ZIUA CULTURII  NAŢIONALE — Sincroniile europene ale Culturii româneşti. Acad. Eugen Simion: Cine nu are Cultură, riscă să dispară din Istorie!

0
212

ZIUA CULTURII  NAŢIONALE — Sin­cro­ni­i­le euro­pe­ne ale Cul­tu­rii româ­neşti. Acad. Eugen Simion: Cine nu are Cul­tu­ră, ris­că să dis­pa­ră din Isto­rie!

Aca­de­mia Româ­nă a orga­ni­zat, sub cupo­la Ate­ne­u­lui Român — la împli­ni­rea a 170 de ani de la naş­te­rea lui Mihai Emi­ne­scu, de ZIUA CULTURII NAŢIONALE — o mani­fes­ta­re avându‑l ca mode­ra­tor pe Acad. Ioan-Aurel Pop, Preşe­din­te­le Aca­de­mi­ei Româ­ne, eve­ni­ment la care au trans­mis salu­tări E.S. Kla­us Iohan­nis, Preşe­din­te­le Româ­ni­ei, Ludo­vic Orban, Prim-minis­tru al Româ­ni­ei, unde au avut alo­cu­ţiuni P.F. Daniel, Patri­ar­hul Bise­ri­cii Orto­do­xe Româ­ne, Moni­ca Cris­ti­na Ani­sie, Minis­trul Edu­ca­ţi­ei şi Cer­ce­tă­rii și Bogdan Ghe­or­ghiu, Minis­trul Cul­tu­rii.

Fina­lul a apa­rţi­nut Aca­de­mi­cie­ni­lor Eugen Simion, Preşe­din­te­le Secţi­ei de Filo­lo­gie şi Lite­ra­tu­ră a Aca­de­mi­ei Româ­ne, Nico­lae Bre­ban, Direc­to­rul revis­tei „Con­tem­po­ra­nul. Ide­ea euro­pea­nă” și Răzvan Theo­do­res­cu, Vice­preşe­din­te al Aca­de­mi­ei Româ­ne.

Am con­sem­nat câte­va sec­venţe rele­van­te de la acest eve­ni­ment trans­mis pe toa­te cana­le­le Tele­vi­ziu­nii Româ­ne, la care au par­ti­ci­pat nume­roa­se per­so­na­li­tă­ţi, jur­na­li­şti, elevi și stu­denți. Am reţi­nut din dis­cur­sul impe­ca­bil al dom­nu­lui Aca­de­mi­cian Ioan-Aurel Pop: “Astăzi cele­brăm Cul­tu­ra. S‑ar cuve­ni să o facem în fie­ca­re zi!”, pre­cum şi cita­rea ase­rţiu­nii lui Kant: “Un popor fără Cul­tu­ră este uşor de mani­pu­lat”. Ar tre­bui amin­ti­te refe­ri­ri­le la Nico­la­us Ola­hus, cel care  şi‑a asu­mat şi iden­ti­ta­tea de român, la Dimi­trie Can­te­mir, la alte per­so­na­li­tă­ţi exce­pţio­na­le ale Cul­tu­rii româ­ne. 

P.F. Daniel, Patri­ar­hul Bise­ri­cii Orto­do­xe Româ­ne, s‑a refe­rit, între alte­le, la cul­tu­ra  dăr­ni­ci­ei, a ome­ni­ei, a filan­tro­pi­ei cre­ş­ti­ne. Dar cel care a fost apla­u­dat minu­te în şir, la fina­lul alo­cu­ţiu­nii sale, a fost Aca­de­mi­cia­nul Eugen Simion, care amin­tea că ”Cine nu are Cul­tu­ră, ris­că să dis­pa­ră din Isto­rie!”. ”Mihai Emi­ne­scu – spu­nea domnia sa – este impreg­nat în struc­tu­ra lim­bii româ­ne şi el va dăi­nui cât va exis­ta lim­ba româ­nă. Să spe­răm — şi aces­ta a fost fina­lul exce­pţio­na­lu­lui dis­curs al Aca­de­mi­cia­nu­lui Eugen Simion – că lim­ba româ­nă nu va dis­pă­rea în mala­xoa­re­le glo­ba­li­ză­rii”.

Momen­tul EMINESCU, rea­li­zat de acto­rul Dorel Vişan la final, a fost un coro­lar al eve­ni­men­tu­lui orga­ni­zat la Ate­ne­ul Român, mier­curi, 15 ianu­a­rie 2020.

A trans­mis Prof. Dr. Ioan Iacob.

MN: Arti­co­le­le sem­na­te de dom­nul prof. dr. Ioan Iacob (mem­bru al UZPR) și publi­ca­te de coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News, le puteți citi AICI.


Man­ga­lia News, Dumi­ni­că, 19.01.2020. (sur­sa video: Tri­ni­tas TV).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele