Valerian Șarînga — În plină iarnă, trandafiri, sub prima lună plină a anului

0
884

Vale­ri­an Șarîn­ga — În pli­nă iar­nă, tran­da­firi, sub pri­ma lună pli­nă a anu­lui:

UPDATE Vale­ri­an Şarîn­ga: Acum două zile am pus aici cinci foto­gra­fii în care apă­reau câți­va tran­da­firi veș­te­jiți, ce se încă­pă­țâ­nau să supra­vie­țu­ias­că mij­lo­cu­lui ier­nii, pe fun­da­lul foto­gra­fi­i­lor apă­rând pri­ma lună pli­nă a aces­tui an. Fac pre­ci­zarea că foto­gra­fi­i­le au fost edi­ta­te, niciun apa­rat foto nepu­tând rea­li­za poze cu subiecți aflați la mare dis­tan­ță între ei și în care cla­ri­ta­tea subiec­ți­lor să fie ega­lă. Toa­te len­ti­le­le foto se com­por­tă exact ca și ochiul uman, nepu­tând foca­li­za cu ace­eași acuta­re­țe, în ace­lași timp, două pla­nuri afla­te la mare dis­tan­ță între ele. Fac aceas­tă pre­ci­zare, în pri­mul rând din res­pect pen­tru voi, iar în al doi­lea rând pen­tru a le răs­pun­de unor domni care au ținut mor­țiș a‑mi atra­ge aten­ția, acu­zân­du-mă de min­ciuni foto­gra­fi­ce, unul din­tre aceștia fiind foto­graf pro­fe­si­o­nist. Sunt un sim­plu ama­tor pasio­nat de foto­gra­fie și care iubeș­te marea, dezvol­tân­du-mi aceas­tă pasiu­ne în tim­pul liber și strict pen­tru mine, fără a lua pâi­nea de la gura cui­va. Tot ceea ce fac, fără a avea pre­ten­ția că s‑ar ridi­ca la nivel de artă, vă împăr­tă­șesc și vouă și o fac din toa­tă ini­ma. Aici sunt foto­gra­fi­i­le ori­gi­na­le sau, mai bine zis, ingre­dien­te­le foto­gra­fi­i­lor de acum două zile. Îi salut pe cei doi obser­va­tori ai acti­vi­tă­ții mele, le mul­țu­mesc pen­tru aten­ția cu care mi-au stu­di­at deta­li­i­le poze­lor și îi asi­gur că nu au niciun motiv de invi­die. Din con­tră, pe unul din­tre ei eu sunt cel care îl invi­di­ea­ză, dar o fac cu toa­tă admi­ra­ția și cu tot res­pec­tul.


MN: Vă invi­tăm să vizio­nați și cele­lal­te gale­rii și albu­me foto super­be, rea­li­za­te de Vale­ri­an Șarîn­ga — Vir­ma­juuri, un poet al ima­gi­nii și publi­ca­te de coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News.


Man­ga­lia News, 11.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply