Președintele CJC, Marius Horia Țuțuianu a anunțat demararea procedurilor necesare înființării a unei Secții de Gastroenterologie în cadrul Spitalului Județean Constanța

0
168

Pre­șe­din­te­le Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, Mari­us Horia Țuțu­ia­nu a anun­țat, marți, dema­ra­rea pro­ce­du­ri­lor nece­sa­re înfi­in­ță­rii, în cel mai scurt timp, a unei Sec­ții de Gas­tro­en­te­ro­lo­gie în cadrul Spi­ta­lu­lui Cli­nic Jude­țean de Urgen­ță „Sf. Apos­tol Andrei” Con­stan­ța. Tot­o­da­tă, pre­șe­din­te­le CJC a veri­fi­cat sta­di­ul lucră­ri­lor la Sec­ția de Radi­o­te­ra­pie.

Pre­șe­din­te­le Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, Mari­us Horia Țuțu­ia­nu a anun­țat, marți, dema­ra­rea pro­ce­du­ri­lor nece­sa­re înfi­in­ță­rii, în cel mai scurt timp, a unei Sec­ții de Gas­tro­en­te­ro­lo­gie în cadrul Spi­ta­lu­lui Cli­nic Jude­țean de Urgen­ță „Sf. Apos­tol Andrei” Con­stan­ța. Pre­șe­din­te­le Con­si­li­u­lui Jude­țean a decla­rat că pri­mul pas în acest sens va fi iden­ti­fi­ca­rea spa­ți­u­lui în care va putea să func­țio­ne­ze aceas­tă nouă sec­ție, dedi­ca­tă pacien­ți­lor cu afec­țiuni ale apa­ra­tu­lui diges­tiv.

Înfi­in­ța­rea unei Sec­ții de Gas­tro­en­te­ro­lo­gie repre­zin­tă o nece­si­ta­te pen­tru o uni­ta­te medi­ca­lă de anver­gu­ra Spi­ta­lu­lui Cli­nic Jude­țean de Urgen­ță „Sf. Apos­tol Andrei” Con­stan­ța, mai ales că aces­ta ser­veș­te și jude­țe­le din jur. În acest moment pato­lo­gia diges­ti­vă este în creș­te­re și este nevo­ie de asi­gu­ra­rea unui număr mai mare de paturi. Vă rea­min­tesc că anul tre­cut Cabi­ne­te­le de Endo­sco­pie Diges­ti­vă și Eco­en­do­sco­pie din cadrul Labo­ra­to­ru­lui de Explo­rări Func­țio­na­le al spi­ta­lu­lui au fost dota­te cu apa­ra­tu­ră de ulti­mă gene­ra­ție, în valoa­re de 8,5 mili­oa­ne lei. În acest fel, pe lân­gă apa­ra­tu­ra per­for­man­tă, pacien­ții vor bene­fi­cia de con­di­ții mai bune de caza­re și tra­ta­ment”, a decla­rat pre­șe­din­te­le Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, Mari­us Horia Țuțu­ia­nu, în cadrul unei con­fe­rin­țe de pre­să orga­ni­za­te la Spi­ta­lul Cli­nic Jude­țean de Urgen­ță „Sf. Apos­tol Andrei” Con­stan­ța.

Tot­o­da­tă, pre­șe­din­te­le CJC a veri­fi­cat sta­di­ul lucră­ri­lor la Sec­ția de Radi­o­te­ra­pie.

Des­chi­de­rea Sec­ți­ei de Radi­o­te­ra­pie a însem­nat o pri­o­ri­ta­te pen­tru mine. Este deo­se­bit de nece­sa­ră pen­tru pacien­ții din jude­țul Con­stan­ța și nu numai. Este foar­te impor­tant ca aceștia să știe că înce­pând din 27 apri­lie 2020 nu vor mai tre­bui să mear­gă la Bucu­rești și se vor tra­ta aca­să”, a mai decla­rat Mari­us Horia Țuțu­ia­nu.

De ase­me­nea, pre­șe­din­te­le Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța i‑a cerut mana­ge­ru­lui spi­ta­lu­lui, Cătă­lin Gra­sa, să înfi­in­țe­ze o linie tele­fo­ni­că pen­tru a‑i aju­ta pe locu­i­to­rii care sus­pec­tea­ză că ar fi con­tac­tat viru­sul gri­pal sezo­ni­er sau alte viro­ze, să fie cât mai efi­cient infor­mați. În plus, a soli­ci­tat con­du­ce­rii uni­tă­ții medi­ca­le să urgen­te­ze înche­ie­rea pro­to­co­lu­lui de cola­bo­ra­re din­tre uni­ta­tea medi­ca­lă, Spi­ta­lul Cli­nic de Boli Infec­ți­oa­se Con­stan­ța și Ser­vi­ci­ul de Ambu­lan­ță Jude­țean, în vede­rea inter­ven­ți­ei cât mai promp­te în cazul viro­ze­lor și a gri­pei sezo­ni­e­re.


Man­ga­lia News, 29.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele