TVR 1 transmite în exclusivitate Concertul de Anul Nou de la Viena

0
656

Mier­curi, 1 ianu­a­rie 2020, ora 12:15, avem par­te de cla­si­ca fee­rie a Con­cer­tu­lui de Anul Nou de la Vie­na, trans­mi­să în direct la TVR 1 şi TVR 1 HD.

Un ade­vă­rat ritu­al al fie­că­rui înce­put de an, o tra­di­ţie muzi­ca­lă extrem îndră­gi­tă în întrea­ga lume.

Cel mai medi­a­ti­zat con­cert al tutu­ror tim­pu­ri­lor este la Tele­vi­ziu­nea Româ­nă – TVR 1 şi TVR 1 HD, de la ora 12.15, în pri­ma zi a lui 2020.

Con­cer­tul de Anul Nou al Filar­mo­ni­cii din Vie­na are loc pe 1 ianu­a­rie 2020 sub baghe­ta diri­jo­ra­lă a lui Andris Nel­son, la Musi­k­ve­re­in, în Vie­na. Unul din­tre cei mai cunos­cu­ţi şi cre­a­tivi diri­jori ai sce­nei muzi­ca­le inter­na­ţio­na­le, Andris Nel­son este direc­to­rul muzi­cal al Orches­trei Sim­fo­ni­ce din Bos­ton, dar şi al Orches­trei Sim­fo­ni­ce ger­ma­ne din Lei­pzig. Din 2010, Andris Nel­son a fost cola­bo­a­ra­tor per­ma­nent al Filar­mo­ni­cii din Vie­na, dar Con­cer­tul de Anul Nou 2020 repre­zin­tă pri­ma oca­zie când leto­nul Andris Nel­son diri­jea­ză pres­ti­gi­o­sul con­cert-eve­ni­ment inter­na­ţio­nal.

Acest con­cert repre­zin­tă pen­tru Filar­mo­ni­ca din Vie­na nu doar expre­sia dorinţei de a oferi inter­pre­tări muzi­ca­le apro­pi­a­te de per­fe­cţiu­ne ale ope­re­lor aces­tui gen, dar şi de a trans­mi­te oame­ni­lor din întrea­ga lume urări de Anul Nou, în spi­ri­tul pri­e­te­ni­ei, spe­ranţei şi păcii, în cali­ta­te de amba­sa­dor muzi­cal al Aus­tri­ei.

Mai mult, pe tvr1.tvr.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply