Proiectul Simultan — București / Timișoara / Constanța, lansat de Ziua Culturii Naționale

0
304

Ziua Cul­tu­rii Națio­na­le este săr­bă­to­ri­tă simul­tan în 3 ora­șe mari ale Româ­ni­ei, cre­ân­du-se o ade­vă­ra­tă axă cul­tu­ra­lă, într-un pro­iect al Aso­ci­a­ți­ei Monta­ge. Cele 3 eve­ni­men­te înlăn­țu­i­te se vor des­fă­șu­ra simul­tan, pe 15 ianu­a­rie 2020, sub sem­nul arte­lor vizu­a­le și al literaturii.

La Bucu­rești, va avea loc, la ora 18:00, ver­ni­sa­jul expo­zi­ți­ei gra­fi­cia­nu­lui Acad. Prof. Dr. Mir­cia Dumi­tres­cu și al Sculp­to­ru­lui Ioan Ladea, găz­du­it de Cen­trul Cul­tu­ral al Sec­to­ru­lui 1 al Muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești. Vor vor­bi conf. dr. Ioan Cris­tes­cu, direc­to­rul Muze­u­lui Națio­nal al Lite­ra­tu­rii Roma­ne și exe­ge­tul emi­ne­scian Valen­tin Coșe­rea­nu, fon­da­to­rul Cen­tru­lui de Stu­dii „Mihai Emi­ne­scu” – Memo­ri­a­lul Ipo­teşti. Va inter­pre­ta la flaut Ion Bogdan Ște­fă­ne­scu, prof. dr. la Uni­ver­si­ta­tea Națio­na­lă de Muzi­că București.

La Timi­șoa­ra, la Bibli­o­te­ca Jude­țea­nă Timiș sec­ția de Artă “Deliu Petro­iu”, va fi lan­sat un album bilingv, româ­no — englez, inti­tu­lat Foto­Sin­te­ze, o retros­pec­ti­vă a lec­tu­ri­lor publi­ce orga­ni­za­te de Bibli­o­te­ca Jude­țea­nă Timiș în ulti­mii 9 ani. Cu înce­pe­re de la ora 13:00 va avea loc un wor­k­shop  de artă și lite­ra­tu­ră por­nind de la ope­ra scri­i­to­ru­lui Nichi­ta Stă­ne­scu, rea­li­zat de ele­vii Lice­u­lui de Arte Plas­ti­ce Timi­șoa­ra sub coor­do­na­rea pro­fe­so­ri­lor Mari­oa­ra Popes­cu, Dana Miclă­uș-Mer­cea și Radu Per­ciun. Wor­k­shop-ul va fi înso­țit de expu­ne­rea unor lucrări ale ele­vi­lor, având ca temă per­so­na­li­ta­tea lui Mihai Emi­ne­scu. La acest eve­ni­ment este invi­tat spe­cial la dez­ba­teri scri­i­to­rul și mana­ge­rul Bibli­o­te­cii jude­țe­ne Timiș “Sorin Titel”, dom­nul Tudor Crețu.

La Con­stan­ța, la Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța va avea loc, înce­pând cu ora 16.00, o expo­zi­ție de artă cu lucră­ri­le a pes­te 40 de artiști orga­ni­za­tă de Fili­a­la Con­stan­ța UNU a Uniu­nii Artiș­ti­lor Plas­tici, cura­to­ri­a­tă de Flo­ren­tin Sîr­bu, Pre­șe­din­te­le Filialei.

În des­chi­de­re va fi pre­zen­tat un moment artis­tic orga­ni­zat de stu­den­ții Facul­tă­ții de Arte a Uni­ver­si­tă­ții Ovi­di­us —  Intar­sii. Pre­zen­tă­ri­le vor fi sus­ți­nu­te de: cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic doc­tor Sorin Mar­cel Coles­niuc, direc­to­rul Muze­u­lui de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța, conf. univ. dr.  Ali­na Cris­tea și prof. univ. dr. Danie­la Vit­cu — deca­nul Facul­tă­ții de Arte, Uni­ver­si­ta­tea Ovi­di­us, Constanța.

Par­te­neri: Cen­trul Cul­tu­ral al Sec­to­ru­lui 1 al Muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești, Muze­ul Națio­nal al Lite­ra­tu­rii Româ­ne, Bibli­o­te­ca Jude­țea­nă Timiș, Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța, Fili­a­la Con­stan­ța UNU a Uniu­nii Artiș­ti­lor Plas­tici, Lice­ul de Arte Plas­ti­ce Timișoara.

Anca Maria Cio­fîr­lă, Aso­ci­a­ția Monta­ge, președinte.


Man­ga­lia News, 15.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply