ȘTIRILE POZITIVE ALE ANULUI 2019. MAI

0
266

1. Româ­nia este a cin­cea cea mai atrac­ti­vă pia­ță de pro­duc­ție din Euro­pa și ocu­pă locul 12 la nivel mondi­al. La nivel euro­pean, pia­ța de pro­duc­ție româ­neas­că este depă­și­tă doar de Cehia, Polo­nia, Litu­a­nia și Unga­ria, în timp ce la nivel mondi­al cele mai atrac­ti­ve pie­țe indus­tri­a­le sunt Chi­na, SUA, Tai­wan, India și Can­a­da. Într-un cla­sa­ment în care se dă o pon­de­re mai mare cos­tu­ri­lor, Româ­nia ocu­pă a doua pozi­ție, fiind depă­și­tă doar de Litu­a­nia. (Profit.ro)

2. Argen­ti­na și Alge­ria au anun­țat că au eli­mi­nat ofi­ci­al mala­ria. Numă­rul țări­lor care au sca­păt de aceas­tă boa­lă a ajuns la 38. (CNN)

3. Elec­tri­ci­ta­tea pro­du­să de insta­la­ți­i­le foto­vol­tai­ce și tur­bi­ne­le eoli­e­ne teres­tre va fi anul vii­tor mai iefti­nă decât cea gene­ra­tă de ori­ce com­bus­ti­bil fosil, ara­tă un raport publi­cat mier­curi de Agen­ția Inter­națio­na­lă pen­tru Ener­gie Rege­ne­ra­bi­lă. (Profit.ro)

4. Echi­pa Cole­gi­u­lui Naţio­nal de Infor­ma­ti­că „Tudor Via­nu” din Bucu­reşti şi echi­pa Cen­tru­lui Judeţean de Exce­lenţă Pra­ho­va, repre­zen­tan­te­le Româ­ni­ei la a III‑a edi­ţie a Olim­pi­a­dei Inter­na­ţio­na­le de Infor­ma­ti­că în Echi­pe, au obţi­nut meda­li­i­le de aur şi de argint. (News.ro)

5. Un spi­tal din San Die­go a anun­țat naș­te­rea celui mai mic pre­ma­tur din lume. Say­bie, care avea la naș­te­re, în decem­brie, doar 250 gra­me, a supra­vie­țu­it după ce s‑a năs­cut în a 23 săp­tămâ­na de sar­ci­nă. La ieși­rea din spi­tal, zile­le tre­cu­te, bebe­lu­șul avea aproa­pe 2,3 kilo­gra­me. (Fox)

6. New Hamp­shi­re a deve­nit sta­tul ame­ri­can cu numă­rul 21 care a abo­lit pedeap­sa cu moar­tea. În ulti­mii 80 de ani în acest stat nu a avut loc nici o exe­cu­ție a vre­u­nui con­dam­nat. (AP)

7. Pes­te 82% din­tre irlan­dezi au votat pen­tru ca pro­ce­du­ra divor­țu­lui să se sim­pli­fi­ce. În acest moment, irlan­de­zii care vor să divor­țe­ze tre­bu­ie să aștep­te 4 ani de „recon­ci­li­e­re” îna­in­te de a fi pro­nun­ța­tă sepa­ra­rea cuplu­ri­lor. Divor­țul în Irlan­da a fost intro­dus abia în 1995. (Quarz)

8. Minis­trul Agri­cul­tu­rii, Petre Daea, a anun­țat că Româ­nia se află pe locul al 2‑lea în Uniu­nea Euro­pea­nă, după Spa­nia, ca număr al fami­li­i­lor de albi­ne şi pe pri­mul loc la pro­du­cţia de mie­re. (News.ro)

9. Colo­ra­do este pri­mul stat ame­ri­can ce limi­tea­ză pre­țul insuli­nei. Înce­pând din ianu­a­rie cos­tul insuli­nei pen­tru 30 de zile nu mai poa­te depăși $100. (HuffPost)

10. Numă­rul soci­e­tă­ți­lor comer­ci­a­le și per­soa­ne­lor fizi­ce auto­ri­za­te intra­te în insol­ven­ță a scă­zut cu 30,22%, în pri­me­le patru luni din 2019, com­pa­ra­tiv cu peri­oa­da simi­la­ră din anul ante­ri­or, la 2.069 de insol­ven­țe, reie­se din date­le publi­ca­te pe site-ul Ofi­ci­u­lui Națio­nal al Regis­tru­lui Comer­țu­lui (ONRC). (Profit.ro)

11. LEGO a anun­țat că a atins ope­ra­rea pe 100% ener­gie rege­ne­ra­bi­lă după ce și‑a con­stru­it o fer­mă de eoli­e­ne în Marea Irlan­dei cu o capa­ci­ta­te de 258 mega­watts. (Inde­pen­dent)

12. Sta­tul ame­ri­can Washin­gton a deve­nit pri­mul care a apro­bat trans­for­ma­rea cor­pu­lui uman în îngră­șământ. Con­form legii, locu­i­to­rii au acum încă o opțiu­ne pe lân­gă înmor­mân­ta­re și arde­rea în cre­ma­to­riu. La fina­lul pro­ce­su­lui, pămân­tul rezul­tat este pre­lu­at de rude care îl pot folo­si pen­tru a plan­ta flori, pla­te, legu­me sau copaci. (BBC)

13. Româ­nia va avea cir­ca 465 de auto­bu­ze elec­tri­ce care vor cir­cu­la în 21 de ora­şe, con­form date­lor actu­a­le, cen­tra­li­za­te de Eco­no­mi­ca. Cele mai mul­te, 100, vor fi în Capi­ta­lă. (Link)

14. Șer­pa­șul nepa­lez Kami Rita, 49 de ani, a reu­șit să sta­bi­leas­că un record urcând pe mun­te­le Eve­rest de două ori în ace­eași săp­tămâ­nă. A fost esca­la­da­rea cu numă­rul 24 a celui mai îna­lt vârf din lume, pen­tru Kami. (BBC)

15. Far­fu­ri­i­le, tacâ­mu­ri­le paie­le şi alte obiec­te de uni­că folo­sinţă din plas­tic vor fi inter­zi­se în UE, obli­ga­ţia fiind impu­să tutu­ror sta­te­lor înce­pând cu anul 2021. Deci­zia a fost adop­ta­ta astazi de Con­si­li­ul UE. (Ade­va­rul)

16. Măr­ci­le Dacia și Tesla sunt cele mai per­for­man­te în pri­mul tri­mes­tru al aces­tui an, în Euro­pa, având cele mai mari creș­teri. (Profit.ro)

17. Mași­ni­le auto­no­me vor redu­ce tra­fi­cul cu 35%, potri­vit unui stu­diu rea­li­zat de Uni­ver­si­ta­tea din Cam­bri­d­ge. (Auto­Ex­press)

18. Feme­i­le din India au votat masiv la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re și ar putea fi pen­tru pri­ma oară când numă­rul lor îl depă­șeș­te pe cel al votan­ți­lor de sex mas­culin. India a votat în ulti­me­le 30+ zile, iar rezul­ta­te­le pre­li­mi­na­re vor fi anun­ța­te joi, 23 Mai. (Axi­os)

19. NASA a pus într-un colaj foto date­le strân­se în 16 ani pen­tru a con­strui cea mai amplă ima­gi­ne a uni­ver­su­lui, ce con­ți­ne 265.000 de gala­xii. (Enga­d­get)

20. Româ­nia a expor­tat anul tre­cut în țări­le Uniu­nii Euro­pe­ne și în sta­te ter­țe pes­te 12 mili­oa­ne de tone de cere­a­le, cu un mili­on de tone mai mult față de anul pre­ce­dent, înca­să­ri­le depă­șind 2,2 mili­ar­de de euro. (Profit.ro)

21. Un mili­ar­dar ame­ri­can de culoa­re va plăti toa­te cre­di­te­le pen­tru stu­dii ale celor apro­xi­ma­tiv 400 de stu­denți absol­venți ai gene­ra­ți­ei 2019 de la o uni­ver­si­ta­te din Atlan­ta, Geor­gia. Robert F Smi­th va plăti cre­di­te în valoa­re de ~ $40 de mili­oa­ne. (BBC)

22. Rover-ul chi­nez Chang’e‑4 a des­co­pe­rit pe lună mine­ra­le necu­nos­cu­te omu­lui până acum, care ar putea con­tri­bui la o mai bună înțe­le­ge­re a for­mă­rii sin­gu­ru­lui sate­lit natu­ral al Pămân­tu­lui. Chang’e‑4 a fost direc­țio­nat inten­țio­nat către cel mai mare cra­ter de pe lună, aces­ta fiind con­si­de­rat un loc foar­te bun pen­tru ast­fel de cer­ce­tări. (Enga­d­get)

23. O echi­pă de explo­ra­tori și un inves­ti­tor pri­vat din Dal­las au rea­li­zat cea mai adân­că scu­fun­da­re sub­ma­ri­nă: 10.928 metri. Scu­fun­da­rea rea­li­za­tă în Groa­pa Mari­a­ne­lor, cel mai adânc loc de pe Pământ, a dobo­rât vechiul record, vechi de 7 ani, cu 16 metri. (gCap­tain)

24. Medi­cii din Pre­to­ria, Afri­ca de Sud, au rea­li­zat pri­mul transplant din lume al oscioa­re­lor ure­chii folo­sind oase prin­ta­te 3D. (TheS­tar)

25. Orga­ni­za­ția Națiu­ni­lor Uni­te a anun­țat că 187 de țări au agre­at să con­tro­le­ze depla­sa­rea deșe­u­ri­lor din plas­tic între gra­ni­țe­le lor, într-un efort colec­tiv pen­tru redu­ce­rea aces­to­ra. Sta­te­le Uni­te nu a ade­rat la aceas­tă înțe­le­ge­re. (CNN)

26. Poli­ţia Româ­nă a anu­nţat că, în pri­me­le luni ale anu­lui 2019, cri­mi­na­li­ta­tea a scă­zut faţă de ace­ea­şi peri­oa­dă a anu­lui tre­cut. Ast­fel, infra­cţiu­ni­le de omor înre­gis­trea­ză o scă­de­re de 8,6%, faţă de pri­me­le patru luni din 2018, ten­ta­ti­va la aceas­tă infra­cţiu­ne fiind în ace­la­şi trend (-7,9%). (News.ro)

27. O orga­ni­za­ție non-pro­fit va folo­si Inte­li­gen­ța Arti­fi­ci­a­lă și ima­gini din sate­lit pen­tru a urmări polu­a­rea aeru­lui de la fie­ca­re cen­tra­lă elec­tri­că de pe Pământ, în timp real. Iar date­le vor fi dis­po­ni­bi­le public. (Vox)

28. Cos­ta Rica și‑a dub­lat, în ulti­mii 30 de ani, numă­rul de hec­ta­re aco­pe­ri­te de păduri. Jumă­ta­te din supra­fa­ța țării este acum ocu­pa­tă de copaci. (NYTi­mes)

29. Gha­na a lan­sat cea mai mare flo­tă de dro­ne din lume care livrea­ză vac­ci­nuri. 120 de dro­ne “lucrea­ză” 24/24 pen­tru a livra vac­ci­nuri către 2000 de dis­pen­sa­re din întrea­ga țară. (Link)

30. Con­form rapor­tu­lui “New Glo­bal Bur­den of Disea­se Report”, între 1990 și 2017, la nivel mondi­al, numă­rul dece­se­lor la copii și ado­les­cenți a scă­zut cu 51,7%, de la 13,77 mili­oa­ne, la 6,64 mili­oa­ne. (CNN)

31. Star­tup-ul ger­man Lili­um a pre­zen­tat un pro­to­tip de taxi elec­tric zbu­ră­tor cu 5 locuri capa­bil să par­cur­gă 300 de kilo­me­tri într‑o oră printr‑o sin­gu­ră ali­men­ta­re. Com­pa­nia vrea să lanse­ze până în 2025 un ser­vi­ciu de taxiuri zbu­ră­toa­re ce pot fi coman­da­te prin inter­me­di­ul unei apli­ca­ții (CNN)

32. Chi­le a atins încă din acest an tar­ge­tul pen­tru pro­cen­tul de ener­gie rege­ne­ra­bi­lă setat pen­tru 2025. În 2030, 70% din ener­gia folo­si­tă va fi din sur­se rege­ne­ra­bi­le. (Link)

33. Anul tre­cut, pen­tru pri­ma oară din seco­lul 19, numă­rul cen­tra­le­lor pe căr­bu­ne care au fost închi­se l‑a depă­șit pe cel al noi­lor cen­tra­le­lor pe căr­bu­ne des­chi­se. (Blo­om­berg)

34. Depar­ta­men­tul de Stat ame­ri­can a sem­nat o înțe­le­ge­re cu McDonald”s prin care toa­te cele 194 de res­ta­u­ran­te din Aus­tria ofe­ră suport cetă­țe­ni­lor ame­ri­cani aflați în cău­ta­re de aju­tor. Anga­ja­ții res­ta­u­ran­te­lor au acces la o linie tele­fo­ni­că 24/24 cu amba­sa­da Sta­te­lor Uni­te din Vie­na. (BBC)

35. Oame­nii de ști­in­ță de la Uni­ver­si­ta­tea Cam­bri­d­ge au dezvol­tat pri­mul orga­nism viu cu ADN com­plet repro­iec­tat. Exis­ten­ța micro­bu­lui cre­at în labo­ra­tor din E. Coli ară­tă că via­ța este posi­bi­lă cu un cod gene­tic res­tric­țio­nat. Des­co­pe­ri­rea ar putea avea bene­fi­cii în cre­a­rea de medi­ca­men­te sau ADN-uri modi­fi­ca­te care con­țin carac­te­ris­tici pre­cum rezis­ten­ța la viru­suri. (The­Gu­ar­dian)

36. PIB-ul Româ­ni­ei a cres­cut cu 5,1% pe pri­mul tri­mes­tru din acest an, com­pa­ra­tiv cu peri­oa­da simi­la­ră a anu­lui tre­cut, ara­tă date­le publi­ca­te de Insti­tu­tul Națio­nal de Sta­tis­ti­că. Eco­no­mia a cres­cut cu 1,3% față de tri­mes­trul 4 din 2018. Româ­nia a avut a doua cea mai mare creș­te­re din UE, după Unga­ria, care a înre­gis­trat un plus de 5,2%. (Profit.ro)

37. San Franci­sco a inter­zis folo­si­rea teh­no­lo­gi­ei de recu­noaș­te­re faci­a­lă de către poli­ție și alte auto­ri­tăți loca­le. Este pri­mul mare oraș ame­ri­can care blo­chea­ză recu­noaș­te­rea faci­a­lă. (NYTi­mes)

38. NASA vrea să tri­mi­tă pri­ma feme­ie pe Lună până în 2024. Doar 12 per­soa­ne au pus picio­rul până acum pe sate­li­tul natu­ral al Pămân­tu­lui, toți fiind băr­bați. (CNN)

39. Pri­ma lege din Sta­te­le Uni­te prin care le este inter­zis doc­to­ri­lor să devi­nă dona­tori de sper­mă pen­tru pacien­te­le lor a fost adop­ta­tă în India­na. (The­A­tlan­tic)

40. Ama­zon ar fi intro­dus, în depo­zi­te­le sale, mașini auto­ma­te care sor­tea­ză pro­du­se­le și le intro­duc în cutii pen­tru a fi livra­te. Două ast­fel de mașini înlo­cu­iesc cel puțin 24 de oameni, pro­duc­ti­vi­ta­tea lor fiind mult mai mare. Apro­xi­ma­tiv 700 de cutii pe oră rezol­vă mași­ni­le, de 3–4 ori mai mult decât oame­nii. (Reu­ters).

Citiți mai mult în CRONICA.RO


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply