”Un viitor pentru trecut — clasarea și valorificarea patrimoniului epigrafic și sculptural callatian”, proiect aprobat de ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, în cadrul programului RO CULTURA [VIDEO]

0
366

Direc­ția Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia: Vineri, dom­nul minis­tru al Cul­tu­rii, Bogdan Ghe­or­ghiu a sem­nat pro­iec­te­le afe­ren­te pri­mu­lui apel din cadrul pro­gra­mu­lui RO CULTURA. Prin­tre cele 9 pro­iec­te eli­gi­bi­le se află și pro­iec­tul Direc­ți­ei Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia — ”Un vii­tor pen­tru tre­cut — cla­sa­rea și valo­ri­fi­ca­rea patri­mo­ni­u­lui epi­gra­fic și sculp­tu­ral cal­la­tian”. Valoa­rea pro­iec­tu­lui este de 604.935,49 lei și este finan­țat prin Meca­nis­mul Finan­ci­ar al Spa­ți­u­lui Eco­no­mic Euro­pean (SEE) — 2014 — 2021.

Pro­iec­tul pre­su­pu­ne cla­sa­rea a 201 bunuri cul­tu­ra­le din colec­ția muze­u­lui cal­la­tian, res­ta­u­ra­rea a 26 de expo­na­te din colec­ția numis­ma­ti­că, pre­gă­ti­rea unei expo­zi­ții cu bunuri cul­tu­ra­le mobi­le cla­sa­te și res­ta­u­ra­te, sca­na­rea 3D a 20 de expo­na­te muze­a­le, recon­sti­tu­i­re 3D a unui tem­plu antic din ele­men­te arhi­tec­to­ni­ce și sculp­tu­ra­le cla­sa­te ce va con­sti­tui com­po­nen­ta ino­va­ti­vă și inte­rac­ti­vă a acti­vi­tă­ții, dezvol­ta­rea exper­ti­zei pro­fe­si­o­niș­ti­lor muze­u­lui în dome­ni­ul cla­să­rii sau res­ta­u­ră­rii bunu­ri­lor de patrimoniu.

Înce­pând cu 1 febru­a­rie 2020, toa­te cele nouă pro­iec­te vor intra în eta­pa de imple­men­ta­re, care se va întin­de pe o peri­oa­dă de maxi­mum 24 luni.

Pro­gra­mul RO-CULTURA este finanţat prin Gran­tu­ri­le SEE 2014 – 2021, aces­tea din urmă repre­zen­tând con­tri­bu­ţia finan­ci­a­ră acor­da­tă de Nor­ve­gia, Islan­da şi Lie­ch­ten­ste­in pen­tru redu­ce­rea dis­pa­ri­tă­ţi­lor eco­no­mi­ce şi soci­a­le în Spa­ţi­ul Eco­no­mic Euro­pean şi pen­tru con­so­li­da­rea rela­ţi­i­lor cu 15 sta­te mem­bre ale Uniu­nii Europene.


Man­ga­lia News, 31.01.2020. (Mul­țu­mim, Mangalia.TV, pen­tru video).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply