Viceamiralul MIRCEA CARAGEA a fost sărbătorit, la împlinirea a 101 ani, de Primăria Capitalei, prin Centrul pentru Seniori al Municipiului București

0
415

Vete­ra­nul de răz­boi MIRCEA CARAGEA a fost săr­bă­to­rit de comu­ni­ta­te, în cadrul pro­iec­tu­lui „Vieți Cen­te­na­re“, sâm­bă­tă, la împli­ni­rea a 101 ani.

Ale­xan­dra Dobre, Direc­to­rul Gene­ral al Cen­tru­lui pen­tru Seni­ori al Muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești l‑a vizi­tat aca­să pe cel care a scris o pagi­nă fru­moa­să din isto­ria popo­ru­lui român pen­tru a‑i adu­ce un oma­giu la împli­ni­rea vâr­stei de 101 ani. Îmbră­cat la patru ace, în uni­for­mă mili­ta­ră, vete­ra­nul de răz­boi a depă­nat povești din tim­pul celei de‑a doua con­fla­gra­ții mondi­a­le, care i‑au mar­cat des­ti­nul pen­tru totdeauna.

La eve­ni­ment au fost pre­zenți și repre­zen­tanți ai Direc­ți­ei Cali­ta­tea Vie­ții Per­so­na­lu­lui din cadrul MApN.

Vădit emo­țio­nat de cado­u­ri­le de suflet pe care le‑a pri­mit, omul, care altă­da­tă se lup­ta cu furia valu­ri­lor și cu arme­le ina­mi­ce, a lăcri­mat atunci când i s‑a cân­tat „La mulți ani“, când a pri­mit tor­tul ani­ver­sar, un superb buchet de flori și o pla­che­tă din par­tea Pri­ma­ru­lui Gene­ral, doam­na Gabrie­la Firea. La ple­ca­re, a salu­tat vizi­ta­to­rii cu expre­sia mari­nă­reas­că „Bun cart înainte!“.

Dom­nul Vicea­mi­ral (rtr.) Mir­cea CARAGEA s‑a năs­cut la 18 ianu­a­rie 1919 în comu­na Șela­ru, jude­țul Dâmbovița.

Tână­rul Mir­cea Cara­gea a ales o mese­rie grea, dar fru­moa­să, Mari­na. S‑a for­mat în cadrul Şco­lii Nava­le „Mir­cea cel Bătrân”, sub îndru­ma­rea coman­do­ru­lui Petre Popes­cu-Deve­se­lu, insti­tu­ție pe care a absolvit‑o în 1940.

Domnia să este ulti­mul mem­bru de echi­paj rămas în via­ță din­tre cei care au efec­tu­at, în cali­ta­te de cadet, voia­jul inau­gu­ral al navei-școa­lă „Mir­cea”, în 1939.

Carie­ra și‑a început‑o ca ofi­țer pe nave mili­ta­re în tim­pul celui de-al Doi­lea Răz­boi Mondi­al, exe­cu­tând nume­roa­se misiuni pen­tru apă­ra­rea lito­ra­lu­lui româ­nesc. A fost mar­tor la scu­fun­da­rea dis­tru­gă­to­ru­lui rus „Mos­k­va“, supra­nu­mit „Tita­ni­cul Mării Negre“.

Carie­ra sa în Mari­nă a con­ti­nu­at cu fun­cţia de direc­tor de tir pe dis­tru­gă­to­rul „Regi­na Maria“, iar ulte­ri­or a par­ti­ci­pat la Ope­ra­ţiu­nea 60.000, cea mai mare acţiu­ne mili­ta­ră mari­ti­mă exe­cu­ta­tă de Mari­na Mili­ta­ră Româ­nă pen­tru eva­cu­a­rea tru­pe­lor şi a civi­li­lor din Crimeea.

De‑a lun­gul cari­e­rei, a înde­pli­nit nume­roa­se fun­cţii la bor­dul nave­lor, dar a fost şi coman­dant al por­tu­lui mili­tar Hârşo­va (1944 — 1945), pre­cum şi pro­fe­sor de Arti­le­rie la Şcoa­la Nava­lă din Tur­nu Măgurele.

În anul 1947, la vâr­sta de 28 de ani, tână­rul ofi­ţer a fost tre­cut în rezer­vă. Ca să supra­vi­eţu­ias­că, a fost nevo­it să lucre­ze ca mun­ci­tor neca­li­fi­cat în con­stru­cţii, iar în anul 1955 a fost anga­jat gra­fi­cian, la Muze­ul de Artă Popu­la­ră şi Fol­clor, apoi la Muze­ul Naţio­nal al Satu­lui „Dimi­trie Gusti”, de unde a ieşit la pen­sie, în anul 1982.

În pre­zent, Mir­cea Cara­gea este seni­or al Care­u­lui Mari­na­ri­lor „Căpi­tan-coman­dor Ale­xan­dru Dum­bra­vă“, înfi­in­țat cu sco­pul de a pro­mo­va aspec­te de mari­nă­rie şi de a trans­mi­te tra­di­ţi­i­le Mari­nei Româ­ne către noi­le generații.

La 27 august 2015, dom­nul Mir­cea Cara­gea, pe atunci Con­tra­a­mi­ral (rtr.), a donat navei-școa­lă „Mir­cea“ jur­na­lul per­so­nal de bord, scris în pri­mul său voiaj de cadet al Şco­lii Nava­le, care a coincis cu pri­mul voiaj de prac­ti­că pe Nava Școa­lă “Mir­cea”. „Jur­na­lul se remar­că prin cali­gra­fia impe­ca­bi­lă, fra­ză șle­fu­i­tă și lim­ba­jul mari­nă­resc al epo­cii și a deve­nit un expo­nat valo­ros al muze­u­lui Aca­de­mi­ei Nava­le“, au fost apre­ci­e­ri­le celor prezenți.

Via­ța fie­că­rui om este o poves­te. Poveș­ti­le oame­ni­lor au scris isto­ria. Isto­ria seco­lu­lui de Uni­re își are încă ero­ii prin­tre noi” – sunt gân­du­ri­le trans­mi­se de doam­na Pri­mar Gene­ral, Gabrie­la Firea, și înscri­se pe pla­che­te­le ono­ri­fi­ce decer­na­te tutu­ror seni­o­ri­lor cen­te­nari, bene­fi­ci­ari ai pro­iec­tu­lui „Vieți Cen­te­na­re“, lan­sat ofi­ci­al în decem­brie 2018. De atunci, 100 de seni­ori, care au împli­nit 100 de ani și care au domi­ci­li­ul sta­bil sau reșe­din­ța în Bucu­rești, au pri­mit din par­tea Pri­mă­ri­ei Capi­ta­lei, prin CSMB, un pre­miu în bani, ală­tu­ri de o pla­che­tă ono­ri­fi­că drept „oma­giu adus vie­ții și con­tri­bu­ți­ei avu­te în dezvol­ta­rea soci­e­tă­ții și a comu­ni­tă­ții și o recu­noaș­te­re a res­pec­tu­lui și pre­țu­i­rii  față de seni­o­rii bucureșteni”.

Este o onoa­re pen­tru noi să îi oma­gi­em și să îi pre­mi­em pe acești oameni minu­nați care au învins obs­ta­co­le și au ajuns la ast­fel de vâr­ste vene­ra­bi­le, a fost un pri­vi­le­giu să îi cunoaș­tem per­so­nal pe mulți din­tre dân­șii și să le aflăm poveș­ti­le unor vieți care ne pot fi exem­ple și mode­le dem­ne de urmat“, a decla­rat Ale­xan­dra Dobre, Direc­tor Gene­ral CSMB.

Înscri­e­ri­le con­ti­nuă pen­tru toți seni­o­rii bucu­reș­te­ni care au împli­nit vâr­sta de 100 de ani și care au domi­ci­li­ul sta­bil sau reșe­din­ța în București.

Toa­te deta­li­i­le lega­te de Pro­iec­tul VIEȚI CENTENARE le puteți găsi pe: http://www.cs-mb.ro/proiect-vieți-centenare.

Pri­mă­ria Capi­ta­lei, prin Cen­trul pen­tru Seni­ori al Muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești, deru­lea­ză urmă­toa­re­le pro­iec­te: „Vieți Cen­te­na­re“, „Împre­u­nă de‑o via­ță“, des­ti­nat celor care ani­ver­sea­ză 25, 50 sau 75 de ani de căsă­to­rie,  „Lumi­na ochi­lor, cea mai impor­tan­tă. Oche­lari pen­tru vâr­stă a tre­ia“ și altele.


Man­ga­lia News, 19.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply