Renaşte sudul litoralului? Hoteluri modernizate, faleze şi străzi refăcute, în staţiunile de la malul mării

0
479

Înce­pe o nouă epo­că pen­tru sudul lito­ra­lu­lui româ­nesc. În sta­ţiu­ni­le de la malul mării au fost dema­ra­te nume­roa­se inves­ti­ţii, atât pri­va­te, dar şi publi­ce, meni­te să dezmorţeas­că turis­mul. Nume­roa­se hote­luri vechi au intrat în reno­va­re, iar auto­ri­tă­ţi­le loca­le moder­ni­zea­ză infras­truc­tu­ra ceau­şis­tă cu spri­ji­nul fon­du­ri­lor euro­pe­ne.

După ce Mama­ia s‑a supra­a­glo­me­rat în ulti­mii ani şi a deve­nit mai mult un car­ti­er al Con­stanţei, plin cu blo­curi şi apar­ta­men­te de închi­ri­at, dar fără infras­truc­tu­ră, inves­ti­to­rii şi-au îndrep­tat atenţia spre sudul lito­ra­lu­lui, unde prind con­tur noi pro­iec­te turis­ti­ce. Iar ves­tea bună este că mul­te din­tre ele vor resus­ci­ta şi moder­ni­za hote­lu­ri­le vechi, mul­te fere­ca­te şi în sta­re avan­sa­tă de degra­da­re.

Sem­na­lul a fost dat de câţi­va ani, când turi­ş­tii care îşi doreau vacanţe tih­ni­te, cu loc mai mult pe pla­jă, ceva ver­dea­ţă de jur împre­ju­rul hote­lu­lui, au înce­put să fugă de aglo­me­ra­ţia din Mama­ia, mai către sud. Încet încet, vechi­le sta­ţiuni s‑au ani­mat, deşi în mul­te zone infras­truc­tu­ra a rămas ace­ea­şi de pe vre­mea comu­nis­mu­lui.

Sunt însă per­spec­ti­ve că sta­ţiu­ni­le care odi­ni­oa­ră erau mân­dria turis­mu­lui româ­nesc să renas­că şi să rede­vi­nă punc­te prin­ci­pa­le de atra­cţie pen­tru vacanţe­le de vară ale româ­ni­lor, dar şi ale stră­i­ni­lor. Din ce în ce mai mul­te hote­luri vechi intră în reno­vări. După ce au stat ani de zile pără­si­te, imo­bi­le­le au fost cum­pă­ra­te la preţuri des­tul de scă­zu­te, sufi­cient cât să poa­tă fi ulte­ri­or moder­ni­za­te. Una din­tre cele mai aştep­ta­te inves­ti­ţii este cea de rea­bi­li­ta­re a celor trei hote­luri emble­ma­ti­ce din Olimp, Amfi­tea­tru, Pano­ra­mic şi Bel­ve­de­re.

Aces­tea au fost cum­pă­ra­te de pro­pri­e­ta­rul gru­pu­lui Pho­e­ni­cia Hotels, Moham­mad Murad. Lucră­ri­le au fost deja dema­ra­te şi nu este exclus ca măcar o par­te a nou­lui com­plex să fie des­chis în vara 2020. De ase­me­nea, Murad a achi­zi­ţio­nat în vara anu­lui tre­cut şi hote­lul Crai­o­va, pe care intenţio­nea­ză să îl rea­me­na­je­ze şi să îl inclu­dă în noul resort de la Olimp, dar şi hote­lu­ri­le Pra­ho­va şi Clă­bu­cet.

Hote­lul Opal, din sta­ţiu­nea Cap Auro­ra, a fost cum­pă­rat, vara tre­cu­tă de către pro­pri­e­ta­rul por­ta­lu­lui litoralulromanesc.ro, iar hote­lu­ri­le Romanţa, din Nept­un, Olti­na şi Sla­ti­na din Olimp, au fost achi­zi­ţio­na­te de hote­li­eri care mai au spa­ţii de caza­re pe lito­ral, la Efo­rie şi Mama­ia.

Fale­ze­le şi stră­zi­le, refă­cu­te

În para­lel cu inves­ti­ţi­i­le hote­li­e­re, auto­ri­tă­ţi­le loca­le din Man­ga­lia au dema­rat mai mul­te pro­iec­te euro­pe­ne pen­tru moder­ni­za­rea infras­truc­tu­rii din sta­ţiu­ni­le Saturn, Nept­un şi Olimp. Vor fi rea­bi­li­ta­te și moder­ni­za­te mai mul­te străzi, vor fi refă­cu­te tro­tu­a­re­le şi sis­te­mul de ilu­mi­nat public şi vor fi ame­na­ja­te par­cări noi. De ase­me­nea, vor fi rea­li­za­te pis­te de bici­cle­te şi un sens gira­to­riu pen­tru flui­di­za­rea tra­fi­cu­lui ruti­er. În plus, se lucrea­ză la fale­za din Saturn şi urmea­ză să încea­pă rea­bi­li­ta­rea fale­zei de la Man­ga­lia până la Saturn.

Pri­ma Orga­ni­za­ţie de Mana­ge­ment al Des­ti­na­ţi­ei, la Man­ga­lia

Citiți con­ti­nu­a­rea în cugetliber.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply