Ansamblul Folcloric “ZESTREA” din Mangalia, bilanț admirabil, la Festivalul Prieteniei de la Făgăraș: Șase Trofee și un Premiu 1! [FOTO/VIDEO]

0
516

💖Ansam­blul Fol­cloric “ZESTREA” din Man­ga­lia a obți­nut, în pri­ma zi a Fes­ti­va­lu­lui Pri­e­te­ni­ei, des­fă­șu­rat la Făgă­raș, urmă­toa­re­le pre­mii:
- Pre­mi­ul 🥇, la sec­țiu­nea “Muzi­că popu­la­ră”,
- 🏆 (Tro­fe­ul sec­țiu­nii), la sec­țiu­nea “Popu­la­ri­ta­te”,
- 🏆 (Tro­fe­ul sec­țiu­nii), la sec­țiu­nea “Gru­puri”.
- solist Xime­na Cocâr­lea — Tro­fe­ul 🏆 sec­țiu­nii “Am talent”.

În ZIUA a II‑a a FESTIVALULUI PRIETENIEI, încă 3 TROFEE!

- Tru­pa ȘATRA - 🏆 Tro­fe­ul Sec­țiu­nii SHOW! (Tru­pă coor­do­na­tă de Sla­gi­a­na Vesici și Radu Lau­ra Simo­na);
- solist BIANCA LIȚĂ — 🏆 Tro­fe­ul sec­țiu­nii “Vocea mun­ți­lor”;
- solist ALESIA BUTUCARIU — 🏆 Tro­fe­ul sec­țiu­nii “Vocea mun­ți­lor”!

B R A V O!🎉 FELICITĂRI, tutu­ror par­ti­ci­pan­ți­lor și orga­ni­za­to­ri­lor!❗ Mul­țu­mim, Mihai Trai­sta­riu! Feli­ci­tări, dan­sa­to­ri­lor, solis­te­lor și pro­fe­so­ri­lor de can­to care le-au pre­gă­tit!

”Ansam­blul Fol­cloric “ZESTREA” Man­ga­lia adre­sea­ză cal­de mul­țu­mi­ri dom­nu­lui Radu Cris­ti­an, pri­ma­rul Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, doam­nei Ana-Maria Tudor și dom­nu­lui Ionuț Ter­ce, pen­tru spri­ji­nul acor­dat. Sun­tem pro­fund recu­nos­că­tori pen­tru mij­lo­cul de trans­port pus la dis­po­zi­ție în vede­rea depla­să­rii juni­o­ri­lor la Casa de Cul­tu­ră din Făgă­raș! Spe­răm ca fie­ca­re pre­miu adus și fie­ca­re reu­și­tă să con­tri­bu­ie la dezvol­ta­rea cul­tu­ral-artis­ti­că a ora­șul nos­tru!

Cu alea­să con­si­de­ra­ție, Sla­gi­a­na Vesici, pre­șe­din­te al Aso­ci­a­ți­ei Cul­tu­ral-Edu­ca­ti­ve “Zes­trea Cal­la­tia­nă”.

ZIUA A DOUA DE CONCURS:

MN: Feli­ci­tări, ZESTREA MANGALIANĂ! BRAVO, Sla­gi­a­na Vesici! BRAVO, copii!


Man­ga­lia News, 02.02.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele