Termen prelungit, pentru a depune Declarația unică [VIDEO]

0
136

Guver­nul a pre­lun­git cu trei luni ter­me­nul până la care poa­te fi depu­să Decla­ra­ția 230. Ast­fel, Decla­ra­ția de venit, care o con­ți­ne și pe cea de direc­țio­na­re a 2 la sută din impo­zi­tul pe venit, poa­te fi depu­să până pe 25 mai, în loc de 15 mar­tie.

Docu­men­tul tre­bu­ie depus de către per­soa­ne­le fizi­ce care rea­li­zea­ză indi­vi­du­al sau într‑o for­mă de aso­ci­e­re, veni­turi din Româ­nia și/sau din stră­i­nă­ta­te și de către cele care dato­rea­ză impo­zit pe venit și con­tri­bu­ții soci­a­le obli­ga­to­rii.

Ane­xa se va com­ple­ta de per­soa­ne­le fizi­ce care soli­ci­ta direc­tio­na­rea sumei repre­zen­tand pana la 3,5% din impo­zi­tul anu­al pen­tru sus­ti­ne­rea mai mul­tor enti­tati nonprofit/unitati de cult, pre­cum si pen­tru acor­da­rea de bur­se pri­va­te.

Noul for­mu­lar a fost publi­cat pe site-ul ANAF.

Moda­li­tă­ţi­le de depu­ne­re a for­mu­la­ru­lui rămân ace­lea­şi — direct de către con­tri­bu­a­bil la poş­tă sau la ANAF, onli­ne, printr‑o per­soa­nă împu­ter­ni­ci­tă, sau prin inter­me­di­ul ONG-uri­lor.

VIDEO, aici.


Man­ga­lia News, 29.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele