Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, o dedicație, la cei 101 ani: Schimb transatlantic MEDIA la Chicago

0
318

În urmă cu câte­va zile, am auzit la Radio Româ­nia Actu­a­li­tăți un inter­viu cu jur­na­lis­tul Doru Dinu Glă­van, Pre­șe­din­te­le Uniu­nii Zia­riș­ti­lor Pro­fe­si­o­niști din Româ­nia (U.Z.P.R.), aflat în drum spre Bra­șov, aco­lo unde urma să aibă loc fes­ti­vi­ta­tea de ani­ver­sa­re a celor o sută unu ani de la înfi­in­ța­rea U.Z.P.R.

Pro­fit de con­text pen­tru a adre­sa feli­ci­tări tutu­ror jur­na­liș­ti­lor din U.Z.P.R. și a le trans­mi­te – prin inter­me­di­ul coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News – infor­ma­ția că Fun­da­ția cul­tu­ra­lă HESPERUS a ini­țiat “Pro­iec­tul tran­sa­tlan­tic EMINESCUPOE” , iar în cadrul sec­țiu­nii a doua a aces­tui pro­iect va avea loc, în cola­bo­ra­re cu Nor­th Ame­ri­can Roma­nian Press Asso­ci­a­tion (N.A.R.P.A., Pre­șe­din­te jur­na­lis­tul Mari­an Petru­ța) și cu U.Z.P.R, un schimb tran­sa­tlan­tic de expe­rien­ță la Chi­ca­go, în dome­ni­ul MEDIA.

Lan­sa­rea Pro­iec­tu­lui tran­sa­tlan­tic EMINESCUPOE (pro­iect spri­ji­nit și de Exce­len­ța Sa dom­nul Călin Humă, Con­sul ono­ri­fic al Româ­ni­ei la Win­ches­ter, Marea Bri­ta­nie), este pre­vă­zu­tă pen­tru data de 7 sep­tem­brie, la Bucu­rești, pro­iec­tul urmând a se deru­la pe tra­iec­to­ria  Bucu­rești – Lon­dra – Irvi­ne /oraș din Sco­ția, unde a stu­di­at Poe ca elev/ — Montre­al – Chi­ca­go – New York.

Prof. Dr. Ioan Iacob,
Mem­bru al Uniu­nii Zia­riș­ti­lor Pro­fe­si­o­niști din Româ­nia (U.Z.P.R.),
Nor­th Ame­ri­can Roma­nian Press Asso­ci­a­tion (N.A.R.P.A.), Asso­ci­a­te Member,
Pre­șe­din­te­le Fun­da­ți­ei cul­tu­ra­le HESPERUS.

MN: Arti­co­le­le apă­ru­te sub sem­nă­tu­ra dom­nu­lui prof. dr. Ioan Iacob în coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News pot fi vizu­a­li­za­te AICI.


Man­ga­lia News, 17.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply