Sinteza modificărilor legislative la începutul anului 2020, de Valentina Saygo

0
273

Deo­cam­da­tă (Doam­ne-aju­tă!) noul an fis­cal înce­pe cu puți­ne modi­fi­cări legi­sla­ti­ve, iar mare par­te din ele sunt repa­ra­to­rii sau reme­dii rapi­de.  

 1. Sala­ri­ul minim brut pe eco­no­mie este modi­fi­cat de la 2.080 lei la 2.230 lei, înce­pand cu 1 ianu­a­rie 2020. Prin excep­tie, sala­ri­ul minim brut pen­tru pos­turi cu stu­dii supe­ri­oa­re rămâ­ne 2.350 lei și în dome­ni­ul con­struc­ți­i­lor rămâ­ne 3.000 lei.
 2. Pla­fo­nul minim pen­tru veni­turi extra-sala­ri­a­le pen­tru obli­ga­ti­vi­ta­tea depu­ne­rii Decla­ra­ției Uni­ce și pla­ta con­tri­bu­ti­ei de sănă­ta­te este de 2.230 lei x 12 = 26.760 lei.
 3. Baza mini­mă pen­tru con­tri­bu­ția pen­tru sănă­ta­te se modi­fi­că în func­ție de sala­ri­ul minim, iar suma de pla­tă este 2.676 lei.
 4. Noua baza de cal­cul pen­tru PFA-uri impo­zi­ta­te la nor­mă de venit se modi­fi­că în func­ție de sala­ri­ul minim pe eco­no­mie și nu poa­te fi mai mică de 12 sala­rii mini­me, res­pec­tiv 26.760 lei.
 5. S‑a eli­mi­nat supraim­po­zi­ta­rea con­trac­te­lor de mun­ca part-time, înce­pand cu 1 ianu­a­rie 2020.
 6. S‑a eli­mi­nat supra­ac­ci­za pen­tru car­bu­ranți, dar au fost actu­a­li­za­te la sala­ri­ul minim acci­ze­le pen­tru car­bu­ranți și țiga­re­te.
 7. De la 1 febru­a­rie 2020, se abro­gă Split TVA.
 8. Rea­min­tim obli­ga­ti­vi­ta­tea înscri­e­rii în Regis­trul Bene­fi­ci­a­ri­lor Reali la ONRC, pâna la 21 iulie 2020.
 9. Modi­fi­cari esen­ți­a­le la Legea Soci­e­ta­ti­lor Comer­ci­a­le, res­pec­tiv eli­mi­na­rea acor­du­lui veci­ni­lor, la decla­ra­rea sediu­lui soci­al; eli­mi­na­rea nesu­pra­pu­ne­rii sedi­i­lor soci­a­le ale mai mul­tor fir­me la ace­eași adre­să; eli­mi­na­rea uni­ci­tă­ții aso­ci­a­tu­lui unic într‑o sin­gu­ră fir­mă.
 10. Modi­fi­cări pri­vind pro­cen­ta­jul mediu anu­al pen­tru amba­la­je adre­sa­te ope­ra­to­ri­lor eco­no­mici care intro­duc ambalaje/deșeuri în țară.
 11. Măsuri repa­ra­to­rii pre­vă­zu­te ini­țial în OUG 114/2018 adre­sa­te băn­ci­lor, ope­ra­to­ri­lor de tele­fo­nie mobi­lă, gaze natu­ra­le, ener­gie elec­tri­că.
 12. Imple­me­ta­rea Direc­ti­vei Euro­pe­ne de TVA: rapor­ta­rea obli­ga­to­rie a tranzac­ti­i­lor trans­fron­ta­li­ere; pache­tul de reme­dii rapi­de în mate­rie de TVA intra­co­mu­ni­ta­ră și uni­for­mi­za­rea regle­men­tă­ri­lor în mate­rie de TVA. Urmea­ză publi­ca­rea acte­lor nor­ma­ti­ve.

Eu îți doresc cash-flow pozi­tiv și pro­fi­turi maxi­me!

Foto cre­dit: Valen­ti­na Say­go.

Dă sha­re, dacă ți‑a fost de folos și îți mul­țu­mesc pen­tru asta!

Valen­ti­na Say­go, ianu­a­rie 2020.

MN: Arti­co­le­le publi­ca­te de Man­ga­lia News, sem­na­te de Valen­ti­na Say­go, expert con­ta­bil, dedi­ca­te mici­lor antre­pre­nori, pot fi vizu­a­li­za­te AICI.


Man­ga­lia News, 09.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply