ȘTIRILE POZITIVE ALE ANULUI 2019. APRILIE

0
168

1. Româ­nii sunt prin­tre cei mai har­nici anga­jați din lume, iar Româ­nia are cea mai mare cre­ş­te­re de pro­duc­ti­vi­ta­te din Euro­pa și din­tre țări­le dezvol­ta­te ale lumii, potri­vit Orga­ni­za­ți­ei pen­tru Coo­pe­ra­re şi Dezvol­ta­re Eco­no­mi­că. Cri­za for­ței de mun­că i‑a făcut pe mulți patroni să găseas­că solu­ții să pro­du­că la fel de mult cu mai puțini oameni, însă eco­no­miș­tii de la noi spun că mai avem mult până când să pro­du­cem cât un neamț, englez sau fran­cez. (Sti­ri­le­Pro­tv)

2. O echi­pă de cer­ce­tă­tori de la Insti­tu­tul de Teh­no­lo­gie din Sto­c­kholm a inven­tat un “lemn trans­pa­rent”, care, cu aju­to­rul unui poli­mer, poa­te să absoar­bă și să eli­be­re­ze căl­du­ra deve­nind unul din­tre cele mai efi­cien­te mate­ri­a­le pen­tru con­struc­ții. (Link)

3. Sue­dia a dema­rat un pro­iect pilot prin care va tes­ta un sis­tem de încăr­ca­re wire­less pen­tru mași­ni­le elec­tri­ce în timp ce aces­tea cir­cu­lă pe un drum public. (Auto­mar­ket)

4.Anul tre­cut, din 37,8 mili­oa­ne de zbo­ruri comer­ci­a­le la nive­lul între­gii lumi, în 15 s‑au înre­gis­trat acci­den­te fata­le ceea ce înseam­nă un număr de 0.39 acci­den­te la un mili­on de zbo­ruri, con­form date­lor Avi­a­tion Safe­ty Network. La înce­pu­tul ani­lor ‘70, situ­a­ția era mult mai gra­vă, cu un acci­dent fatal la fie­ca­re 160.000 zbo­ruri. (Washin­gton­Post)

5. Pro­cen­tul ado­les­cen­te­lor însăr­ci­na­te a scă­zut pen­tru al zece­lea an con­se­cu­tiv în Marea Bri­ta­nie, în timp ce numă­rul feme­i­lor de pes­te 40 de ani care nasc este în creș­te­re. (The­E­co­no­mist)

6. Ca urma­re a scă­de­rii numă­ru­lui de vio­len­țe din Siria și Irak, numă­rul total al acte­lor tero­ris­te s‑a redus la nivel glo­bal în 2018 cu 33%. Rapor­tul Jane’s Ter­ro­rism and Insur­gen­cy Cen­tre Glo­bal Atta­ck Index rea­li­zat de fir­ma spe­cia­li­za­tă în infor­ma­ții mili­ta­re Jane’s by IHS Mar­kit ara­tă că anul tre­cut s‑au înre­gis­trat cu o tre­i­me mai puți­ne ata­curi tero­ris­te decât în 2017. (Profit.ro)

7. Eco­no­mia Româ­ni­ei a urcat anul tre­cut pe locul 15 la nive­lul Uniu­nii Euro­pe­ne, potri­vit date­lor publi­ca­te de Euros­tat pen­tru anul 2018 refe­ri­tor la PIB expri­mat în euro. După ce în 2017 am depă­şit Gre­cia, anul tre­cut am devan­sat o altă eco­no­mie din sudul con­ti­nen­tu­lui, Por­tu­ga­lia, o țară cu 10,6 mili­oa­ne de locu­i­tori. (Cur­sde­gu­ver­na­re)

8. O echi­pă de cer­ce­tă­tori a res­ta­u­rat și a reîn­vi­at une­le celu­le ale cre­ie­ru­lui la porcii care au fost deca­pi­tați cu patru ore mai devre­me. Sti­mulând cre­ie­rul cu o com­bi­na­ție de sub­stan­țe nutri­ti­ve și sub­stan­țe chi­mi­ce, oame­nii de ști­in­ță au fost șocați să rea­li­ze­ze că unii neu­roni latenți au înce­put să se reac­ti­veze, chiar dacă cre­ie­rul nu a ară­tat o acti­vi­ta­te coor­do­na­tă nece­sa­ră pen­tru cunoaș­te­re și pen­tru via­ța nor­ma­lă. Stu­di­ul a ară­tat că moar­tea celu­le­lor cere­bra­le ar putea fi opri­tă, iar une­le con­e­xiuni ale cre­ie­ru­lui ar putea fi res­ta­bi­li­te. Rezul­ta­tul con­tra­zi­ce ide­ea pri­vind decli­nul ire­ver­si­bil al cre­ie­ru­lui în câte­va minu­te după ce flu­xul de sân­ge este oprit. (The­A­tlan­tic)

9. Sta­te­le Uni­te au înce­put să tes­te­ze teh­ni­ca CRISPR de modi­fi­ca­re gene­ti­că pe oameni. Doi pacienți bol­navi de can­cer au fost tra­tați ast­fel ca o ulti­mă solu­ție, după ce tra­ta­men­tul obiș­nu­it nu a dat rezul­ta­te. Tes­tul eli­mi­nă, modi­fi­că și rein­te­grea­ză în orga­nism celu­le imu­ne în spe­ran­ța că aces­tea vor dis­tru­ge celu­le­le can­ce­ri­ge­ne. (Enga­d­get)

10. Oame­nii de şti­inţă de la Uni­ver­si­ta­tea din Tel Aviv au rea­li­zat pri­ma ini­mă impri­ma­tă 3D, com­ple­tă, cu vase de sân­ge, pen­tru care a fost folo­si­tă „cer­ne­a­lă” per­so­na­li­za­tă, baza­tă pe cola­gen, potri­vit Haa­retz. Pen­tru aceas­tă ini­mă au fost folo­si­te ţesu­turi de la un pacient. Până în pre­zent, cer­ce­tă­to­rii au reu­şit să rea­li­ze­ze ini­ma uma­nă doar că muşchi, fără vase­le de sân­ge. (News.ro)

11. Ieri au fost publi­ca­te în pre­mie­ră pri­me­le patru ima­gini care sur­prind o Gau­ră Nea­gră. Afla­tă la o dis­tan­ță de 55 mili­oa­ne ani lumi­nă de Pământ, Gau­ra Nea­gră sur­prin­să de tele­s­co­pul Event Hori­zon are o masă de 6,5 mili­ar­de ori mai mare decât soa­re­le nos­tru. (Space.com)

12. Oame­nii de ști­in­ță au iden­ti­fi­cat o for­mă de mate­rie care este lichi­dă și soli­dă în ace­lași timp. Echi­pa a folo­sit AI pen­tru a izo­la ato­mii de pota­siu care pre­zin­tă ambe­le pro­pri­e­tăți. (NatGeo)

13. Potri­vit unui nou stu­diu, impul­su­ri­le elec­tro­ni­ce de inten­si­ta­te redu­să ar putea rezol­va anu­mi­te for­me de pier­de­re a memo­ri­ei aso­ci­a­te vâr­stei îna­in­ta­te. (The­Gu­ar­dian)

14. Agen­ția spa­ți­a­lă a Japo­ni­ei, JAXA, lucrea­ză la un plan pen­tru con­stru­i­rea unei baze pe Lună care va fi ope­ra­tă cu roboți auto­nomi. (Space.com)

15. Ulti­ma fer­mă din Ger­ma­nia care creș­tea ani­ma­le pen­tru blă­nuri s‑a închis, îna­in­tea dea­d­li­ne-ului setat de guver­nul fede­ral pen­tru 2022. (Link)

16. Spe­ran­ța de via­ță la nivel glo­bal a cres­cut cu 5 ani și jumă­ta­te în inter­va­lul 2000–2016, a anun­țat Orga­ni­za­ția Mondi­a­lă a Sănă­tă­ții (OMS), sub­li­ni­ind că dis­cre­pan­țe­le din­te țări­le cu veni­turi mari și cele săra­ce per­sis­tă. În timp ce spe­ran­ța de via­ță pen­tru o per­soa­nă năs­cu­tă în 2000 era de 66,5 ani, o per­soa­nă care a venit pe lume în 2016 poa­te spe­ra să tră­i­as­că până la vâr­sta de 72 de ani, pre­ci­zea­ză OMS cu oca­zia publi­că­rii sta­tis­ti­ci­lor mondi­a­le din dome­ni­ul sănă­tă­ții. (Profit.ro)

17. Cer­ce­tă­to­rii ame­ri­cani au cre­at un nou mate­ri­al, care se extin­de și se con­trac­tă în func­ție de can­ti­ta­tea de lumi­nă la care este expus. Aces­ta este văzut ca având poten­ți­a­lul unui mușchi arti­fi­ci­al care poa­te ridi­ca și muta gre­u­tăți prin mani­pu­la­rea pe bază de lumi­nă. (Phys)

18. Mași­ni­le elec­tri­ce dețin 58% din pia­ța Nor­ve­gi­ei, în vre­me ce hibri­de­le repre­zin­tă 19%. Doar 23% din pia­ța loca­lă mai apar­ți­ne mași­ni­lor baza­te exclu­siv pe com­bus­ti­bil fosil. (Clean Tech­ni­ca)

19. Folo­sind elec­tri­ci­ta­te, matri­țe pro­du­se la impri­man­te 3D și ace minu­s­cu­le, oame­nii de ști­in­ță au dezvol­tat o pro­ce­du­ră de chi­rur­gie mole­cu­la­ră care pătrun­de în țesu­tul viu fără inci­zii, fără a crea cica­trici sau a fi nece­sa­ră o peri­oa­dă mare de recu­pe­ra­re după ope­ra­ție. (Phys)

20. O finan­ța­re de cir­ca 1,9 mili­ar­de de euro pen­tru patru pro­iec­te majo­re în Româ­nia a fost apro­ba­tă azi de către Comi­sia Euro­pea­nă. Nu mai puțin de 1 mili­ard de euro se duc către pro­iec­te­le ruti­e­re de pe Cen­tu­ra Capi­ta­lei: 51 de km din autos­tra­da de cen­tu­ră A0 (pe zona sud) și pe pro­iec­te­le de lăr­gi­re și noduri ruti­e­re de la Mogo­șoa­ia, Domnești, Ber­ceni și Olte­ni­ța. Alți 100 de mili­oa­ne de euro merg la metrou, pen­tru Magis­tra­la 2. (Hot­news).

Mai mult, în CRONICA.RO.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele