lucrăm de 3–4 ani, întru­cât este cel mai amplu pro­gram de asfal­ta­re din Man­ga­lia, din ulti­mii 30 de ani.

Fiind vor­ba de bani euro­peni, par­cur­sul docu­men­te­lor a fost des­tul de ane­vo­ios, cu nume­roa­se eta­pe de veri­fi­cări, cla­ri­fi­cări, ana­li­ze și eva­luări ceru­te de nor­me­le UE în vigoa­re. În cele din urmă, am reu­șit să intrăm cu lucră­ri­le în teren”, a pre­ci­zat pri­ma­rul Radu Cris­ti­an. El a mai spus că, pen­tru a nu îngre­u­na cir­cu­la­ția ruti­e­ră și pie­to­na­lă în oraș, se va inter­ve­ni pe rând, pe câte o sin­gu­ră stra­dă din cele 17 pre­vă­zu­te în pro­iect.

Abia după fina­li­za­rea lucră­ri­lor pe o stra­dă, se va intra pe urmă­toa­rea stra­dă din gra­fi­cul de lucrări. În pre­zent, sun­tem cu uti­la­je­le pe str. Mun­ci­to­ru­lui, care avea nevo­ie strin­gen­tă de rea­bi­li­ta­re. Facem tra­să­ri­le topo­gra­fi­ce, apoi înce­pem rea­bi­li­ta­rea tro­tu­a­re­lor, cu pave­le. Ulte­ri­or, vom con­ti­nua cu asfal­ta­rea stră­zi­lor și ale­i­lor din car­ti­er. Aco­lo unde avem arbori uscați sau cu rădă­ci­ni­le ieși­te prin tro­tu­ar, vom cere acor­dul de la Pro­tec­ția Mediu­lui pen­tru a plan­ta copaci tineri, așa cum am pro­ce­dat pe stra­da Negru Vodă”, a expli­cat edi­lul Man­ga­li­ei.

Con­form pro­iec­tu­lui teh­nic, se vor asfal­ta pes­te 7 mii mp de drum, pe urmă­toa­re­le străzi: Dr. Motaș, Fru­moa­sei, I.C. Bră­ti­a­nu, Ion Cre­an­gă, Liber­tă­ții, Mără­șești, M. Emi­ne­scu, Mihai Vitea­zu, Mir­cea cel Bătrân, Mun­ci­to­ru­lui, Negru-Vodă, Oituz, Por­tu­lui, Țepeș Vodă, Vână­tori, Vasi­le Alec­san­dri, Vasi­le Pâr­van. Ter­me­nul de fina­li­za­re a lucră­ri­lor este toam­na aces­tui an.


Man­ga­lia New, 13.02.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele