Peste 34.000 de pachete cu ţigări, ascunse în pereții dubli ai unei autoutilitare, descoperite de polițiștii de frontieră

0
201

Poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră din cadrul struc­tu­ri­lor teri­to­ri­a­le ale Găr­zii de Coas­tă au des­co­pe­rit pes­te 34.000 de pache­te cu țigări de con­tra­ban­dă, ascun­se în pere­ții dubli ai unei auto­u­ti­li­ta­re con­du­să de un băr­bat cu dub­lă cetă­țe­nie, româ­nă și R. Mol­do­va.

În data de 17.01.2020, poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră din cadrul struc­tu­ri­lor teri­to­ri­a­le ale Găr­zii de Coas­tă, în cadrul unor acti­vi­tă­ţi infor­ma­tiv-ope­ra­ti­ve desfă­şu­ra­te pe linia con­tra­ban­dei cu țigări, au oprit pen­tru con­trol, pe raza jude­țu­lui Con­stan­ța, o auto­u­ti­li­ta­ră, înma­tri­cu­la­tă în Bul­ga­ria, la vola­nul căre­ia se afla o per­soa­nă de sex mas­culin, cu dub­lă cetă­țe­nie româ­nă și R. Mol­do­va, în vâr­stă de 31 de ani.

În urma con­tro­lu­lui efec­tu­at, poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră au obser­vat în inte­ri­o­rul auto­ve­hi­cu­lu­lui un spa­ţiu spe­cial ame­na­jat, prin dub­la­rea pere­te­lui des­pă­rţi­tor din­tre com­par­ti­men­tul des­ti­nat pasa­ge­ri­lor şi cel de mar­fă, fapt pen­tru care s‑a luat măsu­ra con­du­ce­rii mij­lo­cu­lui de trans­port împre­u­nă cu şofe­rul la sedi­ul poli­ți­ei de fron­ti­e­ră, în vede­rea con­ti­nu­ă­rii cer­ce­tă­ri­lor.

La con­tro­lul amă­nu­nţit au fost des­co­pe­ri­te, ascun­se în spa­ţi­ul spe­cial ame­na­jat și depo­zi­ta­te în cutii de car­ton, 34.373 pache­te cu țigări de con­tra­ban­dă, de pro­ve­nien­ță R. Mol­do­va.

În cau­ză, poli­țiș­tii de fron­ti­e­ră efec­tu­ea­ză cer­ce­tări sub coor­do­na­rea pro­cu­ro­ru­lui de caz din cadrul Par­che­tu­lui de pe lân­gă Jude­că­to­ria Con­stanţa pen­tru săvârşi­rea infra­cţiu­nii de con­tra­ban­dă,  iar întrea­ga can­ti­ta­te de țigări, în valoa­re de apro­xi­ma­tiv 510.000 lei și auto­ve­hi­cu­lul au fost ridi­ca­te în vede­rea con­fis­că­rii.


Man­ga­lia News, 19.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele