Programul “Masa caldă în școli” se extinde. Lista școlilor care vor face parte din proiect

0
295

Minis­te­rul Edu­ca­ti­ei pro­pu­ne extin­de­rea pro­gra­mu­lui pilot “Masa cal­da” de la 50 la 100 de scoli, avand in vede­re suc­ce­sul aces­tu­ia in ceea ce pri­ves­te sca­de­rea aban­do­nu­lui sco­lar. Minis­te­rul a publi­cat un pro­iect de Ordo­nan­ta de Urgen­ta care cuprin­de si lis­ta sco­li­lor in care ele­vii vor servi o masa cal­da.

Minis­te­rul Edu­ca­ti­ei a supus dez­ba­te­rii publi­ce, pen­tru 15 zile, un pro­iect de Ordo­nan­ta de Urgen­ta prin care pro­pu­ne extin­de­rea Pro­gra­mu­lui pilot de acor­da­re a unui suport ali­men­tar pen­tru pre­s­co­la­rii si ele­vii din inva­ta­man­tul pre­u­ni­ver­si­tar de stat de la 50, la 100 de uni­tati inva­ta­mant. 
 
Vedeti aici lis­ta celor 100 de scoli pro­pu­se pen­tru pro­gra­mul “Masa cal­da”:

Anexa_proiect_OUG — Masa cal­da in scoli

Cele 100 de uni­tati inva­ta­mant cu gra­de de com­ple­xi­ta­te si par­ti­cu­la­ri­tati edu­ca­tio­na­le dife­ri­te, pro­pu­se pen­tru a fi cuprin­se in pro­gram sunt dis­pu­se echi­li­brat la nivel natio­nal, in medii rezi­den­ti­a­le diver­se — Urban (mare, mic, cen­tral, peri­fe­ric) / Rural (mare, mic, acce­si­bil, greu acce­si­bil, izo­lat) si vor avea sta­tut de uni­tati de inva­ta­mant pilot, con­form pre­ve­de­ri­lor lega­le in vigoa­re, in care se va imple­men­ta pro­gra­mul”, se ara­ta in pro­iect. 
 
Ini­ti­a­to­rii pro­iec­tu­lui afir­ma ca, daca ante­ri­or imple­men­ta­rii Pro­gra­mu­lui, in anul sco­lar 2016–2017, s‑a inre­gis­trat o rata a aban­do­nu­lui sco­lar mult mai mare, aceas­ta sca­zand ulte­ri­or.
 
“In anul 2019, s‑a con­sta­tat ca pro­gra­mul a con­dus chiar la era­di­ca­rea feno­me­nu­lui de aban­don sco­lar, in une­le uni­tati de inva­ta­mant”, se mai ara­ta in docu­men­tul aflat in dez­ba­te­re publi­ca. 
 
Minis­te­rul Edu­ca­ti­ei face si alte pro­pu­neri in vede­rea opti­mi­za­rii apli­ca­rii pro­gra­mu­lui: 

- nece­si­ta­tea cres­te­rii valo­rii zil­ni­ce alo­ca­te / elev;
 
- imple­men­ta­rea pro­gra­mu­lui pe an calen­da­ris­tic si nu pe an sco­lar, in sco­pul sim­pli­fi­ca­rii in con­ti­nu­a­re a pro­ce­du­rii de selec­tie a fur­ni­zo­ri­lor.
 
Buge­tul esti­mat al pro­iec­tu­lui este de pes­te 66 de mili­oa­ne de lei pe an, iar Minis­te­rul Edu­ca­ti­ei a publi­cat si lis­ta cu uni­ta­ti­le de inva­ta­mant care ar urma sa faca par­te din pro­iect. 

Pen­tru al tre­i­lea an con­se­cu­tiv, “Masa cal­da in scoli”, rama­ne tot un pro­gram-pilot.

Pro­gra­mul a fost lan­sat in urma cu patru ani de Guver­nul Cio­los, inclu­zand, momen­tan, doar 50 de scoli si gra­di­ni­te din tara. Con­form pro­gra­mu­lui, ele­vii ar tre­bui sa pri­meas­ca zil­nic o masa cal­da sau un pachet ali­men­tar. Fie­ca­re masa tre­bu­ie sa se inca­dre­ze in pre­tul de 10 lei, cu 3 lei mai mult decat in anul sco­lar 2017–2018.

sur­sa: portalinvatamant.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply