Teatrul de Stat Constanța începe anul cu trei comedii

0
242

Vineri, 10 ianu­a­rie, de la ora 19:00, tea­trul nos­tru pre­zin­tă pri­mul spec­ta­col din anul 2020, an pe care îl pre­gă­tim a fi plin de pre­mi­e­re atrac­ti­ve, reluări ale unor spec­ta­co­le mai vechi, de suc­ces, un fes­ti­val de eli­tă și mul­te alte eve­ni­men­te artis­ti­ce impor­tan­te.

Înce­pem cu spec­ta­co­lul „Memo­ria apei”, de She­la­gh Ste­phen­son, o tra­gi­co­me­die în care trei surori se întâl­nesc, după mulți ani în care nu s‑au văzut, cu oca­zia tris­tă a înmor­mân­tă­rii mamei lor, reme­morând întâm­plări din copi­lă­rie, reîn­vi­ind riva­li­tăți și cer­turi vechi, ceea ce dă naș­te­re unor sce­ne de un umor savu­ros.

Fie­ca­re din­tre surori se află în câte o rela­ție și fie­ca­re rela­ție este într-un moment de cri­ză. Con­flic­te­le sunt ali­men­ta­te de alco­ol și mari­ju­a­na, ast­fel ieșind la ive­a­lă frus­trări și ade­vă­ruri pe jumă­ta­te con­ști­en­ti­za­te sau blo­ca­te cu bună-ști­in­ță.

Regia și tra­du­ce­rea tex­tu­lui sunt sem­na­te de Vla­di­mir Anton, iar sce­no­gra­fia este rea­li­za­tă de Maria Miu. Ligh­ting design: Lucian Moga.

Dis­tri­bu­ția: Dana Dumi­tres­cu, Liviu Mano­la­che, Ali­na Man­țu, Geor­gi­a­na Rusu, Lau­ra Ior­dan-Adri­an și Andu Axen­te.

Sâm­bă­tă, 11 ianu­a­rie, de la ora 19.00, este pro­gra­ma­tă come­dia roman­ti­că de mare suc­ces „Des­culț în parc”, de Neil Simon, o poves­te de dra­gos­te cu un cuplu de tineri căsă­to­riți care înva­ță să-și tră­i­as­că și să-și păs­tre­ze iubi­rea, demon­strând că via­ța tre­bu­ie tră­i­tă în pre­zent și că a mer­ge des­culț în iar­bă este o cli­pă de care tre­bu­ie să te bucuri fără rezer­ve. Pie­sa a deve­nit cele­bră prin ecra­ni­za­rea din 1967, cu Robert Red­ford, Jane Fon­da şi Char­les Boyer.

În dis­tri­bu­ția con­stăn­țea­nă: Flo­ri­na Stăn­cu­leț, Tani Ște­fu, Nina Udres­cu, Liviu Mano­la­che și Gelu Cio­ba­nu. Regia artis­ti­că: Liviu Mano­la­che, sce­no­gra­fia: Euge­nia Tără­șes­cu Jia­nu.

Dumi­ni­că, 12 ianu­a­rie, de la ora 19.00, se joa­că „Gai­țe­le”, de Ale­xan­dru Kiri­țes­cu, în regia lui Lucian Ian­cu, una din­tre cele mai valo­roa­se come­dii de mora­vuri din dra­ma­tur­gia româ­neas­că, în care auto­rul sati­ri­zea­ză, cu un umor excep­țio­nal, lăco­mia, cinis­mul și dezu­ma­ni­za­rea bur­ghe­zi­ei de la înce­pu­tul seco­lu­lui XX. Se râde mult la acest spec­ta­col, dar spec­ta­to­rii rămân și cu un gust amar. Peri­peţi­i­le amo­roa­se din cla­nu­lui Dudu­le­ni­lor, repli­ci­le savu­roa­se şi bâr­fe­le sucu­len­te scot în evi­den­ță, într-un mod para­do­xal, des­ti­ne­le tra­gi­ce ale uno­ra din­tre per­so­na­je.

În dis­tri­bu­ție: Dana Dumi­tres­cu, Lui­za Mar­ti­ne­scu Toma, Lana Mos­ca­liuc, Lau­ra Ior­dan Adri­an, Mire­la Pană, Cris­ti­na Oprean, Lili­a­na Cazan, Maria Lupu, Andu Axen­te, Adri­an Dumi­tres­cu, Remus Archip și Gabriel Nea­ţă. Sce­no­gra­fia: Lăcră­mi­oa­ra Dumi­tra­ş­cu,  core­gra­fia: Rai­monda Potlog.

Bile­te­le la spec­ta­co­le­le Tea­tru­lui de Stat Con­stan­ța se pot achi­zi­țio­na fie onli­ne, prin plat­for­ma www.mystage.ro, fie de la casa de bile­te a Tea­tru­lui de Stat Con­stan­ța (Bule­var­dul Fer­di­nand Nr. 11), la urmă­toa­re­le pre­țuri: 40 lei (lojă), 30 lei (stal), 20 lei (bal­con) și 7,5 lei (bile­te pen­tru elevi, stu­denți, pen­sio­nari). 

Pro­gra­mul agen­ți­ei de bile­te: luni: 09:00 – 17:00;  joi — dumi­ni­că: 11:00 – 19:00.


Man­ga­lia News, 10.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply