Primăria Mangalia va păzi unitățile de învățământ cu Poliția locală

0
553

Înce­pând cu acest an, Pri­mă­ria Man­ga­lia va asi­gu­ra paza în uni­tă­ți­le de învă­țământ din loca­li­ta­te cu poli­țiști locali, renun­țând ast­fel la con­trac­te­le cu fir­me­le de pază, plăti­te din buge­tul local. Pri­ma­rul Radu Cris­ti­an a decla­rat că aceas­tă măsu­ră are ca scop efi­cien­ti­za­rea acti­vi­tă­ții, dar și redu­ce­rea cos­tu­ri­lor.

Une­le fir­me de pază nu-și înde­pli­neau obli­ga­ți­i­le con­trac­tu­a­le, iar în școli și gră­di­ni­țe sau în apro­pi­e­rea aces­to­ra au avut loc, în ulti­mii ani, mai mul­te inci­den­te nedo­ri­te, cul­minând cu comer­ci­a­li­za­rea unor sub­stan­țe inter­zi­se. De ace­ea, am decis să des­fă­șu­răm aceas­tă acti­vi­ta­te cu anga­jați ai Poli­ți­ei loca­le, spe­cial instru­iți în acest sens”, a sub­li­ni­at edi­lul. El a pre­ci­zat că, tot­o­da­tă, se vor redu­ce și cos­tu­ri­le, întru­cât buge­tul anu­al pen­tru sala­ri­i­le poli­țiș­ti­lor însăr­ci­nați cu paza șco­li­lor va fi mai mic decât fac­tu­ri­le fir­me­lor de pază, plăti­te din bani publici.

Paza uni­tă­ți­lor de învă­țământ a fost per­ma­nent sus­ți­nu­tă din buge­tul local. Este o res­pon­sa­bi­li­ta­te pe care ne‑o asu­măm, dar prin aceas­tă măsu­ră urmă­rim efi­cien­ti­za­rea acti­vi­tă­ții, cu sco­pul redu­ce­rii ris­cu­lui feno­me­nu­lui infrac­țio­nal în zona șco­li­lor și a gră­di­ni­țe­lor”, a com­ple­tat Radu Cris­ti­an.

Tot din acest an, cre­șa din Man­ga­lia este dota­tă cu un sis­tem modern de supra­ve­ghe­re video, pen­tru a spri­jini per­so­na­lul în acti­vi­ta­tea de îngri­ji­re a copi­i­lor. „Am insta­lat acest sis­tem video pen­tru o mai mare sigu­ran­ță a copi­i­lor, dar și  pen­tru a creș­te gra­dul de trans­pa­ren­ță cu pri­vi­re la acti­vi­ta­tea anga­ja­ți­lor noș­tri”, a mai spus Radu Cris­ti­an.


Man­ga­lia News, 06.01.2020. (sur­sa: Pri­mă­ria Man­ga­lia, biro­ul de pre­să).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply