Stagiu de KUNG-FU, proba „SANDA”, la Casa Tineretului din Mangalia. Va avea loc şi Adunarea Generală a Asociaţiei Române de Kung-Fu

0
326

În peri­oa­da 10–12.01.2020, la Man­ga­lia la Sala „Sha­o­lin”, de la Casa Tine­re­tu­lui, se va desfă­şu­ra un sta­giu de Kung-Fu, la pro­ba de „San­da”. La curs pot să par­ti­ci­pe spor­tivi avan­sa­ţi (minim 17 ani), instruc­tori, antre­nori şi arbi­tri.

Pro­gram:

Vineri 10.01.2020:

-16.30–17.00: Sosi­rea par­ti­ci­panţi­lor.

-17.00–20.00: Pre­gă­ti­re la Kung-Fu, pro­ba de „San­da”. Teh­nici de bază şi com­bi­na­ţii de lup­tă. Qi-Kung.

Sîm­bă­tă 11.01.2020:

-09.00–13.00: Pre­gă­ti­re la Kung-Fu, pro­ba de „San­da”. Com­bi­na­ţii de lup­tă. Qi-Kung.
-13.00–15.00: Pau­za de masă.
-15.00–19.00: Pre­gă­ti­re la Kung-Fu, pro­ba de „San­da”. Com­bi­na­ţii de lup­tă, tac­ti­că şi stra­te­gie pen­tru con­curs. Qi-Kung.
-19.00–21.00: Adu­na­rea Gene­ra­lă a Aso­ci­a­ţi­ei Româ­ne de Kung-Fu. Vor par­ti­ci­pa repre­zen­tanţii legali ai clu­bu­ri­lor, pe baza dele­ga­ţi­ei ofi­ci­a­le.

Dumi­ni­că 12.01.2020:

-09.00–13.00: Pre­gă­ti­re la Kung-Fu, pro­ba de „San­da” pen­tru con­cur­suri. Qi-Kung.
-13.00: Acor­da­rea diplo­me­lor de par­ti­ci­pa­re şi înche­ie­rea sta­gi­u­lui.
-13.00–15.00: Exa­men de grad pen­tru cen­tu­ra nea­gră.

Con­di­ţii de par­ti­ci­pa­re:
1. Spor­tiv, instruc­tor, antre­nor şi arbi­tru mem­bru al unui club afi­li­at la Aso­ci­a­ţia Româ­nă de Kung-Fu.
2. Ţinu­ta este obli­ga­to­rie! Pan­ta­lon lung, tri­cou alb cu mîne­ca scur­tă, espa­dri­le negre (ble­u­ma­rin).
3. Ter­men de înscri­e­re: 9.01.2020.
4. Nu se per­ce­pe coti­za­ţie de par­ti­ci­pa­re.
5. Caza­rea şi masa, pe bază de coman­dă fer­mă, preţuri mini­me!


Man­ga­lia News, 09.01.2020. (A trans­mis Maes­trul Flo­rin Ior­dă­noa­ia).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply