95 de posturi de personal civil disponibile în cadrul Complexului Militar de Instruire, Reprezentare și Tranzit „Litoral”

0
1114

Uni­ta­tea Mili­ta­ră 02574 Bucu­reşti orga­ni­zea­ză con­curs de recru­ta­re pen­tru ocu­pa­rea, pe peri­oa­dă deter­mi­na­tă, în peri­oa­da 08.04.2020 – 09.10.2020, a 95 de pos­turi de per­so­nal civil con­trac­tu­al, sezo­ni­er, cu atri­bu­ții de exe­cu­ție, vacan­te în cadrul Com­ple­xu­lui Mili­tar de Instru­i­re, Repre­zen­ta­re și Tranzit „Lito­ral”, ast­fel:

  • 9 pos­turi de func­țio­nar, pre­vă­zu­te cu stu­dii medii (lice­ul cu diplo­mă de baca­la­u­re­at) și perfecționare/specializare în dome­ni­ul turism sau recep­țio­ner hotel Obli­ga­to­riu să fi des­fă­șu­rat mini­mum 6 luni acti­vi­ta­te pro­fe­sio­na­lă în dome­ni­ul turism sau recep­țio­ner hotel;
  • 3 pos­turi de mun­ci­tor cali­fi­cat I (bucă­tar), pre­vă­zu­te cu stu­dii gene­ra­le (mini­mum 8 cla­se) / pro­fe­sio­na­le sau licea­le cu diplo­mă de baca­la­u­re­at și cali­fi­ca­re pro­fe­sio­na­lă în mese­ria de bucă­tar. Obli­ga­to­riu să fi des­fă­șu­rat mini­mum 9 ani acti­vi­ta­te pro­fe­sio­na­lă în mese­ria de bucă­tar;
  • 9 pos­turi de mun­ci­tor cali­fi­cat IV (bucă­tar), pre­vă­zu­te cu stu­dii gene­ra­le (mini­mum 8 cla­se) / pro­fe­sio­na­le sau licea­le cu diplo­mă de baca­la­u­re­at și cali­fi­ca­re pro­fe­sio­na­lă în mese­ria de bucă­tar. Nu sunt pre­vă­zu­te cerin­țe refe­ri­toa­re la vechi­mea în mun­că sau în spe­cia­li­ta­tea stu­di­i­lor absol­vi­te;
  • 1 post de mun­ci­tor cali­fi­cat I (ospă­tar), pre­vă­zut cu stu­dii gene­ra­le (mini­mum 8 clase/profesionale sau licea­le cu diplo­ma de baca­la­u­re­at și cali­fi­ca­re pro­fe­sio­na­lă în mese­ria de ospă­tar sau chel­ner, Obli­ga­to­riu să fi des­fă­șu­rat mini­mum 9 ani acti­vi­ta­te pro­fe­sio­na­lă în mese­ria de ospă­tar sau chel­ner;
  • 3 pos­turi de mun­ci­tor cali­fi­cat III (ospă­tar), pre­vă­zu­te cu stu­dii gene­ra­le (mini­mum 8 cla­se) / pro­fe­sio­na­le sau licea­le cu diplo­mă de baca­la­u­re­at și cali­fi­ca­re pro­fe­sio­na­lă în mese­ria de ospă­tar sau chel­ner. Obli­ga­to­riu să fi des­fă­șu­rat mini­mum 3 ani acti­vi­ta­te pro­fe­sio­na­lă în mese­ria de ospă­tar sau chel­ner;
  • 12 pos­turi de mun­ci­tor cali­fi­cat IV (ospă­tar), pre­vă­zu­te cu stu­dii gene­ra­le (mini­mum 8 clase)/profesionale sau licea­le cu diplo­mă de baca­la­u­re­at și cali­fi­ca­re pro­fe­sio­na­lă în mese­ria de ospă­tar sau chel­ner. Nu sunt pre­vă­zu­te cerin­țe refe­ri­toa­re la vechi­mea în mun­că sau în spe­cia­li­ta­tea stu­di­i­lor absol­vi­te;
  • 26 pos­turi de mun­ci­tor neca­li­fi­cat I, pre­vă­zu­te cu stu­dii gene­ra­le (mini­mum 8 cla­se) sau licea­le cu diplo­mă ele baca­la­u­re­at. Obli­ga­to­riu să fi des­fă­șu­rat mini­mum 3 ani acti­vi­ta­te pro­fe­sio­na­lă în dome­ni­ul pos­tu­lui;
  • 32 pos­turi de îngri­ji­tor, pre­vă­zu­te cu stu­dii gene­ra­le (mini­mum 8 cla­se) sau licea­le cu diplo­mă de baca­la­u­re­at. Obli­ga­to­riu să fi des­fă­șu­rat mini­mum 6 luni acti­vi­ta­te pro­fe­sio­na­lă în dome­ni­ul pos­tu­lui.

Con­cur­sul se va orga­ni­za con­form calen­da­ru­lui urmă­tor:

-11 febru­a­rie 2020, ora 14.00: ter­me­nul limi­tă pen­tru depu­ne­rea dosa­re­lor;
-16 mar­tie 2020, ora 10.30: pro­ba scri­să sau prac­ti­că;
-20 mar­tie 2020, ora 10.30: pro­ba inter­viu.

Dosa­re­le de con­curs se depun la sedi­ul Uni­tă­ții Mili­ta­re nr. 02441, Man­ga­lia, str. Gala Galac­tion nr. 8 – 12, jude­țul Con­stan­ța și se iau în evi­den­ță la sedi­ul Uni­tă­ții Mili­ta­re nr. 02574, Bucu­rești, Dru­mul Tabe­rei nr. 7B, sec­to­rul 6, în ter­me­nul – limi­tă sta­bi­lit.

Deta­lii pri­vind con­di­ţi­i­le spe­ci­fi­ce şi bibli­o­gra­fia de con­curs sunt dis­po­ni­bi­le aici:

Uni­ta­tea Mili­ta­ră 02574 Bucu­reşti — 95 de pos­turi în cadrul Com­ple­xu­lui Mili­tar de Instru­i­re, Repre­zen­ta­re și Tranzit „Lito­ral”

Rela­ţii supli­men­ta­re se pot obține la sedi­ul Uni­tă­ţii Mili­ta­re 02574, Bucu­reşti, din bd. Dru­mul Tabe­rei, nr. 7B, sec­to­rul 6, tele­fon 021.319.58.58, inte­ri­or 2217, sau la sedi­ul Uni­tă­ții Mili­ta­re nr. 02441, Man­ga­lia, str. Gala Galac­tion nr. 8–12, jude­țul Con­stan­ța.


Man­ga­lia News, 07.02.2020. (posturi.gov.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply