Triplu eveniment la filiala UZPR Brașov, cu ocazia sărbătoririi celor 101 ani de la înființarea Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România [VIDEO]

0
415

Fili­a­la Bra­șov UZPR, apre­cia­tă de Uniu­nea Zia­riș­ti­lor Pro­fe­si­o­niști din Româ­nia. Sâm­bă­tă, 11 ianu­a­rie 2020, Fili­a­la Bra­șov “Aurel Mureșia­nu” a Uniu­nii Zia­riș­ti­lor Pro­fe­si­o­niști din Româ­nia (U.Z.P.R.) a orga­ni­zat trei eve­ni­men­te importante: 

  • 101 ani, de la înfi­in­ța­rea Uniu­nii Zia­riș­ti­lor Pro­fe­si­o­niști din România;
  • 170 de ani, de la naș­te­rea lui Mihai Emi­ne­scu — Patro­nul spi­ri­tu­al al UZPR și
  • 30 de ani de pre­să libe­ră bra­șo­vea­nă postdecembristă.

La aces­te eve­ni­men­te, a par­ti­ci­pat și pre­șe­din­te­le UZPR, Doru Dinu Glă­van, care a venit cu sur­pri­ze și a acor­dat o dis­tinc­ție și o meda­lie Fili­a­lei Bra­șov “Aurel Mureșia­nu”, pe care i‑a înmânat‑o pre­șe­din­te­lui fili­a­lei, Ioan Pam­pa­rău, pen­tru con­tri­bu­ția sa la orga­ni­za­rea și bunul mers al fili­a­lei bra­șo­ve­ne. De ase­me­nea, a acor­dat Dis­tinc­ția “Cre­din­ță și loia­li­ta­te” jur­na­lis­tu­lui Ioan Popa și jur­na­lis­tei Anca Sig­mi­rean, de la Radi­o­Te­le­vi­ziu­nea Transil­va­nia, pen­tru talen­tul, devo­țiu­nea și res­pon­sa­bi­li­ta­tea puse în slu­j­ba înno­bi­lă­rii pro­fe­si­ei de jurnalist.

Cu acest pri­lej a fost lan­sat și site-ul Fili­a­lei Bra­șov “Aurel Mureșia­nu” al Uniu­nii Zia­riș­ti­lor Pro­fe­si­o­niști din Româ­nia, care să vină în întâm­pi­na­rea jur­na­liș­ti­lor cu infor­ma­ții lega­te de Sta­tu­tul Uniu­nii și alte infor­ma­ții pri­vind acti­vi­ta­tea fili­a­lei bra­șo­ve­ne: www.uzprbrasov.ro — Ilea­na Gafton Dra­goș / text (Insi­de Bra­sov Roma­nia — https://www.insidebrasov.ro/ și Coro­na Press).

Eve­ni­men­tul a avut loc în Sala Mare a Tipo­gra­fi­ei ECRAN MAGAZIN din Bra­șov. (www.ecran.ro). Pro­du­că­tor video: Schin­te­ie­Press — www.schinteie.ro, pen­tru Revis­ta Pozi­tiv: www.revistapozitiv.ro


Man­ga­lia News, 18.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply