Zeci de mii de parfumuri, cosmetice şi jucării contrafăcute, confiscate de poliţiştii de frontieră în 11 luni ale anului 2019 [VIDEO]

0
291

În pri­me­le 11 luni ale anu­lui 2019, Poli­ţia de Fron­ti­e­ră Româ­nă, împre­u­nă cu alte auto­ri­tă­ţi com­pe­ten­te, a desfă­şu­rat acţiuni de depis­ta­re a celor care au ca pre­o­cu­pa­re tra­fi­cul cu pro­du­se con­tra­fă­cu­te, acţionân­du-se cu pre­că­de­re în punc­te­le de tre­ce­re a fron­ti­e­rei, dar şi în zona de fron­ti­e­ră, con­sta­tân­du-se fap­te de încăl­ca­re a regi­mu­lui drep­tu­ri­lor de pro­pri­e­ta­te inte­lec­tu­a­lă cu pre­pon­de­renţă la intra­rea în Româ­nia.

În urma aces­tor acţiuni, poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră au depis­tat 281 fap­te de natu­ră infra­cţio­na­lă. În urma aces­to­ra au con­fis­cat – inde­pen­dent sau în cola­bo­ra­re cu lucră­to­rii vamali — bunuri con­tra­fă­cu­te pur­tând mărci inter­na­ţio­na­le pro­te­ja­te, după cum urmea­ză:

101.900 bucă­ţi arti­co­le de îmbră­că­min­te şi len­je­rie;
92.815 bucă­ţi pro­du­se cos­me­ti­ce şi de par­fu­me­rie;
73.100 bucă­ţi jucă­rii;
19.000 perechi încăl­ță­min­te;
28.500 arti­co­le maro­chi­nă­rie.

De ase­me­nea, în peri­oa­da de refe­rin­ță au fost ridi­ca­te în vede­rea con­fis­că­rii sute de mii de diver­se alte arti­co­le, sus­cep­ti­bi­le a fi con­tra­fă­cu­te, con­stând în unel­te, scu­le, pro­du­se de uz cas­nic sau de igie­nă per­so­na­lă etc.

În ace­ea­şi peri­oa­dă din 2018, au fost des­co­pe­ri­te pes­te 22.000 de pro­du­se cos­me­ti­ce şi de par­fu­me­rie şi 27.700 bucă­ţi jucă­rii, con­sta­tân­du-se în 2019 o dub­la­re sau chiar tri­pla­re a aces­tor pro­du­se com­pa­ra­tiv cu ace­ea­şi peri­oa­dă a anu­lui tre­cut (cu 300% mai mul­te cos­me­ti­ce şi cu 150% mai mul­te jucă­rii).

În toa­te cazu­ri­le, bunu­ri­le au fost ridi­ca­te în vede­rea con­fis­că­rii şi tri­mi­se spre exper­ti­za­re titu­la­ru­lui de mar­că.

Din cazu­is­ti­ca înre­gis­tra­tă in ulti­mul an s‑a con­sta­tat ca cetă­ţe­nii impli­ca­ţi în aces­te acti­vi­tă­ţi­le ile­ga­le pro­ve­neau pre­pon­de­rent din Româ­nia, Tur­cia, Bul­ga­ria şi R. Mol­do­va.

Din ana­li­za feno­me­nu­lui infra­cţio­nal, rezul­tă că rute­le folo­si­te pen­tru intro­du­ce­rea măr­fu­ri­lor con­tra­fă­cu­te în Româ­nia sunt:

Chi­na-Româ­nia — pe mare;
Tur­cia-Româ­nia.

Poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră au con­sta­tat fap­tul că cele mai mul­te cazuri au fost depis­ta­te la fron­ti­e­ra româ­no-bul­ga­ră, în zona de com­pe­tenţă a I.T.P.F. Giur­giu, fiind pro­du­se adu­se din Tur­cia, pen­tru Româ­nia sau ţări din ves­tul Euro­pei.

De ase­me­nea, o can­ti­ta­te sem­ni­fi­ca­ti­vă de pro­du­se sus­cep­ti­bi­le a adu­ce atin­ge­re drep­tu­lui de pro­pri­e­ta­te inte­lec­tu­a­lă unor mărci cunos­cu­te a fost des­co­pe­ri­tă în por­tu­ri­le mari­ti­me din judeţul Con­stanţa, impor­tu­ri­le fiind rea­li­za­te prin inter­me­di­ul unor soci­e­tă­ţi comer­ci­a­le din Româ­nia, care aduc din Chi­na bunuri de larg con­sum în sis­tem con­tai­ne­ri­zat.

Din cazu­is­ti­ca înre­gis­tra­tă, s‑a mai con­sta­tat că pro­du­se­le cel mai frec­vent fal­si­fi­ca­te sunt cele cu valoa­re adă­u­ga­tă mare şi o rată ridi­ca­tă a vân­ză­ri­lor (pro­du­se cos­me­ti­ce, jucă­rii, pie­se de schimb auto, pro­du­se din sti­clă, pro­du­se cera­mi­ce, tex­ti­le, încă­lţă­min­te sport, cea­suri, softwa­re, tele­foa­ne mobi­le).

Pre­ci­zăm că bunu­ri­le con­tra­fă­cu­te nu pot fi eva­lu­a­te (sunt bunuri fără valoa­re), aces­tea urmând a fi dis­tru­se după reţi­ne­re, în con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le lega­le.

În cazu­ri­le per­soa­ne­lor depis­ta­te de către poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră încer­când să intro­du­că sau să scoa­tă ile­gal în/din ţară pro­du­se con­tra­fă­cu­te, se fac cer­ce­tări cu pri­vi­re la săvârşi­rea infra­cţiu­nii de „pune­re în cir­cu­la­ţie fără drept a unui pro­dus pur­tând o mar­că iden­ti­că sau simi­la­ră cu mar­ca înre­gis­tra­tă pen­tru pro­du­se iden­ti­ce sau simi­la­re” fap­tă pre­vă­zu­tă şi pedep­si­tă de art. 90, alin.1, lit. b din Legea 84/1998, cu modi­fi­că­ri­le și com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re.

Având în vede­re pre­ju­di­ci­ul adus la buge­tul de stat, Poli­ţia de Fron­ti­e­ră Româ­nă va con­ti­nua să între­prin­dă, împre­u­nă cu cele­lal­te insti­tu­ţii abi­li­ta­te, măsuri fer­me în toa­te zone­le de com­pe­tenţă, în vede­rea depis­tă­rii şi san­cţio­nă­rii per­soa­ne­lor impli­ca­te în tra­fi­cul cu bunuri con­tra­fă­cu­te, pre­cum şi reţi­ne­rii, în vede­rea con­fis­că­rii, a măr­fu­ri­lor tra­fi­ca­te.

Din­tre cazu­ri­le sem­ni­fi­ca­ti­ve înre­gis­tra­te de la înce­pu­tul anu­lui până în pre­zent, le rea­min­tim pe urmă­toa­re­le:

Apro­xi­ma­tiv 40.000 de fla­coa­ne cu par­fum, sus­cep­ti­bi­le a fi con­tra­fă­cu­te, con­fis­ca­te de poli­țiș­tii de fron­ti­e­ră giur­giu­ve­ni

În data de 10.08.2019, ora 06.30, la Punc­tul de Tre­ce­re a Fron­ti­e­rei Giur­giu s‑a pre­zen­tat, pe sen­sul de intra­re în ţară, la vola­nul unui auto­ca­mion înma­tri­cu­lat în Româ­nia, un cetă­ţean  turc , în vâr­stă de 50 de ani, care trans­por­ta, con­form docu­men­te­lor de însoţi­re a măr­fii, şer­veţe­le din Tur­cia pen­tru o fir­mă din Româ­nia.

Pro­ce­dând la veri­fi­ca­rea mij­lo­cu­lui de trans­port, poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră au obser­vat că șnu­rul de sigu­ran­ță al semi­re­morcii este sec­țio­nat și reli­pit, fapt pen­tru care s‑a pro­ce­dat la des­chi­de­rea com­par­ti­men­tu­lui mar­fă.

În urma con­tro­lu­lui amă­nu­nţit, poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră au des­co­pe­rit, ascun­să în spa­te­le unui rând de cutii de şer­veţe­le, zeci de bax-uri ce con­ți­neau can­ti­ta­tea tota­lă de 39.518 fla­coa­ne cu par­fum, ce pur­tau însem­ne­le unor mărci cunos­cu­te, sus­cep­ti­bi­le a fi con­tra­fă­cu­te.

La cer­ce­tări, şofe­rul a decla­rat că a fost anga­jat de un cona­ţio­nal să trans­porte în Româ­nia camio­nul încăr­cat cu şer­veţe­le şi nu avea cunoş­tinţă des­pre fap­tul că în camion se află şi par­fu­muri.

Întrea­ga can­ti­ta­te de par­fu­muri, în valoa­re esti­ma­tă de 2.469.875 euro dacă ar fi fost comer­ci­a­li­za­tă ca pro­dus de mar­că, a fost pre­da­tă Biro­u­lui Vamal Giur­giu, iar poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră au dema­rat cer­ce­tă­ri­le sub aspec­tul săvârşi­rii infra­cţiu­ni­lor  de ”pune­re în cir­cu­la­ţie fără drept a unui pro­dus pur­tând o mar­că iden­ti­că sau simi­la­ră cu mar­ca înre­gis­tra­tă pen­tru pro­du­se iden­ti­ce sau simi­la­re” fap­tă pre­vă­zu­tă şi pedep­si­tă de art. 90, alin.1, lit. b din Legea 84/1998, cu modi­fi­că­ri­le și com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re și ”folo­si­rea de acte nere­a­le” fap­tă pre­vă­zu­tă şi pedep­si­tă de art. 272 din Legea 86/2006.

Bunuri în valoa­re de 4.000.000 euro, sus­cep­ti­bi­le a fi con­tra­fă­cu­te, con­fis­ca­te la P.T.F. Giur­giu

În data de 10.11.2019, la ora 12.10, în Punc­tul de Tre­ce­re al Fron­ti­e­rei Giur­giu s‑a pre­zen­tat, pe sen­sul de intra­re în ţară, cetă­ţea­nul bul­gar M.T., în vâr­stă de 53 de ani, la vola­nul unui auto­ca­mion înma­tri­cu­lat în Bul­ga­ria, care trans­por­ta, con­form docu­men­te­lor de înso­ți­re a măr­fii, genți de voiaj, din Bul­ga­ria pen­tru o soci­e­ta­te din Cehia.

Cu oca­zia con­tro­lu­lui spe­ci­fic, acţionând în baza ana­li­zei de risc, poli­țiș­tii de fron­ti­e­ră au des­co­pe­rit, în com­par­ti­men­tul mar­fă al auto­ca­mio­nu­lui, ascun­se în spa­te­le cuti­i­lor ce con­ți­neau gen­ți­le de voiaj, can­ti­ta­tea tota­lă de 24.065 pro­du­se tex­ti­le și de maro­chi­nă­rie, inscri­pţio­na­te cu nume­le unor fir­me cunos­cu­te, sus­cep­ti­bi­le a fi con­tra­fă­cu­te.

La cer­ce­tări, cetă­țea­nul bul­gar a decla­rat că a fost con­tac­tat de un cona­țio­nal pen­tru a trans­por­ta bunu­ri­le din Bul­ga­ria în Cehia și nu avea cunoș­tin­ță des­pre fap­tul că aces­tea sunt con­tra­fă­cu­te.

Bunu­ri­le, a căror valoa­re dacă ar fi fost comer­ci­a­li­za­te ca pro­du­se de mar­că se ridi­că la suma tota­lă de 19.000.000 lei, au fost ridi­ca­te în vede­rea con­ti­nu­ă­rii cer­ce­tă­ri­lor.

În cau­ză, poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră efec­tu­ea­ză cer­ce­tări sub aspec­tul săvârşi­rii infra­cţiu­nii de ”pune­re în cir­cu­la­ţie fără drept a unui pro­dus pur­tând o mar­că iden­ti­că sau simi­la­ră cu mar­ca înre­gis­tra­tă pen­tru pro­du­se iden­ti­ce sau simi­la­re” fap­tă pre­vă­zu­tă şi pedep­si­tă de art. 90, alin.1, lit. b din Legea 84/1998, cu modi­fi­că­ri­le și com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re, la fina­li­za­re urmând a fi dis­pu­se măsu­ri­le lega­le care se impun.

Bunuri con­tra­fă­cu­te în valoa­re de pes­te 1.165.000 lei, con­fis­ca­te în Por­tul Con­stanţa Sud Agi­gea

În luna august, poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră din cadrul Găr­zii de Coas­tă împre­u­nă cu lucră­to­rii vamali din cadrul Biro­u­lui Vamal Con­stan­ța Sud au efec­tu­at, în baza ana­li­zei de risc, con­tro­lul amă­nu­n­țit la un con­tai­ner sosit din Chi­na, având ca des­ti­na­tar o soci­e­ta­te comer­ci­a­lă de pe raza jude­țu­lui Argeș.

În urma con­tro­lu­lui, au fost des­co­pe­ri­te 4.928 de seturi cu jocuri de con­struc­ții sus­cep­ti­bi­le a adu­ce atin­ge­re drep­tu­lui de pro­pri­e­ta­te inte­lec­tu­a­lă al unei mărci cunos­cu­te.

Ast­fel, poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră au extins cer­ce­tă­ri­le și, în urma con­fir­mă­rii din par­tea titu­la­ru­lui de mar­că a fap­tu­lui că bunu­ri­le aduc atin­ge­re drep­tu­lui de pro­pri­e­ta­te inte­lec­tu­a­lă al unei mărci cunos­cu­te, în data de 05.09.2019 s‑au sesi­zat din ofi­ciu sub aspec­tul săvâr­și­rii infra­cţiu­nii de pune­re în cir­cu­la­ţie a unui pro­dus pur­tând o mar­că iden­ti­că sau simi­la­ră cu o mar­că înre­gis­tra­tă pen­tru pro­du­se iden­ti­ce sau simi­la­re şi care pre­ju­di­ci­a­ză pe titu­la­rul măr­cii înre­gis­tra­te.

De ase­me­nea, s‑a sta­bi­lit fap­tul că admi­nis­tra­to­rul fir­mei este un cetă­ţean român, în vâr­stă de 40 de ani.

Bunu­ri­le, dacă ar fi fost comer­ci­a­li­za­te ca pro­du­se de mar­că, ar fi avut valoa­rea tota­lă de apro­xi­ma­tiv 1.165.470 lei. Aces­tea au fost ridi­ca­te în vede­rea con­ti­nu­ă­rii cer­ce­tă­ri­lor, la fina­li­za­re fiind dis­pu­se măsu­ri­le lega­le care se impun.

Pes­te 35.000 de jucă­rii, sus­cep­ti­bi­le a fi con­tra­fă­cu­te, des­co­pe­ri­te într-un camion la P.T.F. Bechet

În data de 04.01.2019, la ora 08.00, în Punc­tul de Tre­ce­re a Fron­ti­e­rei Bechet, judeţul Dolj, s‑a pre­zen­tat pen­tru a intra în ţară, la vola­nul unui camion înma­tri­cu­lat în Bul­ga­ria, cetă­ţea­nul bul­gar I.E, în vâr­stă de 40 de ani. Aces­ta trans­por­ta, con­form docu­men­te­lor de înso­ți­re a măr­fii, jucă­rii din Bul­ga­ria pen­tru o fir­mă din Spa­nia.

Cu oca­zia con­tro­lu­lui efec­tu­at asu­pra mij­lo­cu­lui de trans­port, poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră au des­co­pe­rit, în com­par­ti­men­tul mar­fă, can­ti­ta­tea tota­lă de 35.612 figu­ri­ne de plas­tic inscrip­țio­na­te cu nume­le unor mărci cunos­cu­te, sus­cep­ti­bi­le să adu­că atin­ge­re drep­tu­lui de pro­pri­e­ta­te inte­lec­tu­a­lă al unor mărci înre­gis­tra­te.

La cer­ce­tări, șofe­rul nu a putut pre­zen­ta docu­men­te care să ates­te auten­ti­ci­ta­tea jucă­ri­i­lor și a decla­rat că nu cunoș­tea fap­tul că aces­tea sunt sus­cep­ti­bi­le de a fi  con­tra­fă­cu­te.

 

Întrea­ga can­ti­ta­te de bunuri, a cărei valoa­re pe pia­ță se ridi­că la suma tota­lă de 9.675.520 lei dacă ar fi fost comer­ci­a­li­za­tă ca pro­dus de mar­că, a fost ridi­ca­tă în vede­rea con­fis­că­rii, iar poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră au dema­rat cer­ce­tă­ri­le sub aspec­tul săvârşi­rii infra­cţiu­nii de pune­re în cir­cu­la­ţie fără drept a unui pro­dus pur­tând o mar­că iden­ti­că sau simi­la­ră cu mar­ca înre­gis­tra­tă pen­tru pro­du­se iden­ti­ce sau simi­la­re, fap­tă pre­vă­zu­tă şi pedep­si­tă de art. 90, alin.1, lit.b din Legea 84/1998, cu modi­fi­că­ri­le şi com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re.


Man­ga­lia News, Vineri, 3 ianu­a­rie 2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply