Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătorită la Mangalia [galerie FOTO]

0
378

Emil-Cor­ne­liu Ninu: Vineri, 24 Ianu­a­rie, la ini­ția­ti­va Pri­mă­ri­ei și a Gar­ni­zoa­nei Mili­ta­re, ZIUA UNIRII CELOR DOUĂ PRINCIPATE ROMÂNE, VALAHIA ȘI MOLDOVA, a fost săr­bă­to­ri­tă în Pia­ța Repu­bli­cii din Man­ga­lia.

Au par­ti­ci­pat, din par­tea Pri­mă­ri­ei, vice­pri­ma­rul aces­te­ia, dom­nul Dra­goș Ange­les­cu, coman­dan­tul Gar­ni­zoa­nei, dom­nul coman­dor Petri­că Pîr­vu, cadre mili­ta­re acti­ve și în retra­ge­re, repre­zen­tanți ai mass-medi­ei, ai unor insti­tu­ții civi­le și orga­ni­za­ții non­gu­ver­na­men­ta­le, popu­la­ție civi­lă.

Aso­ci­a­ția CULTUL EROILOR Man­ga­lia a fost pre­zen­tă, prin pre­șe­din­te­le ei, Emil-Cor­ne­liu Ninu, prin alți mem­bri și sim­pa­ti­zanți, pre­cum Roxa­na Cur­can, Aure­lia Pîr­că­lă­bes­cu, Ele­na Lazăr-Rane­te.

După darea ono­ru­lui și tre­ce­rea în revis­tă a tru­pe­lor de către coman­dan­tul Gar­ni­zoa­nei, a urmat un „Te Deum”, slu­j­bă reli­gi­oa­să ofi­ci­a­tă de un sobor de șap­te pre­oți.

Mate­ri­a­lul pre­zen­tat de dl coman­dor Petri­că Pîr­vu, amplu și bine întoc­mit, a fost ascul­tat cu inte­res de către cei pre­zenți, punc­tând eta­pe­le rea­li­ză­rii isto­ri­cu­lui act al Uni­rii Prin­ci­pa­te­lor, care a stat la baza împli­ni­rii de mai târ­ziu a mare­lui vis al româ­ni­lor, Marea Uni­re de la 1 Decem­brie 1918.

A urmat defi­la­rea mili­ta­ri­lor activi, care, ca de fie­ca­re dată, a făcut să bată mai aprins ini­mi­le man­ga­li­eni­lor.

Fes­ti­vi­ta­tea s‑a înche­iat cu o uri­a­șă „horă fră­țeas­că”, sub raze­le unui soa­re zâm­bi­tor și îngă­du­i­tor cu toți româ­nii adu­nați pen­tru o săr­bă­toa­re mult dra­gă între­gii națiuni.

LA MULȚI ANI, ROMÂNIA, LA MULȚI ANI, ROMÂNI, ORIUNDE V‑AȚI AFLA!

Emil-Cor­ne­liu Ninu, 25.01.2020.


Man­ga­lia News, 26.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele