760 DE MILIOANE DE CHINEZI SUNT ÎN CARANTINĂ, PENTRU A SE ÎNCERCA LIMITAREA CORONAVIRUSULUI

0
227

1. Chi­na a anun­țat în aceas­tă dimi­nea­ță o scă­de­re a numă­ru­lui de cazuri noi de infec­ta­re cu coro­na­vi­rus. Este a tre­ia zi con­se­cu­ti­vă de scă­de­re (BBC). New York Times esti­mea­ză că cel puțin 760 de mili­oa­ne de chi­nezi sunt în caran­ti­nă pen­tru a se încer­ca limi­ta­rea răs­pân­di­rii epi­de­mi­ei de coro­na­vi­rus. (NYTi­mes). Auto­ri­tă­ți­le chi­ne­ze au “băgat” în caran­ti­nă inclu­siv banc­no­te­le, pen­tru a fi dez­in­fec­ta­te. (Blo­om­berg)

2. Micha­el Blo­om­berg ana­li­zea­ză vari­an­ta de a o avea pe Hil­la­ry Clin­ton în echi­pa sa, ca Vice­pre­șe­din­te, în cazul în care va câști­ga nomi­na­li­za­rea par­ti­du­lui Demo­crat pen­tru ale­ge­ri­le pre­zi­den­ți­a­le din acest an. (CNBC)

3. Pre­mi­e­rul Ludo­vic Orban a adre­sat vice­preşe­din­te­lui Goo­gle, Kent Wal­ker, invi­ta­ţia de a lua în con­si­de­ra­re sta­bi­li­rea unei pre­zenţe a com­pa­niei în Româ­nia. Cei doi s‑au întâl­nit la Con­fe­rinţa de Secu­ri­ta­te de la Mun­chen. (News.ro)

4. Aproa­pe jumă­ta­te din­tre ger­mani pri­mesc de la stat sub­ven­ții mai mari decât con­tri­bu­ți­i­le lor în taxe. (Link în ger­ma­nă)

5. Şeful diplo­ma­ţi­ei ruse Ser­ghei Lavrov a decla­rat că vic­to­ria preşe­din­te­lui Bachar al-Assad este „ine­vi­ta­bi­lă” în pro­vin­cia Idleb, ulti­mul bas­tion al jiha­di­ş­ti­lor şi al rebe­li­lor în Siria, unde Damas­cul încear­că să pre­ia con­tro­lul. (News.ro)

Una din Cro­ni­ca Exter­nă: Cos­tu­ri­le răz­bo­i­u­lui dus de Rusia în Ucrai­na, în regiu­nea Don­bas au deve­nit inac­cep­ta­bi­le pen­tru întrea­ga comu­ni­ta­te euro-atlan­ti­că. Din 2004 până acum au murit pes­te 13.000 de oameni, au fost răniți pes­te 25.000 de oameni și apro­xi­ma­tiv 2.5 mili­oa­ne au fost obli­gați să își pără­seas­că case­le. (Link)

6. Uniu­nea Euro­pea­nă vrea ca pri­o­ri­ta­tea lide­ri­lor finan­ci­ari mondi­ali să fie un acord pri­vind impo­zi­ta­rea giganţi­lor din indus­tria digi­ta­lă, pre­cum Goo­gle, Ama­zon şi Face­bo­ok. (News.ro)

7. Moni­to­ri­za­rea rezi­duu­ri­lor de pes­ti­ci­de din legu­me, fruc­te şi cere­a­le din pro­du­cţia inter­nă, rea­li­za­tă la labo­ra­toa­re­le de spe­cia­li­ta­te din Bucu­reşti şi Mureş, a iden­ti­fi­cat anul tre­cut rezi­duuri cu valori mai mari decât limi­te­le maxi­me admi­se într‑o sin­gu­ră pro­bă de toma­te din 675 ana­li­za­te. (Link)

8. Avi­a­ția mili­ta­ră a Sta­te­lor Uni­te va per­mi­te folo­si­rea tur­ba­ne­lor și a hija­bu­ri­lor de către cei care soli­ci­tă acest lucru, având o moti­va­ție reli­gi­oa­să. Și bar­ba va fi per­mi­să, din ace­lași motiv. (Link)

9. Ezzel­di­ne Baha­der, un egip­tean de 75 de ani, vrea să devi­nă cel mai în vâr­stă jucă­tor pro­fe­si­o­nist de fotbal care joa­că câte 90 de minu­te în două meciuri. (Reu­ters)

10. Vineri, John și Char­lot­te Hen­der­son, care au 107 ani, res­pec­tiv, 105 ani, au săr­bă­to­rit împre­u­nă pen­tru a opt­ze­cea oară Valentine’s Day. (Today)

Foto­gra­fia dimi­ne­ții e un gra­fic. Numă­rul vizi­ta­to­ri­lor care ajung zil­nic în Hong Kong a scă­zut de la o medie de 200.000, la mai puțin de 3000.

Mai mult, în CRONICA.RO


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele