Şi personalul medical se testează pentru HIV, VHB şi VHC

0
259

Fun­da­ţia Bay­lor Marea Nea­gră este par­te­ne­rul de tes­ta­re a per­so­na­lu­lui medi­cal din judeţul Con­stanţa. Mii de medici, asis­tenţi medi­cali gene­ra­li­şti şi infir­mi­eri anga­ja­ţi ai Spi­ta­lu­lui Cli­nic Judeţean de Urgenţă „Sfân­tul Andrei” din Con­stanţa s‑au tes­tat la Fun­da­ţia Bay­lor Marea Nea­gră.

Ser­vi­ci­i­le medi­ca­le pro­fi­lac­ti­ce, prin care se asi­gu­ră supra­ve­ghe­rea stă­rii de sănă­ta­te a anga­ja­ţi­lor din dome­ni­ul ser­vi­ci­i­lor medi­ca­le includ, pe lân­gă exa­me­nul cli­nic gene­ral, tes­ta­rea obli­ga­to­rie pen­tru depis­ta­rea posi­bi­le­lor infe­cţii cu HIV sau cu viru­su­ri­le hepa­ti­ti­ce B şi C.

Fun­da­ţia Bay­lor Marea Nea­gră, în baza unui pro­to­col înche­iat în urmă cu doi ani cu Spi­ta­lul Cli­nic Judeţean de Urgenţă „Sfân­tul Andrei” din Con­stanţa, asi­gu­ră ser­vi­ci­ul de tes­ta­re volun­ta­ră pen­tru cele trei infe­cţii vira­le pen­tru tot per­so­na­lul medi­cal, inclu­siv cel al secţi­i­lor exte­ri­oa­re ale SJU.

Pro­ce­sul de tes­ta­re inclu­de pro­gra­ma­rea pen­tru tes­ta­re a per­so­na­lu­lui medi­cal, în strân­să cola­bo­ra­re cu echi­pa de medi­ci­na mun­cii a SJU, pre­cum şi depla­sa­rea echi­pei de tes­ta­re la secţi­i­le exte­ri­oa­re.

Bay­lor pro­mo­vea­ză sănă­ta­tea la locul de mun­că pen­tru cadre­le medi­ca­le, indi­fe­rent de spe­cia­li­za­re, secţie sau loca­li­ta­te, ofe­rind acest ser­vi­ciu gra­tu­it. Tes­ta­rea peri­o­di­că a cadre­lor medi­ca­le per­mi­te eva­lu­a­rea stă­rii de sănă­ta­te în situ­a­ţii de expu­ne­re la fac­tori spe­ci­fici de risc pro­fe­sio­nal şi rea­min­ti­rea impor­tanţei uti­li­ză­rii, fără exce­pţie, a echi­pa­men­tu­lui de pro­te­cţie în cadrul sesiu­ni­lor de con­si­li­e­re care însoţesc acti­vi­ta­tea de tes­ta­re.

Pen­tru a pro­mo­va sănă­ta­tea per­so­na­lu­lui medi­cal la locul de mun­că, Fun­da­ţia Bay­lor Marea Nea­gră a tes­tat în anul care se înche­ie 2786 de cadre medi­ca­le, 212 din­tre aces­tea în cadrul secţi­i­lor exte­ri­oa­re ale SJU Con­stanţa: Secţia Pne­u­mo­lo­gie TBC şi Secţia Cli­ni­că Der­ma­to-vene­ro­lo­gie.

Fun­da­ţia Bay­lor Marea Nea­gră va con­ti­nua cola­bo­ra­rea cu depar­ta­men­tul de medi­ci­na mun­cii din cadrul SJU şi va asi­gu­ra, con­form pro­to­co­lu­lui, ser­vi­ci­ul de tes­ta­re pen­tru HIV, VHB şi VHC pen­tru per­so­na­lul medi­cal anga­jat al spi­ta­lu­lui, inclu­siv cel care lucrea­ză la secţi­i­le exte­ri­oa­re ale aces­tei insti­tu­ţii medi­ca­le,” a decla­rat Miha­e­la Bogdan, coor­do­na­to­rul pro­gra­mu­lui per­ma­nent de tes­ta­re volun­ta­ră, gra­tu­i­tă, rapi­dă şi con­fi­denţi­a­lă.


Man­ga­lia News, Vineri, 3 ianu­a­rie 2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply