Poziția Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța cu privire la lucrările de construcție a blocului de la ”Lupoaică”

0
342

COMUNICAT DE PRESĂ

Ca urma­re a dis­cu­ți­i­lor apă­ru­te în spa­ți­ul public și a sesi­ză­ri­lor făcu­te către Direc­ția Jude­țe­nă pen­tru Cul­tu­ră Con­stan­ța, refe­ri­toa­re la lucră­ri­le de con­struc­ție de pe pro­pri­e­ta­tea situ­a­tă pe stra­da Tra­ian – bule­var­dul Tomis 49A, zona penin­su­la­ră a muni­ci­pi­u­lui Con­stan­ța, vă comu­ni­căm urmă­toa­re­le:

Cer­ce­ta­rea arhe­o­lo­gi­că pre­ven­ti­vă pen­tru tere­nul situ­at în str. Tra­ian — bdul. Tomis 49A (bene­fi­ci­ar SC Bue­no Comp SRL) s‑a efec­tu­at în peri­oa­da 13 apri­lie – 29 iulie și 15 – 28 noiem­brie 2016. Cer­ce­ta­rea a fost fina­li­za­tă în data de 28 noiem­brie 2016, iar Rapor­tul de cer­ce­ta­re arhe­o­lo­gi­că pre­ven­ti­vă a fost fina­li­zat în data de 5 decem­brie 2016 și îna­in­tat spre ana­li­ză și deci­zie Comi­si­ei Națio­na­le de Arhe­o­lo­gie. Colec­ti­vul de arhe­o­logi, la data efec­tuă­rii lucră­ri­lor, a fost con­sti­tu­it din: Tra­ian Cli­an­te (res­pon­sa­bil ști­in­ți­fic), Aurel Moto­to­lea și Tibe­riu Potâr­ni­che (mem­bri în colec­tiv).

În mar­tie 2017, Direc­ția Jude­țea­nă pen­tru Cul­tu­ră Con­stan­ța a emis Cer­ti­fi­ca­tul de des­căr­ca­re de sar­ci­nă arhe­o­lo­gi­că pen­tru tere­nul mai sus men­țio­nat.

Ca urma­re a pro­pu­ne­ri­lor arhe­o­lo­gi­lor care au făcut cer­ce­ta­rea, dar și a com­ple­tă­rii făcu­te de către mem­brii Comi­si­ei Națio­na­le de Arhe­o­lo­gie (adre­sa DJC 103 / 10.01.2017) — „… păs­tra­rea in situ a tutu­ror struc­tu­ri­lor con­struc­ti­ve iden­ti­fi­ca­te în urma cer­ce­tă­ri­lor arhe­o­lo­gi­ce”, au fost deli­mi­ta­te zone pro­pu­se pen­tru con­ser­va­re.

Zone­le res­pec­ti­ve sunt cuprin­se în Cer­ti­fi­ca­tul de des­căr­ca­re de sar­ci­nă arhe­o­lo­gi­că.

În apri­lie 2019, bene­fi­ci­a­ru­lui i‑a fost îna­in­tat, de către Direc­ția Jude­țea­nă pen­tru Cul­tu­ră Con­stan­ța, Avi­zul 702/Z/23.04.2019, prin care sunt spe­ci­fi­ca­te con­di­ți­i­le nece­sa­re de înde­pli­nit de către bene­fi­ci­ar în faza D.T.A.C. Con­di­ți­i­le refe­ri­toa­re la aspec­te­le arhe­o­lo­gi­ce spe­ci­fi­că în mod clar: „Până la înce­pe­rea lucră­ri­lor de inter­ven­ție în zona cu ves­ti­gi­i­le arhe­o­lo­gi­ce, pe toa­tă dura­ta șan­ti­e­ru­lui de con­struc­ție a clă­di­rii, zidu­ri­le anti­ce vor fi con­ser­va­te și pro­te­ja­te prin aco­pe­ri­re”.

Con­form pre­ve­de­ri­lor OG 43/2000, pen­tru pro­tec­ția malu­ri­lor au fost lăsa­te mar­gini de pro­tec­ție. De ase­me­nea, con­form orga­ni­ză­rii de șan­ti­er din momen­tul cer­ce­tă­rii, a fost lăsa­tă o ram­pă de acces spre poar­tă, con­stru­i­tă din pămân­tul rezul­tat la demo­la­rea fos­tei toa­le­te publi­ce, ram­pă uti­li­za­tă de cami­oa­ne pen­tru eva­cu­a­rea pămân­tu­lui săpat.

În data de 18.01.2020, bene­fi­ci­a­rul a înce­put lucră­ri­le de con­struc­ție pe tere­nul din stra­da Tra­ian — bdul. Tomis 49A (a se vedea anun­țul afi­șat pe gar­dul șan­ti­e­ru­lui). În urma aces­tei acti­vi­tăți, a fost făcu­tă sesi­za­rea sem­na­tă Nea­gu Cor­nel-Andrei către Direc­ția Jude­țea­nă pen­tru Cul­tu­ră Con­stan­ța (adu­să la cunoș­tin­ța noas­tră prin sesi­za­rea 167/20.01.2020). Ca urma­re a aces­tei sesi­zări, a pre­zen­ței pe tere­nul în cau­ză a arhe­o­lo­gi­lor insti­tu­ți­ei noas­tre și a dis­cu­ți­i­lor din­tre bene­fi­ci­ar și repre­zen­tan­ții Direc­ți­ei Jude­țe­ne pen­tru Cul­tu­ră Con­stan­ța, bene­fi­ci­a­rul SC Bue­no Comp SRL a sis­tat pro­vi­zo­riu lucră­ri­le de con­struc­ție, până la cla­ri­fi­ca­rea situ­a­ți­ei.

Pen­tru res­pec­ta­rea pre­ve­de­ri­lor Avi­zu­lui nr. 702/Z/23.04.2019, a fost depu­să de către bene­fi­ci­ar, la sedi­ul insti­tu­ți­ei noas­tre, o cere­re pen­tru înche­ie­rea unui Con­tract de supra­ve­ghe­re arhe­o­lo­gi­că, pen­tru supra­ve­ghe­rea înde­pli­ni­rii cerin­țe­lor nece­sa­re în aceas­tă fază D.T.A.C.

Ca urma­re, a fost soli­ci­ta­tă Comi­si­ei Națio­na­le de Arhe­o­lo­gie eli­be­ra­rea unei Auto­ri­za­ții pen­tru supra­ve­ghe­re arhe­o­lo­gi­că. Aceas­tă auto­ri­za­ție con­fe­ră baza lega­lă pen­tru pre­zen­ța arhe­o­lo­gi­lor pe șan­ti­e­rul de con­struc­ție și înde­pli­ni­rea acti­vi­tă­ții de supra­ve­ghe­re arhe­o­lo­gi­că.

Data: 23.01.2020.

Arhe­o­log drd. Aurel Moto­to­lea,
Cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc,
Direc­tor gene­ral al Muze­u­lui de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța.


MN - Citiți și: Au înce­put lucră­ri­le la blo­cul de lân­gă Lupoai­că. Opi­nia publi­că acu­ză dis­tru­ge­rea situ­lui arhe­o­lo­gic. Ce spun auto­ri­tă­ți­le (gale­rie foto)

Foto-montaj: Ziua de Con­stan­ța.

Man­ga­lia News, 23.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele