PERCHEZIȚII CU CONFISCĂRI, LA PERSOANE BĂNUITE DE INFRACȚIUNI LA REGIMUL PISCICOL

0
272

Poli­țiș­tii Sec­ți­ei Regio­na­le de Poli­ție Trans­por­turi Con­stan­ța au pus în apli­ca­re, în cur­sul zilei de ieri, 5 man­da­te de per­che­zi­ție domi­ci­li­a­ră, pe raza loca­li­tă­ți­lor Făcăeni și Bor­du­șani din jude­țul Ialo­mi­ța, în urma unei acțiuni de prin­de­re în fla­grant delict. Au fost ridi­ca­te în vede­rea con­fis­că­rii 10 kilo­gra­me de icre negre, 3 kilo­gra­me de morun, 2 motoa­re de bar­că, 2500 de metri de pla­să mono­fi­la­ment, 80 de kilo­gra­me de peș­te din spe­cia somn și 1300 de lei.

Dumi­ni­că, 12 ianu­a­rie, două per­soa­ne au fost depis­ta­te în fla­grant delict, pe raza loca­li­tă­ții Bor­du­șani din jude­țul Ialo­mi­ța, de către poli­țiști din cadrul Biro­u­lui Jude­țean Poli­ție Trans­por­turi Con­stan­ța, în timp ce ar fi cum­pă­rat 2 borca­ne cu icre negre con­tra sumei de 1.300 lei de la un băr­bat, de 36 de ani, din ace­eași loca­li­ta­te.

În urma acțiu­nii, poli­țiș­tii au efec­tu­at 5 per­che­zi­ții domi­ci­li­a­re în loca­li­tă­ți­le Făcăeni și Bor­du­șani din jude­țul Ialo­mi­ța, oca­zie cu care au fost ridi­ca­te în vede­rea con­fis­că­rii 10 kilo­gra­me de icre negre, 3 kilo­gra­me de morun, 2 motoa­re de bar­că, 2500 de metri de pla­să mono­fi­la­ment, 80 de kilo­gra­me de peș­te din spe­cia somn și 1300 de lei.

Valoa­rea icre­lor negre este de apro­xi­ma­tiv 10.000 de euro, iar valoa­rea tota­lă a bunu­ri­lor con­fis­ca­te este de pes­te 78.000 de lei.

Băr­ba­tul în cau­ză a fost reți­nut pen­tru 24 de ore și intro­dus în C.R.A.P. al I.P.J. Con­stan­ța, fiind cer­ce­tat sub aspec­tul săvâr­și­rii infrac­țiu­ni­lor de comer­ci­a­li­za­rea stu­ri­o­ni­lor cap­tu­ra­ţi pe teri­to­ri­ul Româ­ni­ei din habi­ta­te­le pis­ci­co­le natu­ra­le, pre­cum şi a pro­du­se­lor şi sub­pro­du­se­lor obţi­nu­te din aceş­tia, fără res­pec­ta­rea pre­ve­de­ri­lor lega­le în vigoa­re şi pro­du­ce­rea, impor­tul, deţi­ne­rea, comer­ci­a­li­za­rea sau uti­li­za­rea unel­te­lor de pla­să de tip mono­fi­la­ment, cu exce­pţia set­ci­lor folo­si­te pen­tru pes­cu­i­tul cal­ca­nu­lui, cu mări­mea ochiu­lui de mini­mum 400 mm, fap­te pre­vă­zu­te și pedep­si­te de O.U.G. 23/2008 pri­vind pes­cu­i­tul și acva­cul­tu­ra.


Man­ga­lia News, 14.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply