Povestea timişorencei care a cumpărat eMAG. „Mi‑a luat câteva luni doar ca să mă invite la sediu”

0
440

Timi­şo­rean­ca Cris­ti­na Ber­ta Jones a fost nevo­ită să-şi ter­mi­ne lice­ul în SUA, fără să-şi fi pro­pus acest lucru, şi, spu­ne ea, fără să aibă prea mulţi bani. După 22 de ani, ca Chi­ef Ope­ra­ting Offi­cer al fon­du­lui de inves­ti­ţii Nas­pers, este res­pon­sa­bi­lă de tranza­cţii de mili­ar­de de euro. Ea l‑a con­vins pe Iuli­an Stan­ciu să vân­dă eMAG.

S‑au întâm­plat toa­te cu mare noroc, din punct în punct am reu­şit să-mi găsesc urmă­toa­rea şan­să, la fie­ca­re coti­tu­ră. A fost mult noroc. Câte s‑ar fi întâm­plat dacă nu ar fi fost acel moment!”, poves­teş­te român­ca, ce a rea­li­zat tranza­cţii de pes­te 5 mili­ar­de de dolari, în cei şase ani de când se află la fon­dul de inves­ti­ţii Nas­pers.

Cris­ti­na Ber­ta Jones nu şi‑a dorit de mică să fie inves­ti­tor, ci se vedea medic, iar dacă anu­mi­ţi pro­fe­sori ai Cole­gi­u­lui Naţio­nal Bănă­ţean din Timi­şoa­ra ar fi acţio­nat dife­rit, cu sigu­ranţă că via­ţa român­cei ar fi fost alta, spu­ne ea pri­vind în urmă. A ple­cat, la jumă­ta­tea cla­sei a XI‑a în Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii, cu o bur­să, vre­me de şase luni. La întoar­ce­re, a avut par­te de o sur­pri­ză. „Domni­şoa­ră, cât dum­ne­a­voas­tră aţi fost în SUA cu aşa-zise­le stu­dii şi v‑aţi dis­trat, noi aici am făcut car­te. Cum vă închi­pu­ţi dum­ne­a­voas­tră că vă întoar­ceţi şi noi vă tre­cem în urmă­to­rul an?”, a fost sen­tinţa dată de pro­fe­sori, poves­teş­te acum. Îmbră­ca­tă sim­plu, cu o rochie nea­gră ele­gan­tă, Cris­ti­na Ber­ta Jones vor­beş­te cum­pă­tat cău­tân­du-şi cuvin­te­le româ­neşti, pe care le folo­seş­te mai rar, acum, în via­ţa de zi cu zi. Are vocea uşor răgu­şi­tă şi când vor­beş­te des­pre tre­cut se uită în sus, apoi revi­ne cu pri­vi­rea asu­pra mea.

Citiți con­ti­nu­a­rea în businessmagazin.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply