S‑a terminat cu petrecerile la bloc, muzica tare sau vecinii gălăgioşi. Au intrat în vigoare noile amenzi pentru cei care deranjează liniştea

0
228

De luni, 26 ianu­a­rie 2020, a intrat în vigoa­re noua lege care pre­ve­de san­cţiuni mult mai dure pen­tru cei care deran­jea­ză în mod repe­tat veci­nii. 

Mai exact, este vor­ba des­pre Legea nr. 192/2019, publi­ca­tă în Moni­to­rul Ofi­ci­al în luna octom­brie a anu­lui şi care se va apli­ca de astăzi. Legea nr. 192/2019, pen­tru modi­fi­ca­rea şi com­ple­ta­rea unor acte nor­ma­ti­ve din dome­ni­ul ordi­nii şi sigu­ranţei publi­ce, modi­fi­că şi actu­a­li­zea­ză  regle­men­tă­ri­le care erau în vigoa­re până în pre­zent prin Legea nr. 61/1991.

Potri­vit cadru­lui legal, per­soa­ne­le care orga­ni­zea­ză petre­ceri cu carac­ter pri­vat şi uti­li­zea­ză apa­ra­tu­ră muzi­ca­lă la inten­si­ta­te de natu­ră a tul­bu­ra lini­ş­tea locu­i­to­ri­lor, în cor­turi, alte ame­na­jări sau în spa­ţiu nea­co­pe­rit, situ­a­te în peri­me­trul apro­pi­at imo­bi­le­lor cu des­ti­na­ţia de locu­inţe sau cu carac­ter soci­al, în medi­ul urban, vor plăti o amen­dă între 2.000 şi 3.000 de lei, o cre­ş­te­re sem­ni­fi­ca­ti­vă faţă de valoa­rea ante­ri­oa­ră (între 500 şi 1.500 de lei, cat era pre­vă­zut de Legea nr. 61/1991). 

Aceas­tă pedeap­să cre­ş­te sem­ni­fi­ca­tiv la per­soa­ne­le care repe­tă ofen­sa într-un inter­val de 24 de ore, iar amen­da poa­te ajun­ge până la 6.000 de lei, sau până la 150 de ore de mun­că în folo­sul comu­ni­tă­ţii. Amen­zi­le cresc până la 1.500 de lei şi pen­tru per­soa­ne­le care inci­tă la dez­or­di­ne soci­a­lă, orga­ni­zea­ză jocuri de noroc ile­ga­le, sau ser­vesc bău­turi alco­o­li­ce în locu­ri­le publi­ce şi în afa­ra res­ta­u­ran­te­lor. 

De ase­me­nea, tot până la 1.500 de lei ajun­ge amen­da pen­tru per­soa­ne­le care deran­jea­ză lini­ş­tea publi­că sau pro­duc zgo­mo­te în zone­le de locu­it, între ore­le 22:00 — 08:00 şi 13:00–14:00. Pen­tru repe­ta­rea ofen­sei într-un inter­val de 24 de ore, aces­te amenzi pot urca până la 3.000 de lei, sau pedeap­să cu 70–120 de ore de mun­că în folo­sul comu­ni­tă­ţii. (zf.ro).


Man­ga­lia News, 29.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele